Povolenie stavby na trvalé užívanie stacionárneho zdroja podľa § 27 ods.1 zákona č.146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadateľ malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) je povinný v zmysle § 27 ods.1 zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia písomne požiadať mesto Žiar nad Hronom o súhlas k vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby stacionárneho zdroja.

Potrebné doklady: 

  • výkres situácie
  • projektová dokumentácia
  • opis miest stacionárneho zdroja
  • územnoplánovacia informácia, alebo súhlas s umiestnením predmetného stacionárneho zdroja v danej lokalite
  • kópia vydaného súhlasu mesta Žiar nad Hronom k povoleniu stavby stacionárneho zdroja
  • splnomocnenie na zastupovanie (v prípade ak stavebník je zastúpený žiadateľom)

Súvisiace predpisy:

  • zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a súvisiace predpisy

Vybavuje: Ing. Marcela Gendiarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: marcela.gendiarova@ziar.sk
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok: Výška správneho poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v zmysle sadzobníka v časti X. Životné prostredie, položka 170 písm. a) a písm. e): a) konanie o vydanie povolenia pre novovybudovaný stacionárny zdroj pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, je vo výške 30 eur b) konanie o vydanie povolenia na zmenu podmienok povolenia zdroja, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, technologických zariadení, alebo zmenu ich využívania, je vo výške 15 eur.


Na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png