Dnes je 22.09.2019, meniny má Móric.   

Preskočiť navigáciu

Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky predstavuje strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015. Bol vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu. Jeho obsah zodpovedá požiadavkám stanoveným v legislatívnych predpisoch SR a EÚ, predovšetkým v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc. Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 je v poradí štvrtým POH SR. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho POH SR na roky 2005 až 2010, z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.

Program mesta Žiar nad Hronom je vypracovaný na základe POH Banskobystrického kraja na roky 2011 - 2015, ktorý nadobudol účinnosť 15. februára 2014.

Poznámka: Mesto Žiar nad Hronom vypracovalo POH mesta Žiar nad Hronom na roky 2016-2020. Návrh dokumentu bol predložený  na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ktorý je príslušným orgánom štátnej správy odpadového  hospodárstva podľa § 108 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") dňa 26.3.2019 so žiadosťou o stanovisko. Dňa 17.4.2019 bolo zo strany Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP doručené súhlasné stanovisko a upozornenie na dodržanie ustanovenia §10 ods. 4 písm. a) zákona o odpadoch - predloženie programu obce na posúdenie jeho vplyvu na ŽP.  Po vyjadrení príslušného orgánu štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP bude Návrh POH mesta Žiar nad Hronom na roky 2016-2020 predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.

Na čítanie: