Odbor starostlivosti o obyvateľa

Ing. Monika Minárová - vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa

Vedúci odboru:

Ing. Monika Minárová
Tel: 045/ 678 71 37
E-mail: monika.minarova@ziar.sk

 

 

Odbor starostlivosti o obyvateľa tvorí:

 • oddelenie sociálne (sociálnoprávna ochrana a kuratela, sociálne projekty, sociálna pomoc, sociálne služby)
 • detské jasle

Oddelenie sociálne

Mgr. Michaela Pogadlová - sociálna pracovníčka, 045/678 71 44, michaela.pogadlova@ziar.sk

Mgr. Lívia Rošková - sociálna pracovníčka, 045/678 71 15, livia.roskova@ziar.sk

Mgr. Monika Němcová - sociálna pracovníčka, 045/678 71 59, monika.nemcova@ziar.sk

Mgr. Lucia Páalová - sociálna pracovníčka, 045/678 71 38, lucia.paalova@ziar.sk

Eva Ivanová - koordinátorka opatrovateľskej služby, 045/678 71 34, 0915 912 940, eva.ivanova@ziar.sk

Mgr. Veronika Ngová - referent pre domácu opatrovateľskú službu, 045/678 71 34, veronika.ngova@ziar.sk

Detské jasle

Mgr. Lucia Gallo - vedúca MsDJ, 045/672 47 25, lucia.gallo@ziar.sk

Komunitné centrum

Mgr. Denisa Boriková - odborná manažérka komunitného centra, 0918 811 250, denisa.borikova@ziar.sk

Bc. Sára Kaszášová - pracovníčka komunitného centra, sara.kaszasova@ziar.sk

Božena Vaňová - komunitná pracovníčka komunitného centra, bozena.vanova@ziar.sk

Terénna sociálna práca

Mgr. Martina Marťušev Selecká - terénna sociálna pracovníčka, 0917 552 817, martina.martusev.selecka@ziar.sk

Mgr. Adriana Šarköziová - terénna sociálna pracovníčka, 0918 880 306, adriana.sarkoziova@ziar.sk

Bc. Ingrid Spodniaková - terénna pracovníčka, ingrid.spodniakova@ziar.sk

Michaela Šarköziová - terénna pracovníčka, michaela.sarkoziova@ziar.sk


Odbor starostlivosti o obyvateľa zabezpečuje pre obyvateľov mesta tieto úlohy:

Sociálne oddelenie

 • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálne služby,
 • vypracováva a vydáva rozhodnutia na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi (v peňažnej alebo vecnej podobe),
 • zabezpečuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu prostredníctvom vykonávania opatrení – sociálne šetrenie v rodinách, na školách na základe žiadostí súdu a justície, poskytovania príspevku na dopravu, príspevku na tvorbu úspor dieťaťa v detskom domove a finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych, prípadne na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno zveriť dieťa do osobnej starostlivosti,
 • poskytuje pomoc pri zabezpečovaní kultúrneho a spoločenského života obyvateľov v dôchodkovom veku (Dom seniorov) a koordinuje činnosť Klubu dôchodcov,
 • vykonáva funkciu osobitného príjemcu štátnych dávok ako sú prídavky na deti, rodičovský príspevok, príspevok na bývanie... z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky dieťaťa a zo sociálnych dôvodov najmä zanedbávanie výchovy zverenej osoby- dieťaťa, mladšieho dospelého, dospelej fyzickej osoby,
 • vykonáva terénnu sociálnu prácu,
 • vykonáva základné sociálne poradenstvo pre obyvateľov v hmotnej núdzi,
 • potvrdzuje údaje o obyvateľoch na žiadostiach pre iné úrady a inštitúcie,
 • vypracováva a riadi projekty v oblasti sociálnej práce,
 • koordinuje prácu terénnych sociálnych pracovníkov, komunitných zamestnancov,
 • vykonáva funkciu opatrovníka pri zastupovaní občanov na súdoch,
 • vedie agendu týkajúcu sa neštátnych zdravotníckych zariadení,
 • vykonáva spoluprácu s inštitúciami, organizáciami a všetkými ostatnými subjektmi vykonávajúcimi činnosti v sociálnej oblasti,
 • zabezpečuje a vykonáva riadenie a koordinovanie práce opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu,
 • vypracováva podklady pre rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení a odkázanosti na opatrovateľskú službu vrátane zisťovania údajov o sociálnej situácii klienta v teréne,
 • vypracováva sociálne posudky,
 • zabezpečuje správne konania o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálne služby (posudky, rozhodnutia, zmluvy),
 • na základe požiadavky občana zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.,
 • riadi a koordinuje terénne sociálne služby – odľahčovacia služba,
 • zabezpečuje zdravotné posudky od posudzujúceho lekára,
 • vykonáva agendu v oblasti štátnych dotácií pre školopovinné deti zo sociálne slabo podnetného prostredia a z nízkopríjmových rodín,
 • zabezpečuje vykonávanie procesných postupov pri zabezpečovaní verejných vyhlášok z oblasti sociálnych vecí a administratívnu agendu týkajúcu sa verejných vyhlášok,
 • vykonáva zabezpečovanie – vedenie agendy, realizácia na úseku pohrebníctva v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 • zabezpečuje službu – sociálny taxík,
 • pripravuje a spracováva agendu nových sociálnych služieb,
 • vykonáva súčinnosť pri riešení priestupkového konania vykonávaného inými odbormi MsÚ,
 • vykonáva činnosti definované v IS Zásady vedenia pokladnice,
 • zabezpečuje spracovávanie štatistických údajov pre štátne subjekty.

Detské jasle

 • detské jasle zabezpečujú opateru a výchovnú starostlivosť o deti vo veku od 12 do 36 mesiacov.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png