Materské školy

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola (ďalej MŠ) Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom vznikla zlúčením bývalých dvoch právnych subjektov (MŠ Ul. Dr. Janského č. 8 a MŠ Ul. A. Kmeťa č. 11) s elokovanými triedami (ďalej ET) ako rozpočtová organizácia a je právnickou osobou zriadená mestom Žiar nad Hronom. Od 1.7.2008 je jedno riaditeľstvo so šiestimi elokovanými pracoviskami. V MŠ pracujú kvalifikované učiteľky pod vedením zástupkýň riaditeľky MŠ. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou alebo poldennou (na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa) starostlivosťou deťom vo veku spravidla od 3-6 rokov (deti po dovŕšení  dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky), deťom, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve, prijíma deti priebežne alebo k začiatku školského roka na základe prihlášky.

Prevádzka MŠ je od 6.00 hod. do 16.30 hod. 

Materská škola má 31 tried, z toho spravidla 28 homogénnych a 3 heterogénne triedy. Kapacita materskej školy je približne 600 detí.

V roku 2010 prešli všetky zariadenia rekonštrukciou -  vďaka projektu Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom, ktorý bol financovaný z Regionálneho operačného programu vo výške 1 747 197,87 eur.

Budovy materskej školy pred rekonštrukciou:

Elokované triedy Ul. Dr. Janského 8 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. Rázusova 6 pred rekoštrukciou  Elokované triedy Ul. Sládkovičova č. 1 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. M. R. Štefánika č. 23 pred rekonštrukciou

Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 11 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 17 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. Rudenkova č. 1 pred rekonštrukciou

Budovy materskej školy po rekonštrukcii:

MŠ Ul. Janského po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa 11 po rekonštrukcii   Elokované triedy Ul. M. R. Štefánika č. 23 po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa 11 po rekonštrukcii

Elokované triedy Ul. Rázusova č. 6 po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 17 po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. Rudenkova 1 po rekonštrukcii

Zoznam MŠ - elokovaných tried v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom:

Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/672 51 22
Web:
 www.ziarskeskolky.sk
E-mail:
 riaditel@ziarskeskolky.sk

Elokované pracoviská:

  • Ul. Rázusova č. 6, Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 21 61
  • Ul. Sládkovičova č. 1, Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 44 06
  • Ul. M. R. Štefánika č. 23, Žiar nad Hronom, tel.: 045/672 33 20
  • Ul. A. Kmeťa č. 11, Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 82 62
  • Ul. A. Kmeťa č. 17, Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 34 88
  • Ul. Rudenkova č. 1, Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 32 64

Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom 965 01

Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom 965 01

Riaditeľka: Mgr. Martina Šimková
Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Dana Koštová
Zástupkyňa: Mgr. Eliška Hodžová 
Tel.: 045/672 51 22 
E-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk, zastupkyna7ms@ziarskeskolky.sk
Web: www.ziarskeskolky.sk
Počet tried: 4

MŠ Dr. Janského č. 8, daná do užívania v r. 1976,  výchovno – vzdelávací proces sa uskutočňuje v 4 triedach - spravidla rovnakého veku. Cieľom materskej školy  je podporovať zdravý rast a správny psychosomatický a psychomotorický vývin dieťaťa zaraďovaním pohybových a športových aktivít,  utvárať kladný vzťah k pohybu a športu, k správnej životospráve a zdravému životnému štýlu.


Elokované pracovisko Ul. Rázusova č. 6 Žiar nad Hronom 965 01

Elokované pracovisko Ul. Rázusova č. 6 Žiar nad Hronom 965 01

Zástupkyňa: Mgr. Miroslava Miklová
Tel.: 045/673 21 61
E-mail: zastupkyna8ms@ziarskeskolky.sk
Web: www.ziarskeskolky.sk
Počet tried: 4

Elokované pracovisko sa nachádza na sídlisku ETAPA, do prevádzky bolo dané v roku 1980. Je umiestnené v 2 účelových budovách na Ul. Rázusova č. 6 Žiar nad Hronom,  Deti sú zaradené v štyroch triedach spravidla rovnakého veku.  Cieľom elokovaného pracoviska je rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí, nadanie, talent, osobnosť a záujmy každého dieťaťa so zameraním  na  hudobno- pohybové, literárno- dramatické činnosti.


Elokované pracovisko Ul. Sládkovičova č. 1 Žiar nad Hronom 965 01

Elokované pracovisko Ul. Sládkovičova č. 1 Žiar nad Hronom 965 01

Zástupkyňa: Bc. Andrea Sliacka
Tel.: 045/673 4406
E-mail: zastupkyna9ms@ziarskeskolky.sk
Web: www.ziarskeskolky.sk
Počet tried: 5

Elokované pracovisko sa nachádza vo výhodnej lokalite mesta, blízko centra a disponuje priestranným a pekne vybaveným školským dvorom. Je tu  5 tried a v budove sa nachádzajú aj mestské detské jasle. To umožňuje plynulý prechod detí z jasieľ do materskej školy a ich úzku spoluprácu. MŠ má dobré materiálno technické vybavenie, vrátane digitálnych technológií a poskytuje výchovu a vzdelávanie orientované na dieťa a jeho záujmy. Našimi aktivitami sa zameriavame na rozvíjanie environmentálneho cítenia detí, jazykovej gramotnosti prostredníctvom rozprávok a ľudových tradícií.

V priestoroch sa nachádzajú Mestské detské jasle.


Elokované pracovisko Ul. M. R. Štefánika č. 23 Žiar nad Hronom 965 01

Elokované pracovisko Ul. M. R. Štefánika č. 23 Žiar nad Hronom 965 01

Zástupkyňa: Soňa Kaslová
Tel.: 045/672 33 20
E-mail: zastupkyna3ms@ziarskeskolky.sk
Web: www.ziarskeskolky.sk
Počet tried: 3

Materská škola je umiestnená medzi obytnými blokmi blízko centra mesta v  troch účelových budovách, ktoré sú spojené krytými koridormi. V areáli je množstvo zelene, kryté terasy, školská skalka a oddychová zóna s lavičkami. Zameranie EP je: Obohacovať výchovu a vzdelávanie o aktivity zamerané na získavanie PC gramotnosti detí a rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti a predstavivosti. Naša relaxačno náučná zóna pre deti je ideálna na skúmanie a pozorovanie fauny a flóry. Pobyt v ekozáhrade umožní deťom zažiť praktické vyučovanie v prírodnom prostredí.           


Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa č. 11 Žiar nad Hronom 965 01

Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa č. 11 Žiar nad Hronom 965 01

Zástupkyňa: Mgr. Dáša Líšková
Tel.: 045/673 82 62
E-mail: zastupkyna10ms@ziarskeskolky.sk
Web: www.ziarskeskolky.sk
Počet tried: 7

Materská škola je umiestnená medzi obytnými budovami sídliska “Hviezdoška”.  Má priestranný školský dvor s dopravným ihriskom, preliezkami, pieskoviskami a ostatnými hernými prvkami, ktoré zabezpečujú dostatočný pohyb detí na čerstvom vzduchu. Od 1.9.2021 pribudli dve samostatné triedy (po rekonštrukcii Klubu dôchodcov). Budova školy je dvojposchodová pozostávajúca z dvoch budov prepojených koridorom a samostatnou školskou kuchyňou a jedálňou. V súčasnosti našu materskú školu navštevuje 135 detí vo veku od 2-6 rokov, ktoré sú začlenené v 7 triedach.

Našim zameraním je obohacovať výchovu a vzdelávanie o špecifické pohybové a športové činnosti so zapojením rodiny.


Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa č. 17 Žiar nad Hronom 965 01

Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa č. 17 Žiar nad Hronom 965 01

Zástupkyňa: Mgr. Dana Koštová
Tel: 045/673 34 88
E-mail: zastupkyna1ms@ziarskeskolky.sk
Web: www.ziarskeskolky.sk
Počet tried: 5

Elokované pracovisko sa nachádza blízko sídliska Centrum II. Kapacita zariadenia je 105 detí. Je umiestnené v účelovej budove s piatimi homogénnymi triedami, ktoré majú názvy: Myšky, Slniečka, Včielky, Lienky a Motýliky. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje pod vedením kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Jej cieľom je rozvíjať individuálne možnosti a schopnosti každého dieťaťa prostredníctvom tvorivého prostredia MŠ bohatého na kultúrno-spoločenský život zameraný na udržiavanie ľudových zvykov a tradícií.


Elokované pracovisko Ul. Rudenkova č. 1 Žiar nad Hronom 965 01

Elokované pracovisko Ul. Rudenkova č. 1 Žiar nad Hronom 965 01

Zástupkyňa: Ružena Bokšová
Tel.: 045/673 3264
E-mail: zastupkyna5ms@ziarskeskolky.sk
Web: www.ziarskeskolky.sk
Počet tried: 3

MŠ -  Elokované pracovisko Ul. Rudenkova č. 1 v Žiari nad Hronom sa nachádza v mestskej časti IBV. Edukačnú činnosť zabezpečuje 6 pedagogických zamestnancov. Elokované pracovisko je umiestnená v účelovej budove s 3 heterogénnymi triedami. Ich cieľom je rozvíjať a podporovať u detí environmentálne cítenie, posilňovať úctu k prírodnému prostrediu. 

V MŠ je zriadená trieda Aleš, v ktorej sa vo výchovno – vzdelávacom procese využívajú prvky a metódy montessori pedagogiky.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png