Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 20.01.2022, meniny má Dalibor.   

Preskočiť navigáciu

Materské školy

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa. Aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Materská škola (ďalej MŠ) Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom vznikla zlúčením bývalých dvoch právnych subjektov (MŠ Ul. Dr. Janského č. 8 a MŠ Ul. A. Kmeťa č. 11) s elokovanými triedami (ďalej ET) ako rozpočtová organizácia a je právnickou osobou zriadená mestom Žiar nad Hronom. Od 1.7.2008 je jedno riaditeľstvo so šiestimi elokovanými triedami. V MŠ pracujú kvalifikované učiteľky pod vedením zástupkýň riaditeľky MŠ. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou alebo poldennou (na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa) starostlivosťou deťom vo veku spravidla od 3-6 rokov (deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky), deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve, prijíma deti priebežne alebo k začiatku školského roka na základe prihlášky.

Prevádzka MŠ je od 6.00 hod. - 17.00 hod. 

Materská škola má 28 tried, z toho spravidla 25 homogénnych a3 heterogénne triedy. Kapacita materskej školy je približne 575 detí.

V roku 2010 prešli vďaka projektu Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom, ktorý bol financovaný z Regionálneho operačného programu vo výške 1 747 197,87 €.

 

Budovy materskej školy pred rekonštrukciou:

Elokované triedy Ul. Dr. Janského 8 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. Rázusova 6 pred rekoštrukciou  Elokované triedy Ul. Sládkovičova č. 1 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. M. R. Štefánika č. 23 pred rekonštrukciou

Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 11 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 17 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. Rudenkova č. 1 pred rekonštrukciou

Budovy materskej školy po rekonštrukcii:

MŠ Ul. Janského po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa 11 po rekonštrukcii   Elokované triedy Ul. M. R. Štefánika č. 23 po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa 11 po rekonštrukcii

Elokované triedy Ul. Rázusova č. 6 po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 17 po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. Rudenkova 1 po rekonštrukcii

Zoznam MŠ - elokovaných tried v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom:

Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/672 51 22
Web:
 www.ziarskeskolky.sk
E -mail:
 riaditel@ziarskeskolky.eu

Elokované triedy:

  • Ul. Rázusova č. 6, Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 21 61
  • Ul. Sládkovičova č. 1, Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 44 06
  • Ul. M. R. Štefánika č. 23, Žiar nad Hronom, tel.: 045/672 33 20
  • Ul. A. Kmeťa č. 11, Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 82 62
  • Ul. A. Kmeťa č. 17, Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 34 88
  • Ul. Rudenkova č. 1, Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 32 64

Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom 965 01

MŠ Janského č. 8 po rekonštrukcii

Riaditeľka: Mgr. Martina Šimková
Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Dana Koštová
Zástupkyňa: Mgr. Eliška Hodžová 
Tel.: 045/672 51 22 
E-mail: riaditel@ziarskeskolky.eu, zastupkyna7ms@ziarskeskolky.eu
Web: www.ziarskeskolky.sk
Počet tried: 4

 

MŠ Dr. Janského č.8, daná do užívania v r. 1976, poskytuje celodennú starostlivosť pre deti vo veku od 2 do 6 rokov, v 4 triedach - spravidla rovnakého veku. Umožňuje aj poldenný pobyt v MŠ, ak o to požiadajú rodičia. Cieľom škôlky je podporovať zdravý rast a správny psychosomatický vývin dieťaťa zaraďovaním pohybových a športových aktivít a utvárať kladný vzťah k pohybu a športu. Vytvárať vhodné materiálne a výchovno-vzdelávacie podmienky pre edukáciu detí s poruchami binokulárneho videnia.


Elokované triedy Ul. Rázusova č. 6 Žiar nad Hronom 965 01

Elokované triedy Ul. Rázusova č. 6 Žiar nad Hronom 965 01

Zástupkyňa: Eliška Gáfriková
Tel.:
 045/673 21 61
E-mail:
 zastupkyna8ms@ziarskeskolky.eu
Web:
 www.ziarskeskolky.sk
Počet tried:
 4

 

Elokovaná trieda sa nachádza na sídlisku ETAPA, do prevádzky bola daná v roku 1980. Je umiestnená v 2 účelových budovách na Ul. Rázusova č. 6 Žiar nad Hronom, poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť (podľa požiadaviek a potrieb rodičov) pre deti vo veku od 2 do 6 rokov. Deti sú zaradené v štyroch triedach spravidla rovnakého veku. Jej cieľom je rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí, nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa so zameraním na hudobno-pohybové a spevácke činnosti. Podporovať jedinečnosť detí informačno-komunikačnými technológiami.


Elokované triedy Ul. Sládkovičova č. 1 Žiar nad Hronom 965 01

Elokované triedy Ul. Sládkovičova č. 1 Žiar nad Hronom 965 01

Zástupkyňa: Andrea Sliacka
Tel.:
 045/673 4406
E-mail:
 zastupkyna9ms@ziarskeskolky.eu
Web:
 www.ziarskeskolky.sk
Počet tried:
 4

 

Elokované triedy na Ul. Sládkovičova č.1 sa nachádzajú vo výhodnej lokalite mesta. Budova má hospodársku časť, v ktorej je účelová kuchyňa a skladovacie priestory. V priestoroch elokovanej triedy je jedno oddelenie mestských detských jasieľ. Cieľom triedy je rozvíjať u detí environmentálne cítenie a utvárať u detí národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti.

V priestoroch sa nachádzajú Mestské detské jasle


Elokované triedy Ul. M. R. Štefánika č. 23 Žiar nad Hronom 965 01

 Elokované triedy Ul. M. R. Štefánika č. 23 Žiar nad Hronom 965 01

Zástupkyňa: Soňa Kaslová
Tel.:
 045/672 33 20
E
-mail: zastupkyna3ms@ziarskeskolky.eu
Web:
 www.ziarskeskolky.sk
Počet tried:
 3

 

Materská škola je umiestnená medzi obytnými blokmi blízko centra mesta v troch účelových budovách. V minulosti sa v nej prevádzkovali jasle, od roku 1991 sa tu nachádza materská škola s tromi homogénnymi triedami. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov v čase od 06.00 hod. do 17.00 hod. Jej cieľom je stimulovať rozvoj psychomotorického vývinu detí v podmienkach materskej školy. Rovnako obohacuje výchovu a vzdelávanie o aktivity zamerané na získavanie počítačovej gramotnosti detí a rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti a predstavivosti pomocou práce s PC.


Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 11 Žiar nad Hronom 965 01

Elokované triedy Ul. A. Kmeťa 11 po rekonštrukcii

Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Dáša Líšková
Tel.:
 045/673 82 62
E-mail:
 zastupkyna10ms@ziarskeskolky.eu
Web:
 www.ziarskeskolky.sk
Počet tried:
 5

 

V roku 1996 získala Elokovaná trieda od Ministerstva školstva SR štatút experimentálnej školy. Preto je naše vlastné zameranie podmienené základnými princípmi metodiky Krok za krokom, ktoré sa prelínajú celým dňom v materskej škole a sú to:

  • Starostlivosť - kedy dieťa nielen prijíma starostlivosť inej osoby o seba, ale ju aj prejavuje navonok,
  • Komunikácia - kedy sa dieťa učí formulovať svoje myšlienky a názory, zdôvodňovať ich, počúvať, analyzovať a posudzovať názory iného,
  • Vzťahy - dieťa si utvára dôveru v ľudí a svet, vo vlastné sily a schopnosť nájsť si svoje miesto v spoločnosti,
  • Spoločenstvo - deti si ho vytvárajú v procese každodenných činností, radostí a problémov, jeho súčasťou je aktívna účasť dieťaťa na tvorbe pravidiel života v triede, spolupráca a vzájomná pomoc pri učení a hrách, pomoc menším, slabším, neskúseným.

Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 17 Žiar nad Hronom 965 01

Zástupkyňa: Mgr. Dana Koštová Elokované triedy Ul. A. Kmeťa 17 po rekonštrukcii
Tel:
 045/673 34 88
E-mail:
 zastupkyna1ms@ziarskeskolky.eu
Web:
www.ziarskeskolky.sk
Počet tried:
 5

 

Elokovaná trieda bola daná do prevádzky v roku 1959. Kapacita zariadenia je 105 detí. Je umiestnená v účelovej budove s piatimi homogénnymi triedami, ktoré majú názvy: Myšky, Slniečka, Včielky, Lienky a Motýliky. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje pod vedením kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Jej cieľom je rozvíjať individuálne možnosti a schopnosti každého dieťaťa prostredníctvom tvorivého prostredia MŠ bohatého na kultúrno-spoločenský život zameraný na udržiavanie ľudových zvykov a tradícií.


Elokované triedy Ul. Rudenkova č. 1 Žiar nad Hronom 965 01

 Elokované triedy Ul. Rudenkova č. 1 Žiar nad Hronom 965 01

Zástupkyňa: Ružena Bokšová
Tel.:
 045/673 3264
E-mail:
 zastupkyna5ms@ziarskeskolky.eu
Web:
 www.ziarskeskolky.sk
Počet tried:
 3

 

MŠ Elokované triedy Ul. Rudenkova č. 1 v Žiari nad Hronom poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a tiež s možnosťou poldenného pobytu. Edukačnú činnosť zabezpečuje 7 pedagogických zamestnancov. Elokovaná trieda je umiestnená v účelovej budove s 3 heterogénnymi triedami. Ich cieľom je rozvíjať a podporovať u detí environmentálne cítenie, posilňovať úctu k prírodnému prostrediu.

Trieda Aleš

Web: www.ziarskeskolky.sk

Vytvára podmienky pre rozvíjanie jedinečnej osobnosti každého dieťaťa prostredníctvom využívania netradičných viaczmyslových pomôcok a špecifických metód. Jej cieľom je rešpektovať osobnosť dieťaťa, samostatnú činnosť a slobodu voľby v pedagogicky pripravenom prostredí triedy MŠ, kde má dieťa možnosť učiť sa a osvojovať si poznatky individuálnym spôsobom a vlastným tempom so zapojením všetkých zmyslových orgánov.