Ochrana pred požiarmi

Dňom 1. 4. 2002 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi:

 1. Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 2. Zákon NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

ZÁKON 314/2001 Z. z.: zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam, určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť.

POVINNOSTI OBCE

Mesto v súvislosti so zvereným výkonom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi:

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.

Vymedzenie subjektov, v ktorých mesto vykonáva preventívne protipožiarne kontroly:

 1. v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo. Okresné riaditeľstvo v zmysle § 21 písm. i) zákona o ochrane pred požiarmi oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly a teda obec vykonáva kontroly v ostatných právnických osobách a podnikajúcich fyzických osobách,
 2. v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.


Pôsobnosť mesta pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sa nevzťahuje na:

 • vojenské objekty, objekty Vojsk ministerstva vnútra, Železničného vojska, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby a orgánov colnej správy okrem colných skladov,
 • banské diela, zariadenia, pracoviská a činnosti pod zemou podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej správy,
 • dráhové vozidlá, vnútrozemské plavidlá, námorné lode a civilné lietadlá.

Obsah preventívnej protipožiarnej kontroly :

a) dokumentácia:

 1. požiarny štatút,
 2. požiarny poriadok pracoviska,
 3. požiarne poplachové smernice,
 4. požiarny evakuačný plán,
 5. požiarna kniha,
 6. zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 7. doklady o kontrole hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, elektrickej požiarnej signalizácie, požiarnych vodovodov,
 8. dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 9. dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 10. ďalšie doklady, ak to ustanovujú osobitné predpisy.


V dokumentácii sa kontroluje:

 • pod číslami 1 - 6 vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie v súlade so skutočným stavom,
 • pod číslom 7 pravidelnosť vykonávania týchto kontrol,
 • pod číslami 8, 9 kompletnosť a obsahové náležitosti dokumentácie o odbornej príprave protipožiarnych hliadok a dokumentácia o školení,
 • pod číslom 10 napríklad doklady o vykonávaní kontroly a čistenia komínov.

b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi:
kontroluje sa zriadenie protipožiarnych hliadok

c) skladovanie horľavých látok:
kontroluje sa zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri skladovaní

d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia:
kontroluje sa, či prístupové cesty a únikové cesty sú trvalo voľné a či sú náležite označené

e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi, požiarnymi uzávermi, elektrickými požiarnymi signalizáciami, stabilnými a polostabilnými hasiacimi zariadeniami a kontrola akcieschopnosti týchto zariadení.

Lehoty vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol:
lehota nesmie byť dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte a u fyzickej osoby,
preventívne protipožiarne kontroly u občanov je postačujúce vykonávať v lehotách blížiacich sa k 5-ročnému intervalu,
Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu [3].

Toto ustanovenie sa môže uplatniť:

 • ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov a kontrolovaný subjekt nepredloží potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, vtedy obec danú skutočnosť oznámi príslušnému OR HaZZ na ďalšie riešenie,
 • ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave rozvodov elektrickej energie a plynu, obec danú skutočnosť oznámi príslušnému inšpektorátu práce.

POŽIARNY PORIADOK MESTA ŽIAR NAD HRONOM

ROZHODNUTIE O ULOŽENÍ OPATRENÍ

Obec rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení. Rozhoduje o vylúčení veci z používania.

Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť, bez zbytočného odkladu kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov.

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 8 299,- EUR (250 000,- Sk) právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo o zastavení prevádzky; nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedel orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

VÝZVA NA PREDCHÁDZANIE POŽIAROM TRÁVNATÝCH PORASTOV A LESOV

Vážení spoluobčania,

každý rok s príchodom jari čelíme zvýšenému nebezpečenstvu vzniku požiarov. V jarných mesiacoch predstavujú pozostatky starej suchej vegetácie, lístia, ihličia a trávy nebezpečenstvo vzniku požiaru a jeho rozšírenie hlavne v lesných porastoch. Lesné požiare spôsobujú každý rok úmrtia a poškodenia zdravia, ale žiaľ aj veľké materiálne a ekologické škody.

Obnova požiarom zničených porastov je dlhodobý proces a trvá niekoľko desiatok rokov. Z uvedených dôvodov Vás naliehavo žiadam, aby ste oheň zakladali len na určených miestach a pri odchode venovali zvýšenú pozornosť jeho úplnému uhaseniu. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v jarnom období je vypaľovanie trávy a suchých porastov. Uvedomme si prosím, že táto činnosť je zakázaná.

Z toho dôvodu vás upozorňujem na nebezpečenstvo pri spaľovaní trávy, ktoré každý rok spôsobuje smrteľné zranenia, požiare budov, stohov slamy a lesných porastov.
Chcem vás požiadať, aby sme sa spoločne pričinili o ochranu lúk a lesných porastov.

V prípade spozorovania požiaru nahláste prosím urýchlene túto skutočnosť na telefónne číslo 112, resp. 150.

Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou sa nám podarí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov znižovať a zabrániť stratám na životoch, zdraví občanov, uchrániť materiálne hodnoty a ochrániť prírodu.

Lesy sú obrovským prírodným a národným bohatstvom. Sú významným krajinotvorným prvkom, svojimi mimoprodukčnými funkciami dodávajú našej krajine mimoriadne hodnoty a zabezpečujú nenahraditeľné verejnoprospešné služby. Chráňme si teda naše lesy pred požiarmi, všetci a spoločne.

Mgr. Peter ANTAL
primátor mesta

Na čítanie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png