Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Preskočiť navigáciu

Ochrana pred požiarmi

Dňom 1. 4. 2002 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi:

 1. Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 2. Zákon NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

ZÁKON 314/2001 Z. z.: zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam, určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť.

POVINNOSTI OBCE

Mesto v súvislosti so zvereným výkonom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi:

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.

Vymedzenie subjektov, v ktorých mesto vykonáva preventívne protipožiarne kontroly:

 1. v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo. Okresné riaditeľstvo v zmysle § 21 písm. i) zákona o ochrane pred požiarmi oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly a teda obec vykonáva kontroly v ostatných právnických osobách a podnikajúcich fyzických osobách,
 2. v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.


Pôsobnosť mesta pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sa nevzťahuje na:

 • vojenské objekty, objekty Vojsk ministerstva vnútra, Železničného vojska, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby a orgánov colnej správy okrem colných skladov,
 • banské diela, zariadenia, pracoviská a činnosti pod zemou podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej správy,
 • dráhové vozidlá, vnútrozemské plavidlá, námorné lode a civilné lietadlá.

Obsah preventívnej protipožiarnej kontroly :

a) dokumentácia:

 1. požiarny štatút,
 2. požiarny poriadok pracoviska,
 3. požiarne poplachové smernice,
 4. požiarny evakuačný plán,
 5. požiarna kniha,
 6. zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 7. doklady o kontrole hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, elektrickej požiarnej signalizácie, požiarnych vodovodov,
 8. dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 9. dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 10. ďalšie doklady, ak to ustanovujú osobitné predpisy.


V dokumentácii sa kontroluje:

 • pod číslami 1 - 6 vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie v súlade so skutočným stavom,
 • pod číslom 7 pravidelnosť vykonávania týchto kontrol,
 • pod číslami 8, 9 kompletnosť a obsahové náležitosti dokumentácie o odbornej príprave protipožiarnych hliadok a dokumentácia o školení,
 • pod číslom 10 napríklad doklady o vykonávaní kontroly a čistenia komínov.

b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi:
kontroluje sa zriadenie protipožiarnych hliadok

c) skladovanie horľavých látok:
kontroluje sa zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri skladovaní

d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia:
kontroluje sa, či prístupové cesty a únikové cesty sú trvalo voľné a či sú náležite označené

e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi, požiarnymi uzávermi, elektrickými požiarnymi signalizáciami, stabilnými a polostabilnými hasiacimi zariadeniami a kontrola akcieschopnosti týchto zariadení.

Lehoty vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol:
lehota nesmie byť dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte a u fyzickej osoby,
preventívne protipožiarne kontroly u občanov je postačujúce vykonávať v lehotách blížiacich sa k 5-ročnému intervalu,
Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu [3].

Toto ustanovenie sa môže uplatniť:

 • ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov a kontrolovaný subjekt nepredloží potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, vtedy obec danú skutočnosť oznámi príslušnému OR HaZZ na ďalšie riešenie,
 • ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave rozvodov elektrickej energie a plynu, obec danú skutočnosť oznámi príslušnému inšpektorátu práce.

POŽIARNY PORIADOK MESTA ŽIAR NAD HRONOM

ROZHODNUTIE O ULOŽENÍ OPATRENÍ

Obec rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení. Rozhoduje o vylúčení veci z používania.

Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť, bez zbytočného odkladu kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov.

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 8 299,- EUR (250 000,- Sk) právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo o zastavení prevádzky; nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedel orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

VÝZVA NA PREDCHÁDZANIE POŽIAROM TRÁVNATÝCH PORASTOV A LESOV

Vážení spoluobčania,

každý rok s príchodom jari čelíme zvýšenému nebezpečenstvu vzniku požiarov. V jarných mesiacoch predstavujú pozostatky starej suchej vegetácie, lístia, ihličia a trávy nebezpečenstvo vzniku požiaru a jeho rozšírenie hlavne v lesných porastoch. Lesné požiare spôsobujú každý rok úmrtia a poškodenia zdravia, ale žiaľ aj veľké materiálne a ekologické škody.

Obnova požiarom zničených porastov je dlhodobý proces a trvá niekoľko desiatok rokov. Z uvedených dôvodov Vás naliehavo žiadam, aby ste oheň zakladali len na určených miestach a pri odchode venovali zvýšenú pozornosť jeho úplnému uhaseniu. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v jarnom období je vypaľovanie trávy a suchých porastov. Uvedomme si prosím, že táto činnosť je zakázaná.

Z toho dôvodu vás upozorňujem na nebezpečenstvo pri spaľovaní trávy, ktoré každý rok spôsobuje smrteľné zranenia, požiare budov, stohov slamy a lesných porastov.
Chcem vás požiadať, aby sme sa spoločne pričinili o ochranu lúk a lesných porastov.

V prípade spozorovania požiaru nahláste prosím urýchlene túto skutočnosť na telefónne číslo 112, resp. 150.

Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou sa nám podarí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov znižovať a zabrániť stratám na životoch, zdraví občanov, uchrániť materiálne hodnoty a ochrániť prírodu.

Lesy sú obrovským prírodným a národným bohatstvom. Sú významným krajinotvorným prvkom, svojimi mimoprodukčnými funkciami dodávajú našej krajine mimoriadne hodnoty a zabezpečujú nenahraditeľné verejnoprospešné služby. Chráňme si teda naše lesy pred požiarmi, všetci a spoločne.

Mgr. Peter ANTAL
primátor mesta

Na čítanie: