Územný plán mesta

Územný plán je strategický dokument, ktorým sa riadi investičná a ďalšia činnosť na území mesta. Pre jednotlivé plochy v katastrálnom území Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie a Horné Opatovce je v ňom určené funkčné využívanie. V grafickej časti územného plánu, ktorá predstavuje mapu územia v mierke 1:5000, sú vyznačené plochy, ktoré sa môžu využívať ako obytné územie, zmiešané územie, výrobné územie alebo rekreačné územie a pod. V územnom pláne je stanovené, aké stavby alebo činnosti je prípustné, prípadne zakázané na danej časti územia realizovať. Stavebný úrad sa pri vydávaní stavebných povolení riadi územným plánom.

Územný plán mesta Žiar nad Hronom bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 29/2009 zo dňa 23.04.2009. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Žiar nad Hronom č. 1/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom.

K územnému plánu mesta Žiar nad Hronom boli riešené nasledovné zmeny a doplnky:

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu mesta Žiar nad Hronom:

Predmetom ZaD č.1 je zmena funkčného využitia plochy v k.ú. Šašovské Podhradie z plochy verejnej parkovej a sprievodnej zelene na plochu občianskej vybavenosti . Plocha je situovaná v lokalite Šášovské Podhradie - Píla.
ZaD č.1 boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č.66/2011 zo dňa 05.05.2011 a záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2011 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom.

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Predmetom ZaD č. 2 je doplnenie výstavby malej vodnej elektrárne (MVE) na rieke Hron - v k.ú. Šášovské Podhradie (v riečnom kilometri 134,620) do územnoplánovacej dokumentácie mesta. 
ZaD č.2 boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č.29/2012 zo dňa 26.04.2012 a záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2012 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č.2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2012.

Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Predmetom ZaD č.3 je zmena funkčného využitia plôch z plôch zmiešaného územia výroby a občianskej vybavenosti na plochy obytného územia „Obytný súbor Sever". Riešeným územím je plocha na severnom okraji mesta, po ľavej strane cesty I/50 (Ul. SNP) v smere do Handlovej.

ZaD č.3 boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č.55/2012 zo dňa 24.05.2012 a záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2012 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č.3, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2012 a VZN č. 3/2012.

Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Predmetom Zmien a doplnkov č.4 k ÚPN mesta Žiar nad Hronom je zmena funkčného využitia územia a to poľnohospodárskej pôdy - ornej pôdy - v severnej časti mesta Žiar nad Hronom na okraji katastrálneho územia (pri ceste do Kupče) na výrobné územie - pre umiestnenie bioplynovej stanice (BPS) s inštalovaným elektrickým výkonom do 1 MW s prislúchajúcimi funkciami.

ZaD č.4 boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č.105 /2012 zo dňa 29.11.2012 a záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2012 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č.4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2012 , VZN č. 3/2012 a VZN č.4/2012.

Preskúmanie aktuálnosti územnoplánovacej dokumentácie v roku 2013

Podľa § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sú obce povinné pravidelne, najmenej však raz za 4 roky preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plánu.

Na základe výsledkov preskúmania územného plánu mesta Žiar nad Hronom, ktoré sa uskutočnilo v roku 2013, mesto Žiar nad Hronom ako orgán územného plánovania konštatuje, že v období rokov 2009 - 2013 nedošlo k takým výrazným zmenám územno-technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnili navrhnutú koncepciu organizácie územia v zmysle platného územného plánu. Územný plán mesta Žiar nad Hronom vyhovuje súčasným potrebám územného rozvoja mesta a nie je potrebné obstarať zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie. Tieto závery z preskúmania aktuálnosti územného plánu mesta Žiar nad Hronom schválilo MsZ uznesením č.127/2013 zo dňa 28.11.2013.

Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Predmetom Zmien a doplnkov č.5 územného plánu mesta Žiar nad Hronom sú nasledovné lokality, resp. časti:

 • lokalita A: doplnenie novej funkčnej plochy: plochy dopravy a dopravných zariadení a s tým súvisiaca zmena hraníc navrhovaného zastavaného územia. Záujmová plocha sa nachádza na severnom okraji mesta, nad existujúcou čerpacou stanicou pohonných hmôt Slovnaft na Ul. SNP.
 • lokalita B: zmena funkčného využitia plochy priemyselnej a stavebnej výroby, skladového hospodárstva a distribučné centrá na nové funkčné využitie: obytné územie so zástavbou rodinných domov, ktorá sa nachádza v k. ú. Šášovské Podhradie, v časti Píla. Riešená plocha má veľkosť cca 500 m2.
 • lokalita C: doplnenie novej funkčnej plochy zmiešaného územia bývania a rekreácie a s tým súvisiaca zmena hraníc navrhovaného zastavaného územia. Záujmová plocha sa nachádza na okraji k.ú. Šášovské Podhradie, mimo zastavaného územia.
 • časť D: zmena a doplnenie textovej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta v rozsahu: zosúladenie s textovou časťou záväznej časti platnej nadradenej územnoplánovacej dokumentácie - ÚPN veľkého územného celku Banskobystrický kraj a doplnenie textovej časti ÚPN mesta  v kapitole Návrh ochrany kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva mesta o text, súvisiaci s ochranou pamätihodností mesta, ktorých zoznam bol schválený vo februári 2015 a následne aj o regulatívy, týkajúce sa obnovy bytových domov.
 • lokalita E: zmena funkčného využitia plochy, ktorá sa nachádza v k. ú. Žiar nad Hronom, pri obchodnom centre Kaufland na Ul. SNP. V zmysle platného územného plánu má plocha určené funkčné využitie ako plochy verejnej občianskej vybavenosti. V rámci ZaD č. 5 je pre časť tejto plochy o rozlohe cca 350 m2 riešené nové  funkčné využitie : plochy dopravy a dopravných zariadení (plocha pre čerpaciu stanicu pohonných hmôt).
 • lokalita F:  zmena funkčného využitia plochy, ktorá sa nachádza v k. ú. Žiar nad Hronom, na Ul. SNP (južne od autobusovej stanice). V zmysle platného územného plánu má plocha určené funkčné využitie ako plochy verejnej občianskej vybavenosti. V rámci Zmien a doplnkov č.5 územného plánu je pre túto plochu o rozlohe cca 8000 m2 riešené funkčné využitie: zmiešané územie bývania (rodinné domy) a občianskej vybavenosti a zmiešané územie bytových domov a občianskej vybavenosti s mestskou štruktúrou.
 • lokalita G: zmena funkčného využitia plochy, ktorá sa nachádza v k. ú. Žiar nad Hronom, na Ul. Dr. Jánskeho z plochy verejnej občianskej vybavenosti na plochu zmiešaného územie bytových domov a občianskej vybavenosti s mestskou štruktúrou.

ZaD č. 5 boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č.29/2017 zo dňa  17. 3. 2017 a záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením 1/2017 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2012 , VZN č. 3/2012, VZN č.4/2012 a VZN č. 9/2012.

Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Predmetom Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Žiar nad Hronom sú nasledovné lokality, resp. časti:

 • Lokalita „A“: v miestnej časti Šašovské Podhradie, časť Píla. Navrhuje sa nové rekreačné územie s plochami športu, rekreácie a verejnej  zelene so zámerom vytvorenia sústavy rybníkov, ubytovne, detského centra na týchto plochách.
 • Lokalita „B“: za ulicou Jesenského „Pri Lutilskom potoku“. Navrhuje sa zmena rekreačného územia s plochami zelene, športu a rekreácie na obytné územie so zástavbou rodinných domov.
 • Lokalita „C“: ulica Tajovského. Navrhuje sa nové zmiešané územie plôch dopravy, dopravných zariadení a občianskej vybavenosti. 
 • Lokalita „D“: ulica A. Kmeťa, vedľa ZŠ a MŠ Štefana Moysesa. Navrhuje sa zmena zmiešaného územia bytových domov a občianskej vybavenosti na plochy dopravy a dopravných zariadení.
 • Lokalita „E“: ulica Partizánska, vedľa cesty III/2492. Navrhuje sa zmena zmiešaného územia  s plochami bývania (rodinné domy) a občianskej vybavenosti na plochy dopravy a dopravných zariadení a služieb.
 • Lokalita „F“: v k. ú. Horné Opatovce vo výrobnom okrsku Horné Opatovce na Priemyselnej ulici. Navrhuje sa zmena funkčného využitia územia z plôch dopravy a dopravných zariadení, z  plôch  výrobného  územia na zmiešané územie plôch priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a občianskej vybavenosti. Navrhuje sa zmena plôch sprievodnej zelene na zmiešané  územie s plochami  priemyselnej a stavebnej výroby, skladového hospodárstva  a občianskej  vybavenosti. Navrhuje sa zrušenie časti navrhovanej hlavnej prístupovej a obslužnej komunikácie výrobného okrsku Horné Opatovce. Rešpektuje sa plánovaný projekt „Areál Pharmacopola“.
 • časť G:, aktualizácia hraníc prieskumných území, výhradných ložísk a svahových deformácií v textovej a grafickej časti ÚPN mesta
 • Lokalita „H“: Pri Lutilskom potoku II. Navrhuje sa zmena obytného územia s plochou so zástavbou rodinných domov a verejnej zelene na rekreačné územie, plochy verejnej zelene, športu a rekreácie.
 • časť I: aktualizácia a doplnenie cyklistickej dopravy podľa projektu „Cyklistická infraštruktúra v Žiari nad Hronom“ v textovej a grafickej časti ÚPN mesta
 • časť J: aktualizácia a doplnenie záplavových čiar Q100 roč. vody vodných tokov Hron a Lutila,  doplnenie projektu „Žiar nad Hronom, Lutilský potok protipovodňová ochrana“ v textovej a grafickej časti ÚPN mesta. S doplnením menovaného projektu súvisí zmena časti obytného územia s plochou so zástavbou rodinných domov a verejnej zelene na rekreačné územie, plochy verejnej zelene, športu a rekreácie  (lokalita  „H“).
 • Lokalita „K“: v miestnej časti Šašovské Podhradie pri ceste I/65. Navrhuje sa nové zmiešané územie plôch dopravy, dopravných zariadení (ČS PHM) a občianskej vybavenosti (ubytovanie, verejné stravovanie).
 • časť L: aktualizácia a doplnenie textovej časti kapitoly „Zásobovanie teplom“ sprievodná správa včítane záväznej časti v zmysle aktualizovanej „Koncepcie rozvoja mesta Žiar nad Hronom v oblasti tepelnej energetiky (2017)“
 • Lokalita „M“: na ulici SNP. Navrhuje sa zmena funkčného využitia územia z obytného územia s plochami občianskej vybavenosti na zmiešané územie plôch bývania (rodinné domy) a občianskej vybavenosti.
 • Lokalita „N“: Žiar – Západ v k. ú. Žiar nad Hronom pri ceste III/2484 do Lovče. Navrhuje sa zmena obytného územia s plochami občianskej vybavenosti a plôch sprievodnej zelene na obytné územie so zástavbou rodinných domov a zmiešané územie bývania (rodinné domy) a občianskej vybavenosti. Navrhuje sa zmena zmiešaného územia plôch dopravy, dopravných zariadení a občianskej vybavenosti na obytné územie so zástavbou rodinných domov.
 • Lokalita „O“: v k. ú. Žiar nad Hronom na Sládkovičovej ulici. Navrhuje sa zmena obytného územia s plochami sprievodnej zelene a zmiešaného územia plôch bývania (bytové domy) a občianskej vybavenosti na zmiešané územie plôch dopravy, dopravných zariadení (garáže) a občianskej vybavenosti. 
 • Lokalita „P“: v k. ú. Šašovské Podhradie, časť Píla. Navrhuje sa zmena výrobného územia s plochami priemyselnej, stavebnej výroby a skladového hospodárstva na zmiešané územie plôch bývania (rodinné domy) a občianskej vybavenosti.
 • Lokalita „R“: v k. ú. Žiar nad Hronom na ulici Svitavskej. Navrhuje sa zmena dopravného územia (parkoviska) na zmiešané územie s plochami bývania (bytový dom) a občianskej vybavenosti s mestskou štruktúrou. 

ZaD č. 6 boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 75/2019 zo dňa  26. 9. 2019 a záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2019 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2012, VZN č. 3/2012, VZN č. 4/2012, VZN č. 9/2012 a VZN č. 1/2017.

Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Predmetom Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Žiar nad Hronom sú nasledovné lokality, resp. časti:

 • Lokalita „A: v severnej časti mesta západne od Žiarskeho kanála - nová rozvojová plocha obytného územia s plochou so zástavbou rodinných domov. Rozšírenie sídliska Sever západným smerom.
 • časť „B“: zmena a doplnenie regulatívov v záväznej časti ÚPN mesta, týkajúcich sa obnovy bytových domov a farebného riešenia objektov.
 • Lokalita „C“: v zastavanom území mesta na Ul. A. Dubčeka - zmena zmiešaného územia bývania (RD) a občianskej vybavenosti na zmiešané územie výroby a občianskej vybavenosti a zmena dopravného napojenia rozvojovej lokality č. 5.
 • Lokalita „D“: na Slnečnej stráni (Ul. Partizánska) od vyústenia Dedičnej štôlne po rieku Hron -  zmena plochy sprievodnej zelene vodného toku a plochy bývania (RD) a rekreácie na výrobné územie pre malú vodnú elektráreň.
 • Lokalita „E“: na Ul. SNP za protihlukovou stenou na autobusovej stanici - zmena obytného územia s plochami občianskej vybavenosti na zmiešané územie plôch bývania (RD) a občianskej vybavenosti.
 • Lokalita „F“: na Ul. SNP na ploche medzi kaštieľom a Ul. Partizánska - zmena obytného územia s plochami občianskej vybavenosti na zmiešané územie plôch bývania (RD) a občianskej vybavenosti.
 • Lokalita „G“: na Ul. Svitavská pri bývalej výmenníkovej stanici - zmena obytného územia plôch verejnej parkovej a sprievodnej zelene a plôch občianskej vybavenosti na zmiešané územie bývania (BD) a občianskej vybavenosti s mestskou štruktúrou.
 • Lokalita „H“: na Ul. SNP, plocha areálu spoločnosti GASTRO SK - zmena obytného územia plochy občianskej vybavenosti na zmiešané územie plôch výroby a dopravných zariadení.
 • Lokalita „I“: na Ul. Šoltésovej -  zmena obytného územia plochy občianskej vybavenosti na zmiešané územie plôch bývania (RD) a občianskej vybavenosti.
 • Lokalita „J“: na Ul. SNP - zmena obytného územia plôch občianskej vybavenosti na zmiešané územie plôch bývania (BD) a občianskej vybavenosti (obchodné centrum) s mestskou štruktúrou a dopravné územie s plochami verejných parkovísk.
 • Lokalita „K“: medzi Ul. Dr. Jánského a Ul. M. R. Štefánika - doplnenie miestnej prístupovej komunikácie a pešieho chodníka do jestvujúceho obytného územia s plochami bývania (BD) a občianskej vybavenosti.

ZaD č. 7 boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 95/2021 zo dňa  23. 9. 2021 a záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2021 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2012, VZN č. 3/2012, VZN č. 4/2012, VZN č. 9/2012, VZN č. 1/2017 a  VZN č. 6/2019.


Návrh Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Na čítanie:


Územný plán mesta Žiar nad Hronom (2009)

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu mesta Žiar nad Hronom (2011)

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom (2012)

Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta Žiar nad Hronom (2012)

Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Žiar nad Hronom (2012)

Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu mesta Žiar nad Hronom (2017)

Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu mesta Žiar nad Hronom (2019)

Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu mesta Žiar nad Hronom (2021)

Do územného plánu mesta Žiar nad Hronom je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, oddelenie územného plánovania a na Stavebnom úrade, ktorý sídli v budove Okresného úradu na Námestí Matice slovenskej č. 8 v Žiari nad Hronom.

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png