Prístup k informáciám

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o prístupe k informáciám) mestu Žiar nad Hronom vyplýva povinnosť sprístupňovať informácie v zmysle tohto zákona.

Mesto Žiar nad Hronom sa pri vybavovaní žiadostí riadi Internou smernicou Slobodný prístup k informáciám (viď súvisiace dokumenty v dolnej časti sekcie).

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti o informácie, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní

 • písomne:
  • osobne: informátorovi na prízemí Mestského úradu v Žiari nad Hronom
  • poštou na adresu: Mestský úrad v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
 • ústne: v príslušnej kancelárii Mestského úradu, kde zamestnanec MsÚ žiadosť (podanie) spíše.
 • e-mailom: info@ziar.sk

Úradné hodiny Mestského úradu

Mestský úrad

Pondelok

8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Utorok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda

8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok

8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Úradné hodiny pre Odbor stavebného poriadku

Odbor stavebného poriadku

Pondelok

8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Utorok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda

8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Náležitosti žiadosti

Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

 • identifikáciu povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená,
 • identifikáciu žiadateľa - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresu pobytu alebo sídlo,
 • predmet žiadosti - ktorých informácií sa žiadosť týka, resp. aké informácie žiadateľ požaduje zverejniť,
 • určenie spôsobu sprístupnenia informácií - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (e-mail, list, fax ap.).

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

Lehoty na vybavovanie žiadostí

Mesto žiadosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Zákonnú lehotu možno predĺžiť výnimočne o ďalších 8 pracovných dní, avšak len v prípadoch, keď požadované informácie je potrebné vyhľadať mimo sídla povinnej osoby, ak je požadovaný väčší počet oddelených informácií alebo odlišných informácií, resp. ak pri sprístupnení alebo vyhľadávaní požadovaných informácií preukázateľne vznikli technické problémy. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Opravné prostriedky

V prípade, že povinná osoba nesprístupní žiadateľovi informáciu alebo ak obmedzí prístup k informácii, žiadateľ sa môže odvolať v lehote  do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.  Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať (t. j. subjektu, ktorému bola žiadosť podaná). O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie mestského úradu, o odvolaní rozhoduje primátor. Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Ak žiadateľovi nebolo vyhovené ani v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na súd. Návrh žaloby musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 42 ods. 3 a § 249 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. V žalobe možno žiadať preskúmanie zákonnosti rozhodnutia.

Sadzobník úhrad nákladov spojených s poskytovaním informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len "žiadateľ"), je povinný podľa § 21 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Žiadateľ zaplatí za zhotovenie kópie listu:

1 strana formátu A3 0,13 €
obojstranne formát A3 0,23 €
1 strana formát A4 0,06 €
obojstranne formát A4 0,09 €


Ak si rozsah reprodukovaného materiálu sprístupňovaného žiadateľovi ako informácia vyžiada zhotovenie reprodukcie treťou osobou, žiadateľ zaplatí náhradu výdavkov vo výške účtovanej touto treťou osobou za reprodukciu materiálu, balného a poštových poplatkov.

Žiadateľ zaplatí, ak mu mesto sprístupní informáciu na nosiči dát:

disketa 0,66 €
CD ROM                        0,20 €
iný dátový nosič podľa obstarávacej ceny


Žiadateľ popri náhrade výdavkov podľa bodu 2 až 4 zaplatí náhradu výdavkov za doručenie informácie vo výške účtovanej poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Žiadateľ zaplatí za obálky:

C6 0,01 €
C5 0,03 €
Dlhá (1/3) 0,09 €
C4 0,03 €

Informácie zasielané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie listu a odoslaním informácie spolu neprekročia 0,66 € (20,- Sk), sú poskytované bezplatne.

Súvisiace sekcie:

Súvisiace dokumenty:

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png