Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 05.12.2022, meniny má Oto.   

Preskočiť navigáciu

Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom

Program rozvoja mesta je rozvojový dokument mesta, ktorý sa spracováva na regionálnej aj miestnej úrovni v súlade s planou legislatívou. Program rozvoja mesta je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza. Je nositeľom rozvojovej politiky mesta, predstáv jeho vedenia a obyvateľov o jeho budúcnosti. Je komplexným dokumentom celkového pohľadu na rozvoj mesta. Podrobne sa zaoberá sociálnymi a ekonomickými aspektami.

Mesto Žiar nad Hronom ako mesto vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj. Zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja, pravidelne ho monitoruje a zabezpečuje jeho súlad s programovým dokumentom vyššieho územného celku. Vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev a podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj mesta.

Aktuálny Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom

Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2021 - 2027


Archív Programov rozvoja mesta Žiar nad Hronom

PHSR mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2014 - 2020

PHSR mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2004 - 2013