Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 27.01.2023, meniny má Bohuš.   

Preskočiť navigáciu

Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom

Mesto Žiar nad Hronom vypracovalo Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH“) v súlade s § 10 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej len „zákon o odpadoch“) ako aj v súlade s Vyhláškou Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020, ktorá bola vydaná 26.11.2018 vo Vestníku vlády SR (Čiastka 12 vydaná 26. 11. 2018). Dňa 26.3.2019 v súlade s § 10 ods. 4  Mesto Žiar nad Hronom predložilo vypracovaný POH do 4 mesiacov od vydania Programu odpadového hospodárstva kraja na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie na posúdenie súladu s ustanoveniami zákona o odpadoch a so záväznou časťou programu príslušného kraja. Dňa 17.4.2019 zaslal Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie mestu Posúdenie POH - súhlasné stanovisko k POH. Dňa 16.5.2019 mesto Žiar nad Hronom predložilo na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie POH na posúdenie jeho vplyvu na ŽP v súlade s §10 ods. 4 písm. b). Mesto Žiar nad Hronom oznámilo verejnosti Oznámenie o strategickom dokumente POH vyvesením informácie v termíne od 24.5.2019 do 7.6.2019 na úradnej tabuli. Dňa 18.6.2019 bolo Okresným úradom Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené Rozhodnutie – strategický dokument POH sa nebude posudzovať na základe vykonaného zisťovacieho konania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8.7.2019. Mesto Žiar nad Hronom oznámilo verejnosti Rozhodnutie, že strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, a to vyvesením informácie v termíne od 20.6. od 8.7.2019 na úradnej tabuli.  V súlade s § 10 ods. 4 písm. b) POH bol dokument schválený uznesením MsZ dňa 26.9.2019.

Na čítanie: