Integrovaný manažérsky systém

Integrovaný manažérsky systém predstavuje komplexný súbor interných noriem, predpisov a štandardizovaných postupov, ktorých cieľom je riadiť všetky procesy uskutočňované na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom za účelom ich neustáleho zlepšovania, a teda zvyšovania kvality poskytovaných služieb občanom mesta.

Pre zavedenie systému manažérstva kvality sa rozhodlo vedenie mesta v roku 2003. Na základe Rozhodnutia bol menovaný Mgr. Roman Zaťko za manažéra kvality, čím prebral zodpovednosť za zavedenie, udržanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2000. Neskôr v roku 2007 bola za manažéra kvality menovaná prednostka mestského úradu Ing. Mariana Páleníková. Po jej odchode, začiatkom roka 2015, sa tejto funkcie ujal súčasný prednosta Mestského úradu Ing. Juraj Miškovič.

V roku 2006 po vypracovaní dokumentácie systému kvality prišlo k prvej certifikácii Mestského úradu v Žiari nad Hronom firmou Det Norske Veritas Slovakia, a. s. V roku 2009 bol mestský úrad recertifikovaný firmou Elbacert, a. s. a v roku 2022 recertifikovaný spoločnosťou CERTICOM s. r. o. Od 1.1.2024 už mestský úrad nie je certifikovaný externou certifikačnou spoločnosťou, no naďalej používa vytvorenú a zavedenú internú dokumentáciu systému kvality.

Dokumentácia Systému kvality na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom je rozdelená na dve úrovne. Prvú úroveň tvorí príručka kvality a druhú tvoria Interné smernice, Karty procesov, Rozhodnutia a Oznámenia, Všeobecne záväzné nariadenia, Riadené údaje. Vedenie mesta sa zaviazalo podporovať rozvoj aktivít smerujúcich k neustálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb, prijalo Politiku kvality a protikorupčnú politiku a stanovilo základné zásady jej úspešného napĺňania.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png