Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Žiar nad Hronom vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 4/2022.

Fyzická alebo právnická osoba je povinná v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie daňovej povinnosti. 

Oznámenie musí byť podané včas - do jedného mesiaca od rozhodujúcej právnej skutočnosti miestne príslušnému správcovi dane - mestu Žiar nad Hronom.

Oznamovacia povinnosť je uložená daňovníkovi podľa ustanovenia § 80 ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

Formuláre na stiahnutie:  

  • Bytové domy - vznik daňovej povinnosti / zmena - Tlačivo F1 [pdf; 184,96 kB]
  • Bytové domy - zánik daňovej povinnosti - Tlačivo F2 [pdf; 129,81 kB]
  • Rodinné domy - vznik daňovej povinnosti / zmena - Tlačivo F3 [pdf; 186,84 kB]
  • Rodinné domy - zánik daňovej povinnosti - Tlačivo F4 [pdf; 189,84 kB]
  • Podnkateľské subjekty - vznik daňovej povinnosti / zmena - Tlačivo F5 [pdf; 238,43 kB]
  • Podnkateľské subjekty - zánik daňovej povinnosti - Tlačivo F6 [pdf; 209,40 kB]

Forma úhrady:

  • v hotovosti do pokladne na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom,
  • bezhotovostným prevodom na číslo účtu: SK59 0200 0000 0016 0202 2658.

Vybavuje: Mgr. Lucia Šoucová
Kontakt: II. poschodie MsÚ, č. d. 22, 045/678 71 63, lucia.soucova@ziar.sk
Doba vybavenia: individuálna
Poplatok: bez poplatku


logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png