Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom

V dôsledku zmeny legislatívy zákona o odpadoch obec od roku 2021 už nevypracováva POH mesta. Nižšie sú uvedené údaje o poslednom vypracovanom POH mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 - 2020.


POH mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 - 2020

Mesto Žiar nad Hronom vypracovalo Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH“) v súlade s § 10 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej len „zákon o odpadoch“) ako aj v súlade s Vyhláškou Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020, ktorá bola vydaná 26.11.2018 vo Vestníku vlády SR (Čiastka 12 vydaná 26. 11. 2018). Dňa 26.3.2019 v súlade s § 10 ods. 4  Mesto Žiar nad Hronom predložilo vypracovaný POH do 4 mesiacov od vydania Programu odpadového hospodárstva kraja na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie na posúdenie súladu s ustanoveniami zákona o odpadoch a so záväznou časťou programu príslušného kraja. Dňa 17.4.2019 zaslal Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie mestu Posúdenie POH - súhlasné stanovisko k POH. Dňa 16.5.2019 mesto Žiar nad Hronom predložilo na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie POH na posúdenie jeho vplyvu na ŽP v súlade s §10 ods. 4 písm. b). Mesto Žiar nad Hronom oznámilo verejnosti Oznámenie o strategickom dokumente POH vyvesením informácie v termíne od 24.5.2019 do 7.6.2019 na úradnej tabuli. Dňa 18.6.2019 bolo Okresným úradom Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené Rozhodnutie – strategický dokument POH sa nebude posudzovať na základe vykonaného zisťovacieho konania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8.7.2019. Mesto Žiar nad Hronom oznámilo verejnosti Rozhodnutie, že strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, a to vyvesením informácie v termíne od 20.6. od 8.7.2019 na úradnej tabuli.  V súlade s § 10 ods. 4 písm. b) POH bol dokument schválený uznesením MsZ dňa 26.9.2019.

Na čítanie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png