Bytová politika

Mesto Žiar nad Hronom v súčasnosti vlastní v piatich objektoch 124 bytov, ktoré eviduje ako nájomné.

Objekty s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom:

Bytový dom č. 1 na Ul. J. Kráľa

Bytový dom č. 1 na Ul. J. Kráľa

Bytový dom č. 1 na Ul. J. Kráľa. V tomto objekte mesto vlastní 8 nájomných bytov.


Bytový dom na Ul. Tajovského

Bytový dom na Ul. Tajovského

Bytový dom na Ul. Tajovského. Vznikol rekonštrukciou objektu bývalých detských jaslí na bytový komplex s malometrážnymi nájomnými bytmi primárne určenými pre seniorov. V objekte sa nachádza 19 bytov, z toho jeden bezbariérový byt.


Bytový dom na Ul. Novomeského

Bytový dom na Ul. Novomeského

Bytový dom na Ul. Novomeského. V tomto objekte mesto vlastní 6 nájomných bytov. Vznikli rekonštrukciou kancelárskych priestorov, ktoré využíval v minulosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva.


Bytový dom na Ul. M. Chrásteka

 

Bytový dom na Ul. M. Chrásteka

Bytový dom na Ul. M. Chrásteka. V objekte tzv. Jadranu, ktorý v rokoch 2009-10 prešiel kompletnou rekonštrukciou vlastní mesto 42 nájomných bytov.


Obytný súbor SEVER na Ul. J. Považana

Obytný súbor SEVER na Ul. J. Považana

Obytný súbor SEVER na Ul. J. Považana. Ide o novopostavené 2 bytové domy (2 x 24 bytových jednotiek), ktoré boli dané do užívania v novembri 2014.


Prideľovanie nájomných bytov

Prideľovanie nájomných bytov sa riadi pravidlami prijatými vo VZN č. 2/2024. V ňom sú obsiahnuté všetky podmienky, ktoré musí žiadateľ o nájomný byt spĺňať.

Iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom MsZ a primátora mesta, ktorá pôsobí v oblasti hospodárenia s bytovým fondom majetku mesta, je Komisia pre prideľovanie bytov.

Komisia pre prideľovanie bytov prerokuje každú žiadosť a v súlade s podmienkami určenými týmito VZN a ostatnými všeobecne záväznými predpismi rozhodne o zaradení alebo nezaradení žiadateľa do evidencie.

Pri prideľovaní bytov sa Komisia pre prideľovanie bytov riadi nasledovnými kritériami:

 • sociálne pomery žiadateľa (rodina má prednosť pred jednotlivcom, ide o malometrážne byty),
 • naliehavosť riešenia bytovej otázky,
 • potreba uspokojovania bytových potrieb tých žiadateľov, ktorých činnosť alebo služby sú nevyhnutné pre riadny chod života mesta (žiadateľ má trvalý pobyt v meste Žiar nad Hronom, resp. má prácu v Žiari nad Hronom alebo v  blízkom okolí,
 • schopnosť žiadateľa plniť si povinnosti nájomcu platiť nájomné riadne a včas,
 • mesto voči žiadateľovi a spoločne posudzovaným osobám neeviduje žiadnu pohľadávku po lehote splatnosti,
 • žiadateľ a spoločne posudzované osoby nie sú vlastníkom bytu, resp. rodinného domu,
 • posudzuje sa schopnosť žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb plniť si povinnosti nájomcu platiť nájomné riadne a včas,
 • posudzuje sa mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Negatívny vplyv pri prideľovaní bytov žiadateľom má najmä:

 • porušenie povinnosti žiadateľa oznámiť zmenu údajov v žiadosti,
 • skutočnosť, do akej miery naliehavosť riešenia bytovej otázky bola spôsobená z príčin na strane samotného žiadateľa,
 • porušovanie povinností voči mestu vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných predpisov.

Žiadatelia postihnutí mimoriadnou udalosťou alebo živelnou pohromou budú riešení prednostne. 

Viac o podaní žiadosti o pridelenie nájomného bytu nájdete v príslušnej sekcii.

Na čítanie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png