Ocenené osobnosti pri príležitosti 770. výročia mesta

 • PAMÄTNÁ PLAKETA MESTA sa udeľuje pri významných historických jubileách mesta, štátnych sviatkoch a oslavách významných výročí.
 • CENA PRIMÁTORA MESTA je udeľovaná jednotlivcovi alebo kolektívu za mimoriadny prínos alebo čin v oblasti humánnej, kultúrnej, spoločenskej a športovej.
 • CENA MESTA sa udeľuje za:
  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, 
  • významné pričinenie o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu doma i v zahraničí, 
  • mimoriadnu činnosť vynaloženú na záchranu ľudských životov alebo majetku mesta a jeho občanov, 
  • mimoriadne úsilie vynaložené na obnovu a záchranu kultúrnych, historických a technických pamiatok mesta.
 • ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA ŽIAR NAD HRONOM môže udeliť MsZ osobám, ktoré nie sú obyvateľmi mesta: 
  • a) ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta obzvlášť významným spôsobom, 
  • b) ktoré sa zaslúžili o šírenie dobrého mena mesta v Slovenskej republike a v zahraničí, 
  • c) ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, 
  • d) ktoré dosiahli nadštandardné výsledky v niektorej oblasti spoločenského života, 
  • e) ktoré sa významným spôsobom pričinili o šírenie myšlienok mieru, humanity, ľudského porozumenia, spolupráce medzi národmi a národnosťami.

V rámci osláv 770. výročia udelenia mestských práv sa v piatok, 5. februára, konala v Divadelnej sále MsKC Slávnostná akadémia, na ktorej primátor mesta Peter Antal ocenil 25 osobností a jednu nadáciu.

Slávnostnej akadémie sa zúčastnili poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Emília Müllerová a Viera Šedivcová, poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja, ale aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, samozrejme, primátor mesta Peter Antal, viceprimátor Ladislav Kukolík, ako aj ďalšie osobnosti verejného života či predstavitelia spoločností z hnedého priemyselného parku.


PAMÄTNÁ PLAKETA MESTA

Mgr. Mária Halenárová - za aktívne vedenie súboru Seniori - optimisti

Mgr. Mária Halenárová - za aktívne vedenie súboru Seniori - optimistiV kronike ZO JDS v našom meste sa píše: „23.01.2002 bol založený spevácky krúžok „Senior" -neskôr premenovaný na Seniorov-Optimistov.

Už vtedy sa žiarski seniori plní elánu rozhodli neprijímať život iba pasívnym spôsobom. Spev je k tomu tá najlepšia cesta. Kto by im pri tom mal pomáhať, ak nie bývalá učiteľka hudobnej výchovy, ktorá v našom meste počas svojej aktívnej pedagogickej práce v ZŠ sa snažila usmerňovať hudobný vkus svojich žiakov. Neskôr v ZUŠ ako učiteľka hry na klavír trpezlivo sprevádzala zverencov na ceste ich hudobného rozvoja.

Začiatkom roka 2002 už ako dôchodkyňa sa rozhodla sprevádzať na ceste spevu seniorov v našom meste. Pod jej vedením sa rozvíjal ich spevácky prejav, orientácia v notovom texte, zvládnutie viachlasných úprav piesní. V roku 2006 sa pani Halenárová zo zdravotných dôvodov rozhodla dirigovanie prenechať iným. Napriek tomu nestratila kontakt so speváckou skupinou, a keď v roku 2008 vyšlo seniorom prvé cédečko, bolo to aj na jej podnet.


Valéria Barcíková - za aktívne vedenie súboru seniori - optimisti

Valéria Barcíková - za aktívne vedenie súboru seniori - optimistiDirigentkou tohto súboru je od roku 2009.

Priemerný vek spevákov je viac ako 70 rokov, a v súčasnosti má spevácka skupina vo svojom repertoári približne 100 piesní určených na rôzne spoločenské účely.

Seniori Optimisti sa prezentujú predovšetkým na podujatiach a oslavách v rámci mesta. Za najväčší úspech považujú účasť na celoslovenskej prehliadke seniorov v roku 2007 vo Zvolene, v roku 2010 v Bratislave a v roku 2013 za vzornú reprezentáciu mesta boli ocenení Nadáciou ZSNP a Slovalco a získali cenu Zlatý klinec.

To všetko je nepochybne veľkou zásluhou dirigentky tejto speváckej skupiny - pani Barcíkovej, ktorá je zosobnením toho, že vekom nám síce telo zvráskavie, ale duša môže ostať stále mladá.


Mgr. MUDr. Štefan Paľúch - za prínos do duchovného života v Žiari nad Hronom

Mgr. MUDr. Štefan Paľúch - za prínos do duchovného života v Žiari nad HronomŽiarsky lekár a rímskokatolícky kňaz. Ako lekár pôsobí v žiarskej nemocnici na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny od svojich promócií v roku 1994. Už popri štúdiu gymnázia uvažoval nad štúdiom teológie, ale rešpekt pred kňazskou samotou nasmeroval jeho profesijný výber na lekárstvo. Rok pôsobil v Rooseveltovej nemocnici na pozícii šetrovateľa.

Táto skúsenosť ho utvrdila v presvedčení stať sa lekárom. Základy duchovného života si nesie zo svojej rodiny. Medzi prvou a druhou lekárskou atestáciou nastal akýsi zlom a neskôr predsa len nasledovalo aj štúdium teológie.

V roku 2004 bol vysvätený za stáleho diakona v žiarskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie.


Mgr. Zuzana Kohútová a Mgr. Zuzana Denková - za mimoriadny prínos do obnovy kultúrneho dedičstva na území mesta Žiar nad Hronom

Mgr. Zuzana Kohútová a Mgr. Zuzana Denková - za mimoriadny prínos do obnovy kultúrneho dedičstva na území mesta Žiar nad HronomUčiteľka dejepisu žiarskeho gymnázia Zuzana Kohútová a členka záujmového združenia Castrum Susol Zuzana Denková priviedli študentov k téme osudov svätokrížskej židovskej komunity. Vďaka nim skupina mladých ľudí vrátila dôstojnosť žiarskemu židovskému cintorínu, ktorý za posledné roky zarástol zeleňou. Po osudoch svätokrížskych Židov pátrali tieto dve zanietené dámy v matrikách aj v archívoch. Keďže nie všetko čo našli v matrike, súhlasilo s tým, čo našli na cintoríne, pátrali ďalej a hľadali aj pamätníkov.

I keď vedia, že je to beh na dlhé trate, usilujú sa o to, aby toto miesto znova nadobudlo dôstojnosť a stalo sa oddychovým a pietnym areálom pre Žiarčanov i potomkov, ktorí tu majú svojich blízkych.


Ľudmila Pulišová - za dobrovoľnícku činnosť spojenú s uchovávaním histórie mesta Žiar nad Hronom

Ľudmila Pulišová - za dobrovoľnícku činnosť spojenú s uchovávaním histórie mesta Žiar nad HronomČlenka OZ Kamenica a pracovníčka Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom. Veľkou mierou sa pričinila o vybudovanie a predĺženie Svätokrížskeho náučného chodníka, ktorý je pokračovaním chodníka od Lutilského potoka ku kaplnke pod Šibeničným vrchom.

Na trase je umiestnených 9 informačných tabúľ, na ktoré spolu s Richardom Kafkom prispela tiež informačnými textami. Ako sama povedala, jej práca týmto ešte nekončí, jej snahou je k 9-tim zastaveniam Svätokrížskeho náučného chodníka pridať ešte ďalšie, aby sa tak čo najpodrobnejšie mohla prezentovať história Svätého Kríža.


Milan Barniak - za celoživotnú publicistickú činnosť a propagáciu futbalu v meste Žiar nad Hronom a regióne

Milan Barniak - za celoživotnú publicistickú činnosť a propagáciu futbalu v meste Žiar nad Hronom a regióneBývalý futbalový brankár, úspešný tréner, športový komentátor, publicista, ktorý sa po celý život venoval futbalovej histórii a zbieraniu výsledkov, tabuliek či zaujímavostí, ktoré súviseli s futbalom v regióne. Je autorom podrobnej publikácie Futbal stredného Pohronia v premenách času. Na 125. stranách s viac ako 120 fotografiami mapuje úspechy a aj pády tohto najpopulárnejšieho športu v meste, ktoré sa postupne stalo okresným sídlom a tiež prioritným nositeľom kvality futbalu na strednom Pohroní. Kniha zachytáva všetko podstatné, čo sa v okrese Žiar nad Hronom na futbalových ihriskách odohralo za posledných 110 rokov.

V roku 2013 vydal aj ďalšiu publikáciu: 90 rokov futbalu v Kremnici.


Ing. Miroslav Buček - za mimoriadny prínos pre rozvoj basketbalu v Žiari nad Hronom

Ing. Miroslav Buček - za mimoriadny prínos pre rozvoj basketbalu v Žiari nad HronomDo Žiaru nad Hronom prišiel po ukončení hutníckej fakulty v období, keď sa na novej III. ZDŠ dokončila telocvičňa. Keďže sám na škole hrával súťažne basketbal, zorganizoval družstvo mužov aj v Žiari, ktoré prihlásil do krajského majstrovstva v roku 1956.

Hoci prvý majstrovský zápas Žiar kontumačne prehral, už v ďalšom ročníku skončili muži na treťom mieste. V roku 1986 sa mu spoločne s trénerom Marianom Pavúkom podarilo doviesť družstvo mužov do Národnej ligy.

Miroslav Buček účinne pomáhal budovať basketbalový oddiel v Žiari nad Hronom a obdobie, kedy v klube pôsobil, patrilo nesporne medzi zlaté roky basketbalu v našom meste.


Mgr. Dimitrij Utešený - za mimoriadny prínos pre rozvoj volejbalu v Žiari nad Hronom

Mgr. Dimitrij Utešený - za mimoriadny prínos pre rozvoj volejbalu v Žiari nad HronomAko študent hrával aktívne futbal, hokej, basketbal, venoval sa aj atletike a pôsobil ako tréner športovej gymnastiky dorasteniek. Od roku 1959 do roku 1971 trénoval mužský volejbalový tím. Stál pri zrode volejbalovej prípravky dievčat.

V roku 1983 sa volejbalový tím pod jeho vedením stal víťazom Slovenského pohára, získali tiež 2. miesto v pohári ČSR, či víťazstvo na Majstrovstvách Slovenska. V rokoch 1997 - 2002 pôsobil ako volejbalový tréner mládežníckych družstiev a extraligového tímu žien.
V ročníku 2000/2001 s družstvom starších žiačok získal titul majstra SR.

Venoval sa vyhľadávaniu talentov do športových tried, pôsobil ako koordinátor externých volejbalových športových stredísk na základných školách v spádových obciach nášho mesta.


Vladimír Varga - za mimoriadny prínos pre rozvoj hokeja v Žiari nad Hronom

Vladimír Varga - za mimoriadny prínos pre rozvoj hokeja v Žiari nad HronomStál pri začiatkoch moderného hokeja v našom meste. Po otvorení zimného štadióna v roku 1972 nastúpil v Žiari nový trend. V hokejovom klube sa vytvorila prípravka a družstvo mladších žiakov, ktoré trénoval. Stal sa predsedom trénersko-metodickej rady.

A žiarsky hokej začal zaznamenávať úspechy. V ročníku 1976 - 77 boli žiarski dorastenci účastníkmi Slovenskej národnej hokejovej ligy, čo je v histórii žiarskeho hokeja najvyššie hraná súťaž. Mladší žiaci pod jeho trénerským vedením získali víťazstvo v krajskom majstrovstve a starší žiaci sa v ročníku 1977 - 78 umiestnili na I. mieste v krajskom majstrovstve. Prvý hokejový medzinárodný zápas odohrali s MTK Budapešť a vyhrali ho vysoko 9:0.


CENA PRIMÁTORA MESTA

RNDr. Ján Adamík - za celoživotný prínos v stredoškolskej pedagogickej praxi

RNDr. Ján Adamík - za celoživotný prínos v stredoškolskej pedagogickej praxiGymnaziálny učiteľ matematiky, ktorý si popularitu medzi študentmi získal najmä humorom. Ako sám priznal, v začiatkoch bol prísnym vyučujúcim, ale napriek tomu ho mali žiaci radi, vďaka čomu začal matematiku vnímať inak. Snažil sa ju vysvetľovať hravejšou formou, aby žiakov zbavil strachu z nej. Jeden z jeho študentov vyhral dvakrát celoštátne kolo matematickej olympiády a na medzinárodnej súťaži v Tokiu získal aj bronz a o rok na to v Aténach dokonca striebornú medailu. V roku 2004 udelil Jánovi Adámikovi Banskobystrický samosprávny kraj ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov. 

O jeho obľúbenosti svedčí aj účasť v celoslovenskej súťaži o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos, do ktorej ho prihlásili práve študenti žiarskeho gymnázia.


Katarína Gillerová - za prínos do rozvoja slovenskej literatúry

Katarína Gillerová - za prínos do rozvoja slovenskej literatúryÚspešná slovenská spisovateľka, ktorá patrí medzi popredné predstaviteľky tzv. ženskej literatúry. Do svojich devätnástich rokov vyrastala v Žiari nad Hronom, kde tiež študovala na Strednej ekonomickej škole. Už počas stredoškolského štúdia prispievala do regionálnej tlače poviedkami a básňami, niekoľko príspevkov jej neskôr uverejnili aj celoštátne časopisy a odvysielal ich Slovenský rozhlas. Knižne debutovala v roku 2002 a odvtedy vydáva každý rok jeden román. Viaceré jej knihy boli preložené do češtiny. Aj keď žije a tvorí v Bratislave, so Žiarom je zrastená, zanechala v ňom kus svojho srdca a cíti sa tu doma.

A aký je jej odkaz pre čitateľov? „Čítanie kníh sa nedá ničím nahradiť. Bez kníh si svoj život vôbec nedokážem predstaviť. Je to pre mňa najkrajší relax."


MUDr. Ladislav Kukolík - za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva a lekárskej služby v NsP Žiar nad Hronom

MUDr. Ladislav Kukolík - za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva a lekárskej služby v NsP Žiar nad HronomOd roku 1993 pôsobí ako primár na Oddelení anestézie a intenzívnej medicíny v žiarskej nemocnici. U pacientov je obľúbený pre svoj ľudský prístup a kolegovia lekári ho rešpektujú pre jeho odbornosť. Počas svojej práce primára získal niekoľko ocenení - Medailu prednostu Obvodného úradu v Žiari nad Hronom za vysokú odbornosť v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína, Pamätnú medailu MUDr. Jána Straku, bronzovú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti za významný prínos na Slovensku vo svojom odbore.

Od výkonnej rady Slovenského Červeného kríža si prevzal ocenenie za zásluhy o rozvoj SČK.

Ako sám povedal: „Všetky tieto ocenenia si nesmierne váži, nie je však nad pocit vrátiť človeka z klinickej smrti do života priamo na ulici a vedieť, že keby nie náhody a jeho rýchleho zásahu, nebol by ten človek už medzi živými."


Mgr. Peter Mosný - za vytvorenie zoznamu pamiatok a pamätihodností mesta a ich rekonštrukciu

Mgr. Peter Mosný - za vytvorenie zoznamu pamiatok a pamätihodností mesta a ich rekonštrukciuBývalý československý reprezentant v kulturistike a kastelán Hradu Ľupča a v neposlednom rade archeológ, ktorý sa významne pričinil o zachovanie pamiatok v meste Žiar nad Hronom, ich súpis a vstupnú rekonštrukciu. Ako sám uviedol, práve v Žiari prvýkrát privoňal k archeológii, preto množstvo času strávil pri archeologickom výskume na hrade Šašov.

Uskutočnil niekoľko terénnych výskumov, počas ktorých študoval práce pre Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre a Slovenskú archeologickú spoločnosť, pre Krajský pamiatkový ústav Banská Bystrica a Železiarne Podbrezová.

V súčasnosti spolupracuje s mestom Žiar nad Hronom na obnove jeho pamiatok a dokumentovaní jeho histórie.


Ing. Rastislav Uhrovič - za dobrovoľnícku činnosť spojenú so záchranou a propagáciou zrúcanín Hradu Šašov

Ing. Rastislav Uhrovič - za dobrovoľnícku činnosť spojenú so záchranou a propagáciou zrúcanín Hradu ŠašovZakladateľ Združenia na záchranu hradu Šašov, ktorého cieľom a náplňou je fyzická záchrana a zachovanie tohto hradu. Rastislav Uhrovič sa už niekoľko rokov neúnavne venuje jeho postupnému zveľaďovaniu a sám sa tiež fyzicky podieľa na rekonštrukčných prácach a brigádach zameraných na čistenie areálu a okolia hradu. Pravidelne z rôznych grantov alebo od sponzorov získava finančné prostriedky nielen na jeho opravu, ale aj na archeologický výskum, ktorý sa v hradnom areáli uskutočnil už viackrát. Hrad niekoľko rokov propaguje i prostredníctvom Šašovských hradných hier, ktoré sa stali obľúbené u návštevníkov z okolitých miest a obcí, ale toto podujatie každoročne navštevujú ľudia z celého Slovenska i zo susedných Čiech. Vďaka jeho neúnavnej snahe sa v podhradí podarilo zriadiť aj Pamätnú izbu či oddychovú zónu v dolnom hrade.


RNDr. Monika Kvaková - za mimoriadny športový úspech - účasť na olympijských hrách 2010 vo Vancouveri

RNDr. Monika Kvaková - za mimoriadny športový úspech - účasť na olympijských hrách 2010 vo VancouveriBol to významný míľnik v histórii žiarskeho športu. Začínala na žiarskom ľade, neskôr chytala za Zvolen, odkiaľ prestúpila do Slovana Bratislava. Od pätnástich rokov nechýba ani v reprezentácii Slovenska. K hokeju ju priviedli tréneri Peter Šoltés a Peter Uhrovič, ktorí o nej povedali: „Za to, čo dosiahla, môže vďačiť najmä sama sebe. Je veľmi húževnatá. Keby len o trošku menej chcela, alebo bola len o trošku menej talentovaná, nepresadila by sa."

V roku 2015 si od Slovenského zväzu ľadového hokeja prevzala ocenenie za najlepšiu brankárku. Aké boli vtedy jej pocity? „Je to pre mňa významné ocenenie a motivácia do nasledujúceho obdobia, aby som sa mohla prekonávať."


František Sitora - za rozvoj cyklistiky v Žiari nad Hronom a prácu s mládežou

František Sitora - za rozvoj cyklistiky v Žiari nad Hronom a prácu s mládežouAko aktívny pretekár bol členom juniorskej reprezentácie bývalého Československa. V rokoch 1980 - 1990 trénoval žiarsky cyklistický klub. Profesionálne trénoval aj v Dubnici, B. Bystrici a v Podbrezovej. Viedol cyklokrosovú a cyklistickú reprezentáciu Slovenska a pripravoval reprezentantov na Olympijské hry v Aténach.

Od roku 2005 obnovil činnosť žiarskeho cyklistického klubu, kde v súčasnosti pôsobí ako hlavný tréner. Jeho zverenci získali už niekoľko titulov Majster Slovenska a pravidelne sú zaraďovaní medzi slovenskú špičku a tvoria základ slovenskej mládežníckej reprezentácie.

Pod jeho vedením sa cyklistický klub zaradil medzi najlepšie slovenské kluby. Za celoživotnú prácu s mládežou si v roku 2014 prevzal aj ocenenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Ing. Stella Víťazková - za rozvoj tanečného športu v Žiari nad Hronom

Ing. Stella Víťazková - za rozvoj tanečného športu v Žiari nad HronomBývalá tanečníčka, v súčasnosti hlavná trénerka TŠK Stella.

Členka súťažného úseku Slovenského zväzu tanečného športu. Rozhodcovskej kariére sa venuje od roku 1999 s kvalifikáciou rozhodca Word dance sport federation, je TOP rozhodcom v Slovenskej republike s oprávnením rozhodovať Majstrovstvá Slovenska.

Významne sa pričinila o rozvoj a propagáciu tanečného športu v meste. Pravidelne organizuje tanečnú súťaž Pohár primátora mesta a MS v plesových choreografiách.

Od roku 2003 sa ako trénerka a choreografka venuje aj Seniorom Optimistom pôsobiacim pri ZO Jednoty dôchodcov.

V roku 2007 stála pri zrode dievčenskej tanečnej skupiny Latino Girls. Aktívne sa tiež venuje deťom a mládeži a tanečno-športovej príprave detí materských škôl. Pod jej vedením získali tanečníci zo Žiaru nad Hronom v plesových choreografiách už 8 titulov Majstrov Slovenska a môžu sa pochváliť výsledkami na Majstrovstvách Európy a sveta.


Dušan Záhorec - „in memoriam" - za celoživotný prínos v oblasti uchovávania folklórnych tradícií v Žiari nad Hronom

Dušan Záhorec - „in memoriamBol folkloristom srdcom i dušou. Ľudový kroj považoval za výsostné umelecké dielo a rovnako boli pre neho dôležité pranostiky a porekadlá. Tancoval vo folklórnom súbore Hron, neskôr do tajov ľudových tancov zasväcoval aj mládež v prípravke folklórneho súboru.

Od roku 1988 spieval v mužskej speváckej skupine Sekera, a umeleckým vedúcim Sekery sa stal v decembri 1996. Mal svoju prirodzenú autoritu, pod jeho vedením skupina účinkovala na mnohých ľudových slávnostiach a podujatiach. Bol aktívnym uchovávateľom, zberateľom a šíriteľom ľudových piesní, vynikajúcim moderátorom a rozprávačom.

Zaslúžil sa o zber piesní z okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica, ale aj z iných regiónov. Bol súčasťou takmer všetkých folklórnych podujatí, ktoré sa v Žiari nad Hronom organizovali a na ktorých veľmi chýba.

Cenu za zosnulého prevzala manželka, Eva Záhorcová.


CENA MESTA

Mgr. Ľubomíra Šeševičková - za mimoriadny prínos v oblasti vedy a za osobitnú angažovanosť pri vzniku Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Mgr. Ľubomíra Šeševičková - za mimoriadny prínos v oblasti vedy a za osobitnú angažovanosť pri vzniku Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad HronomBývalá stredoškolská učiteľka a neskôr členka Slovenskej astronomickej spoločnosti a Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV sa v roku 1983 rozhodla venovať astronómii a tak pokračovať v diele svojho otca Štefana Kochana, ktorého vystriedala na poste riaditeľa Okresnej hvezdárne v našom meste. Snažila sa o to, aby hvezdáreň mala svojmu poslaniu zodpovedajúce priestory. Významnou mierou sa pričinila o výstavbu Planetária Maximiliána Hella, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 1996 a za túto snahu jej bola udelená Pocta Ministra kultúry SR.


 

MUDr. Josef Řídký - za mimoriadny prínos pre rozvoj detského lekárstva v Žiari nad Hronom a na Slovensku

MUDr. Josef Řídký - za mimoriadny prínos pre rozvoj detského lekárstva v Žiari nad Hronom a na SlovenskuV Žiari nad Hronom stál na čele detského a novorodeneckého oddelenia od roku 1963 do roku 1993. Je autorom dvoch vedecko-populárnych publikácií a mnohých odborných článkov. Za jeho pôsobenia dosiahol náš okres skvelé výsledky, čo sa prejavilo najmä v znížení dojčenskej úmrtnosti (v niektorých rokoch bola najnižšia zo všetkých slovenských okresov, dokonca jeden rok najnižšia v celej bývalej ČSR).

Detské oddelenie žiarskej nemocnice sa stalo v období, keď zastával funkciu primára tohto oddelenia, jedným z najlepších pediatrických oddelení na Slovensku, o čom svedčia viaceré ocenenia od Ministerstva zdravotníctva - napríklad Guothova medaila, Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, i Cena primátora mesta v roku 1999.

MUDr. Josef Řídký, pre ktorého - povedané jeho slovami: „Novorodenci boli a sú z ľudstva tými najobľúbenejšími bytosťami."


MUDr. Ján Kolár - za mimoriadny prínos pre rozvoj internej medicíny v Žiari nad Hronom a na Slovensku

MUDr. Ján Kolár - za mimoriadny prínos pre rozvoj internej medicíny v Žiari nad Hronom a na SlovenskuMUDr. Kolár celý aktívny život venoval práci na internom oddelení nemocnice v našom meste najprv ako zástupca primára a od roku 1969 už zastával funkciu primára oddelenia. Interné oddelenie nemocnice získalo pod jeho vedením vynikajúcu úroveň po stránke diagnostickej, liečebnej, aj ošetrovateľskej. Bolo medzi prvými tromi pracoviskami vo vtedajšom banskobystrickom kraji, ktoré už v roku 1974 vytvorilo Jednotku intenzívnej starostlivosti na liečenie mimoriadne závažných ochorení. Dobré pracovné výsledky boli podmienené systematickým odborným vzdelávaním pracovníkov, primeraným technickým vybavením a včasným uplatňovaním nových poznatkov v praxi. Rozhodujúcim spôsobom sa zaslúžil o organizovanie dnes už tradičného celoslovenského edukačného podujatia pre širokú lekársku verejnosť - Deň primára Jána Straku.


Mgr. Ján Sebechlebský - za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti filmovej réžie a filmovej tvorby

Mgr. Ján Sebechlebský - za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti filmovej réžie a filmovej tvorbyTento skúsený slovenský filmový režisér, pôsobiaci v Prahe, sa narodil v Žiari nad Hronom. Po štúdiu na žiarskom gymnáziu bol prijatý na FAMU na Karlovej univerzite - odbor filmovej réžie. Absolventský film Strašidelný dům získal Cenu českého literárního fondu za scenár, réžiu a kameru a absolventská TV inscenácia Žebrácká opera bola vybraná do súťaže medzinárodného televízneho festivalu Zlatá Praha.

V jeho filmografii nájdeme mnoho dokumentárnych filmov a televíznu tvorbu. Dva roky spolurežíroval český seriál Ordinace v růžové zahradě, v roku 2010 dostal možnosť natáčať seriál Kriminálka Staré mesto, ktorý získal v Čechách veľmi pozitívne ohlasy od verejnosti.

Aj slovenský seriál Tajné životy sa natáčal pod jeho režisérkou taktovkou. Natočil tiež dva hudobné klipy pre svojho priateľa Miroslava Mekyho Žbirku.


Nadácia ZSNP a Slovalco - za významnú podporu pri rozvoji vzdelávania, kultúry, spoločenského života v meste a za významnú podporu rozvojových projektov mesta

Nadácia ZSNP a Slovalco - za významnú podporu pri rozvoji vzdelávania, kultúry, spoločenského života v meste a za významnú podporu rozvojových projektov mestaNadácia ZSNP a Slovalco sa významne pričinila o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu doma i v zahraničí. Jej poslaním je podporovať vybrané oblasti spoločenského života, a to vzdelávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia,
zdravie a zdravotníctvo, sociálne regionálne projekty a kultúru.

Každá z tých oblastí obsahuje projekty podpory, ktoré sú orientované na zamestnancov ZSNP a Slovalca a širokú verejnosť na celom území Slovenska, prioritne však v meste Žiar nad Hronom a v žiarskom regióne. Najvýznamnejšími zakladateľmi a darcami finančných prostriedkov do Nadácie sú ZSNP, a. s., Slovalco, a. s. a Sapa Profily, a. s.

Cenu za nadáciu prevzal Ing. Teodor Kvapil, MBA, predseda predstavenstva spoločnosti Sapa Profily, a. s.


Ing. Richard Kafka - „in memoriam" - za celoživotný prínos pre rozvoj priemyslu v Žiari nad Hronom a mimoriadny prínos v oblasti odkrývania historického dedičstva mesta a regiónu

Ing. Richard Kafka - „in memoriamRichard Kafka - bývalý technický riaditeľ Závodu SNP sa aktívne podieľal na projekte modernizácie výroby hliníka. Stal sa spolutvorcom 5-tich autorských osvedčení a prihlášok dvoch vynálezov. Najmä po odchode na dôchodok sa aktívne venoval spracovávaniu histórie výroby hliníka v Žiari nad Hronom a histórii nášho mesta a jeho okolia.

Podieľal sa na príprave knihy vydanej pri príležitosti 50.výročia vzniku ZSNP, je autorom knihy o nórsko-slovenských vzťahoch pri realizácii modernizácie výroby hliníka v Žiari nad Hronom a spoluautorom prezentačnej publikácie: „Žiar nad Hronom v premenách času".

Mal výrazný podiel na vydaní mnohých ďalších kníh a publikácií zameraných na dejiny hutníctva, hliníka a na históriu mesta i žiarskeho regiónu.

Cenu za zosnulého prevzal syn, Richard Kafka.


ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. januára 2016 schválilo udeliť čestné občianstvo prof. Belovi Felixovi, PhD.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. januára 2016 schválilo udeliť čestné občianstvo prof. Belovi Felixovi, PhD.Hudobný skladateľ a pedagóg , ktorý istý čas bol aj súčasťou učiteľskej rodiny nášho mesta. Aktívne spolupracoval s detským folklórnym súborom Hrončatá v jeho začiatkoch, v bývalom Závodnom klube komponoval hudbu pre divadelný súbor dospelých. Pre detský divadelný súbor ATĎ spolu s Irenou Novotnou vytvoril viaceré hudobno-dramatické diela, ktoré získali ocenenia na celoštátnych prehliadkach, zúčastnili sa na Scénickej žatve a prezentovali sa i v zahraničí. Od roku 1991 pán profesor pôsobí na Katedre Hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Venuje sa komponovaniu v oblasti populárnej hudby, tvorbe pre deti a spevácke zbory. Pracuje v lektorských zboroch celoštátnych prehliadok, je členom odbornej komisie pre hudobnú výchovu pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Podieľal sa na vydaní skrípt, učebných textov, učebníc a metodických príručiek. Publikuje vedecké práce v zborníkoch, odborné články v zahraničných a domácich periodikách. Svojím celoživotným úsilím významne prispel k rozvoju detskej dramatickej tvorivosti a hudobnej výchovy na Slovensku.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png