Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom

Program rozvoja mesta je rozvojový dokument mesta, ktorý sa spracováva na regionálnej aj miestnej úrovni v súlade s planou legislatívou. Program rozvoja mesta je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza. Je nositeľom rozvojovej politiky mesta, predstáv jeho vedenia a obyvateľov o jeho budúcnosti. Je komplexným dokumentom celkového pohľadu na rozvoj mesta. Podrobne sa zaoberá sociálnymi a ekonomickými aspektami.

Mesto Žiar nad Hronom ako mesto vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj. Zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja, pravidelne ho monitoruje a zabezpečuje jeho súlad s programovým dokumentom vyššieho územného celku. Vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev a podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj mesta.

Aktuálny Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom

Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2021 - 2027


Archív Programov rozvoja mesta Žiar nad Hronom

PHSR mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2014 - 2020

PHSR mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2004 - 2013

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png