Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Žiar nad Hronom.

Potrebné doklady:

Vlastník bytu (domu):

  • platný občiansky preukaz (príp. potvrdenie o OP vydané políciou),
  • údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného predpisu

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • platný občiansky preukaz (príp. potvrdenie o OP vydané políciou),
  • oznámenie o uzavretí manželstva,
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.

Nájomca bytu (domu) a obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • platný občiansky preukaz (príp. potvrdenie o OP vydané políciou),
  • prihlásenie na pobyt je možné za prítomnosti vlastníkov nehnuteľnosti; v prípade neprítomnosti vlastníkov je potrebné predložiť "Súhlas s prihlásením občana na pobyt" s úradne overenými podpismi vlastníkov nehnuteľnosti.

Pozn.: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.


Vybavuje: Erika Rajčanová
Kontakt: KPK - ohlasovňa, tel.: 045/678 71 57, erika.rajcanova@ziar.sk
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na požiadanie občana 
Doba vybavenia: na počkanie


Na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png