Archív rozpočtu

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu VÚC, k iným obciam, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom ako aj k iným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, pôsobiacich na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom.

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie, zmeny, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu.

Programový rozpočet je transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Na čítanie:

Rok 2023

Zmeny rozpočtu:

Informácia o plnení rozpočtu:

Rok 2022

Zmeny rozpočtu:

Informácia o plnení rozpočtu:

Rok 2021

Zmeny rozpočtu:

Informácia o plnení rozpočtu:

Rok 2020

Zmeny rozpočtu:

Informácia o plnení rozpočtu:

Rok 2019

Zmeny rozpočtu:

Informácia o plnení rozpočtu:

Rok 2018

Zmeny rozpočtu:

Informácia o plnení rozpočtu:

Rok 2017

Zmeny rozpočtu:

Plnenie rozpočtu:

Rok 2016

Zmeny rozpočtu:

Plnenie rozpočtu:

Rok 2015

Zmeny rozpočtu:

Plnenie rozpočtu:

Rok 2014

Zmeny rozpočtu:

Plnenie rozpočtu:

Evidencia zmien rozpočtu:

Rok 2013

Zmeny rozpočtu:

Plnenie rozpočtu:

Evidencia zmien rozpočtu:

Rok 2012

Zmeny rozpočtu:

Rok 2011

Rok 2010

Schválené rozpočtové opatrenia:

Plnenie rozpočtu:

Rok 2009

Plnenie rozpočtu:

Rok 2008

Plnenie rozpočtu:

 

Súvisiace VZN:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png