Sociálne projekty

Projekty podporené z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

24. Projekt: Terénna sociálna práca a komunitné centrá (NP Spolu pre komunity) – projekt sa realizuje

Projekt: Terénna sociálna práca a komunitné centrá (NP Spolu pre komunity) – projekt sa realizuje

Realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, financované Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. 

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”) realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR,  zabezpečuje individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Projekt svojimi aktivitami prispieva  k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Národný projekt jednotne, odborne a koordinačne riadi zapájanie tretích subjektov, výkon a poskytovanie terénnej sociálnej práce a komunitnej práce v podporených subjektoch, čím prispeje k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia, pomáha zmierňovať nerovnosti v oblasti prístupu k vzdelávaniu, bývaniu, riešeniu zadlženosti, získaniu zamestnaniu a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií klienta, aj celej komunity.

Cieľovú skupinu tvoria osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a FO v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a klienti KC. 

Aktivita: Terénna sociálna práca 

Národný projekt: Terénna sociálna práca a komunitné centrá („Spolu pre komunity“)
Zmluva o spolupráci číslo: N20231017046
Trvanie projektu: 01.08.2023 – 31.01.2029

Terénnu prácu v Žiari nad Hronom v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Martina Marťušev Selecká
e-mail: martina.martusev.selecka@ziar.sk
tel. kontakt: 0917 552 817

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Adriana Šarköziová
e-mail: adriana.sarkoziova@ziar.sk
tel. kontakt: 0918 880 306

Terénna pracovníčka: Bc. Ingrid Spodniaková
e-mail: ingrid.spodniakova@ziar.sk

Terénna pracovníčka: Michaela Šarköziová
e-mail: michaela.sarkoziova@ziar.sk

Adresa kancelárie: M. Chrásteka 19, 965 01  Žiar nad Hronom

Terénna sociálna práca Žiar nad Hronom na Facebooku

Priestor na vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk

Aktivita: Komunitné centrum 

Národný projekt: Terénna sociálna práca a komunitné centrá („Spolu pre komunity“)
Zmluva o spolupráci číslo: N20231025030
Trvanie projektu: 01.08.2023 – 31.01.2029

Aktivity Komunitného centra Žiar nad Hronom v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Odborná manažérka komunitného centra: Mgr. Denisa Boriková
e-mail: denisa.borikova@ziar.sk

Komunitná pracovníčka komunitného centra: Božena Vaňová
e-mail: bozena.vanova@ziar.sk

Pracovníčka komunitného centra: Bc. Sára Kaszášová
e-mail: sara.kaszasova@ziar.sk

Adresa kancelárie: M. Chrásteka 19, 3. posch., 965 01 Žiar nad Hronom

Tel. kontakt: 0918 811 250,  0917 777 450

Otváracie hodiny pre verejnosť sú v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9.00 do 15.30.

Komunitné centrum Žiar nad Hronom na Facebooku

Priestor na vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk

23. Projekt: Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom II – projekt je dokončený

Projekt: Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom

Tento dopytovo-orientovaný projekt sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: MOPS v Žiari nad Hronom II
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 128 063,52 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 121 660,34 €
Spolufinancovanie mesta: 6 403,18 €
Trvanie projektu: 01.07.2021 – 30.04.2023
Počet vytvorených pracovných miest: 8 osôb

Využitím príležitosti opätovne sa zapojiť do projektu miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) budeme v Žiari nad Hronom schopní pokračovať aj naďalej vo vykonávaní pravidelného monitoringu a následne v intenzívnejšej realizácii od zisteného sa odvíjajúcich nápravných činností, a to najmä v lokalitách so zvýšeným výskytom sociálno-patologických javov a páchania protispoločenských aktivít v katastrálnom území mesta. 

Aktívnou účasťou a ďalším vzdelávaním pracovníkov MOPS II sa posilní uskutočňovanie preventívnych opatrení, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia, a to spôsobom, ktorý zohľadňuje aktuálnu situáciu v našom meste. Zároveň budeme môcť pokračovať v práci na odstraňovaní iných problémov ako napr. porušovanie zákonov a nariadení, domového poriadku, dodržiavanie povinnej školskej dochádzky a mnohých ďalších.

Priestor na vašu príležitosť!

www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk, www.minv.sk

22. Dopytovo-orientovaný projekt: Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom II – projekt je dokončený

Dopytovo-orientovaný projekt: Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom II

Tento projekt je v realizovaný v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8 REACT-EU.

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom II
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 354 960,00 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 354 960,00 €
Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021
Spolufinancovanie mesta: 0,- €
Trvanie projektu: 01.12.2021 – 30.11.2023 (24 mesiacov)

Cieľom projektu – prostredníctvom zvyšovania kapacít a efektívneho poskytovania opatrovateľskej služby našim obyvateľom vytvárať a rozširovať funkčný a kvalitný systém terénnych sociálnych služieb na komunitnej úrovni, priamo v domácnostiach/rodinách našich prijímateľov – jednotlivcov odkázaných na pomoc inej osoby.

Hlavnú aktivitu projektu – poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, bude v priebehu projektu realizovať 24 opatrovateliek a opatrovateľov. Predpokladaný počet osôb, ktoré využijú nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia je 70. Domáca opatrovateľská služba je podľa zákona o sociálnych službách poskytovaná tým obyvateľom, ktorí majú s mestom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby, a to najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Výsledok projektu – prostredníctvom realizácie aktivít tohto projektu sa nám darí zvyšovať účinnosť súčasných konkrétnych nástrojov v oblasti podpory jednotlivcov a členov ich rodín v prirodzenom prostredí. Poskytovaním opatrovateľskej služby pomáhame, podporujeme a udržiavame nezávislosť, pohodu a kvalitu života opatrovaného v jeho vlastných aktivitách, pri maximálnom zachovaní dôstojnosti jeho i jeho blízkych. Vytvárame tak bezpečné a dostupné prostredie pre obnovenie, udržanie a následné prehlbovanie schopností jednotlivcov a ich rodín viesť samostatnejší život. Projekt prispieva k zlepšovaniu dostupnosti a k skvalitňovaniu poskytovania opatrovateľskej služby obyvateľom mesta. Viac o našej opatrovateľskej službe sa dozviete tu: www.ziar.sk/opatrovatelska-sluzba.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ec.europa.eu

21. Národný projekt: Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (NP BOKKÚ) – projekt je dokončený

Národný projekt: Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (NP BOKKÚ)

Realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Národný projekt: Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
Zmluva o spolupráci číslo: N20200113008
Trvanie projektu: 01.03.2020 – 31.07.2023

Cieľové skupiny projektu:

 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,
 • deti,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, 
 • osoby so zdravotným postihnutím, 
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov, 
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou, 
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, 
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby.

Cieľ projektu: Ďalšie budovanie a rozvoj našich odborných kapacít v poskytovaní sociálnej služby krízovej intervencie – komunitné centrum za účelom zefektívňovania našej činnosti. Chceme poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením, ktorá bude viesť k svojpomocnému riešeniu ich sociálnych problémov. Zároveň chceme podporovať rozvoj celej komunity, a to najmä cieleným.

Aktivity Komunitného centra Žiar nad Hronom v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Odborný garant komunitného centra:

Odborný pracovník komunitného centra: Mgr. Lucia Páalová
e-mail: lucia.paalova@ziar.sk

Pracovníčka komunitného centra: Bc. Janka Hricová
e-mail: janka.hricova@ziar.sk

Komunitná pracovníčka komunitného centra: Božena Vaňová
e-mail: bozena.vanova@ziar.sk

Adresa kancelárie: M. Chrásteka 19, 3. posch., 965 01  Žiar nad Hronom

Tel. kontakt: 0918 811 250

Otváracie hodiny pre verejnosť sú v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9.30 do 15.30

Komunitné centrum Žiar nad Hronom na Facebooku

Priestor na vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk

20. Národný projekt: Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) – projekt je dokončený

Národný projekt: Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
Zmluva o spolupráci číslo: N20200128008
Trvanie projektu: 01.02.2020 – 31.07.2023

Realizáciou tohto projektu mesto Žiar nad Hronom  nadväzuje na predošlé národné projekty „Terénna sociálna práca v obciach“ a „Terénna sociálna práca v obciach I“.

Implementáciou národného projektu sa bude pokračovať v zabezpečovaní a skvalitňovaní poskytovania terénnej sociálnej práce vo všetkých dotknutých lokalitách. Zámerom národného projektu je implementovať na celoštátnej úrovni aktivity, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády, priority vlády, stratégiu Európa 2020 a ďalšie strategické dokumenty zamerané na sociálnu inklúziu najohrozenejších skupín obyvateľstva – ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.  

Terénnu prácu v Žiari nad Hronom v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Martina Marťušev Selecká
e-mail: martina.martusev.selecka@ziar.sk
tel. kontakt: 0917 552 817

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Adriana Šarköziová
e-mail: adriana.sarkoziova@ziar.sk
tel. kontakt: 0918 880 306

Terénna pracovníčka: Ingrid Spodniaková
e-mail: ingrid.spodniakova@ziar.sk

Terénna pracovníčka: Michaela Šarköziová
e-mail: michaela.sarkoziova@ziar.sk

Adresa kancelárie: M. Chrásteka 19, 965 01  Žiar nad Hronom

Terénna sociálna práca Žiar nad Hronom na Facebooku

Priestor na vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk

19. Projekt: Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom I – projekt je dokončený

Projekt: Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom

Tento dopytovo-orientovaný projekt sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: MOPS v Žiari nad Hronom I
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 196 293,89 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 186 479,20 €
Spolufinancovanie mesta: 9 814,69 €
Trvanie projektu: 01.07.2019 – 30.06.2021 (24 mesiacov)
Počet vytvorených pracovných miest: 8 ľudí (1 koordinátor a 7 členov)

Pokračovaním projektu miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) bude umožnené vykonávať naďalej pravidelný monitoring a realizovať prislúchajúce nápravné aktivity najmä v lokalitách so zvýšeným výskytom sociálno-patologických javov a páchania protispoločenskej činnosti (Kortína, ubytovňa STS, nájomné byty Jadran, a pod.) na území mesta Žiar nad Hronom. Za pomoci hliadok MOPS sa v katastrálnom území mesta zintenzívni uskutočňovanie prevencie, ale i zabraňovania či odstraňovania problémov ako je porušovanie zákonov a nariadení, domového poriadku, znečisťovanie životného prostredia a tvorba čiernych skládok, dodržiavanie povinnej školskej dochádzky a pod.

Zverením zodpovednosti priamo ľuďom z komunity, poskytnutím zamestnania, ktoré má v ich očiach určitú prestíž, zvýšime pocit zodpovednosti priamo u členov komunity, čím sa v nich napomôže vytvoriť pocit dôstojnosti a sebaúcty a u spoluobčanov vzrastie rešpekt. Predpokladáme tiež intenzívnejšiu formu spolupráce s MsP v Žiari nad Hronom, policajnými špecialistami OO PZ a inými inštitúciami na území nášho mesta. Plynulé pokračovanie práce členov MOPS nám umožní aktívnejšie pracovať na zosúlaďovaní jednotlivých činností v rámci poskytovaného sociálneho servisu v oblasti riešenia problémov komunity, a teda docieliť komplexnosť prístupu.

Priestor na vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk, www.minv.sk

18. Dopytovo-orientovaný projekt: Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom – projekt je dokončený

Dopytovo-orientovaný projekt: Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom

Realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 270 180,00 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 270 180,00 €
Spolufinancovanie mesta: 0,- €
Trvanie projektu: 01.02.2019 – 31.03.2021 (26 mesiacov)

Realizáciou aktivity projektu sa mesto Žiar nad Hronom zameria na zefektívnenie a modernizáciu súčasných nástrojov v oblasti podpory jednotlivcov a členov rodín, ktorá bude smerovať k zlepšeniu dostupnosti, kvality a spôsobu poskytovania sociálnych služieb.

Cieľom nášho projektu je prostredníctvom zvyšovania kapacít a skvalitňovania poskytovanej služby vytvárať a rozširovať flexibilný a efektívny systém sociálnych služieb na komunitnej úrovni poskytovaných terénnou formou, priamo v domácnostiach/rodinách občanov – klientov vyžadujúcich dlhodobú starostlivosť.

Priestor na vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk

17. Projekt: Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom - projekt je dokončený

Projekt: Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom

Tento dopytovo-orientovaný projekt sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: MOPS v Žiari nad Hronom
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 201 544,64 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 191 467,41 €
Spolufinancovanie mesta: 10 077,23 €
Trvanie projektu: 01.12.2017 – 30.11.2020 (36 mesiacov)
Počet vytvorených pracovných miest: 8 ľudí (1 koordinátor a 7 členov)

Miestna občianska poriadková služba bude ďalšou zložkou doplňujúcou systém poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v meste Žiar nad Hronom, a to nielen členom MRK žijúcim na území mesta, ale všetkým jeho obyvateľom. Úlohou hliadok je ochrana súkromného a verejného majetku, detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ako je napríklad pitie alkoholu či užívanie iných návykových látok, ale aj poskytovanie základných informácií v oblasti ochrany zdravia a hygieny. Takisto dohliadajú tiež na ochranu životného prostredia a plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Mesto bude využívať znalosť prostredia a prirodzenú autoritu členov hliadok na úspešné riešenie náročných situácií či konfliktov. Jedným z čiastkových cieľov projektu je aj zvýšenie zamestnanosti a pracovnej gramotnosti občanov mesta. Dlhšia doba trvania projektu pozitívne ovplyvní výkon pracovnej činnosti členov MOPS, u ktorých sa pracovné návyky nielen vytvoria, ale aj zastabilizujú. Členovia MOPS budú spolupracovať s ostatnými poriadkovými zložkami ako PZ SR, MsP, Hasičský a záchranný zbor SR; pracovníkmi samosprávy a štátnej správy a Záchrannou zdravotnou službou.

Priestor na vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk, www.minv.sk

16. Národný projekt: Podpora opatrovateľskej služby – projekt je dokončený

Terénna sociálna práca v obciach I

Realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Národný projekt: Podpora opatrovateľskej služby
Trvanie projektu: január 2016 – júl 2018

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov nachádzajúcich sa v stave nepriaznivej a/alebo krízovej sociálnej situácii v ich prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia, a tým aj s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Cieľom tohto národného projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania prijímateľov sociálnych služieb – klientov – do pobytových zariadení sociálnych služieb.

V rámci projektu sú financované výdavky súvisiace s výkonom činností 10 opatrovateliek v pracovnom pomere s mestom Žiar nad Hronom.

Priestor na vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk

15. Národný projekt: Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni – projekt je dokončený

Terénna sociálna práca v obciach I

Realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Národný projekt: Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
Trvanie projektu: apríl 2016 - august 2019

Tento projekt nadväzuje na národný projekt Komunitné centrá. Jedným z jeho hlavných cieľov je podpora poskytovania dostupných, štandardizovaných odborných činností a iných činností a aktivít realizovaných v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených sociálnym vylúčením alebo obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

V rámci projektu sú financované výdavky súvisiace s výkonom činností pracovníkov Komunitného centra Žiar nad Hronom a tiež výdavky súvisiace konkrétne s prácou s cieľovou skupinou.

Aktivity Komunitného centra Žiar nad Hronom v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Odborný pracovník komunitného centra: Mgr. Ivana Pruknerová
e-mail: ivana.pruknerova@ziar.sk
Tel. kontakt: 0918 811 250

Odborný pracovník komunitného centra: Mgr. Denisa Boriková
e-mail: denisa.borikova@ziar.sk

Pracovníčka komunitného centra: Lucia Vlačuhová
e-mail: lucia.vlacuhova@ziar.sk

Adresa kancelárie: M. Chrásteka 19, 965 01  Žiar nad Hronom

Priestor na vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk

14. Národný projekt: Terénna sociálna práca v obciach I - projekt je dokončený

Terénna sociálna práca v obciach I

 

 

 

 

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 

 • Zmluva o spolupráci číslo N20160127002
 • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 01.02.2016
 • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 31.08.2019

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka: Bc. Ingrid Spodniaková
E- mail: ingrid.spodniakova@ziar.sk
Tel. kontakt: 0917 552 817

Terénna pracovníčka: Bc. Adriana Šarköziová
E- mail: adriana.sarkoziova@ziar.sk
Tel. kontakt: 0918 880 306

Terénna pracovníčka: Michaela Šarköziová
E- mail: michaela.sarkoziova@ziar.sk

Terénny pracovník: Tomáš Šarközi
E- mail: tomas.sarkozi@ziar.sk

Adresa kancelárie: M. Chrásteka 19, 965 01  Žiar nad Hronom

Priestor na vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk


Ostatné zrealizované projekty:

13. Projekt: Komunitné centrum – projekt je dokončený

Projekt podporený finančnou dotáciou Ministerstva vnútra SR. Gestorom projektu je Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Názov projektu: Komunitné centrum
Výška dotácie: 11 800 €
Spolufinancovanie mesta: 2 085 €
Trvanie projektu: 01.01.2016 - 31.12.2016

Hlavným cieľom projektu je vytvorenia priestorových a materiálnych podmienok pre komunitný rozvoj. Dotácia bude použitá na vybudovanie KC v lokalite osady pod Kortínou ako jedného z nástrojov riešenia integrácie minoritného obyvateľstva a prevencie sociálnej exklúzie nielen príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity priamo v osade, ale tiež ostatných obyvateľov nášho mesta ohrozených nepriaznivou sociálnou situáciou. V KC budú svoju činnosť vykonávať komunitní pracovníci mesta.

12. Projekt: Romed - projekt je dokončený

Medzinárodný program zameraný na vyškolenie mediátorov, zlepšenie kvality a efektívnosti ich práce tak, aby dokázali prispieť k riešeniu prístupu k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti, s cieľom podporiť lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi Rómami a verejnými inštitúciami (školy, úrady, a pod.). Za naše mesto toto školenie úspešne absolvovala jedna terénna pracovníčka.

11. Projekt: Romact

INKLÚZIA RÓMOV NA MIESTNEJ ÚROVNI - Program ROMACT sa zameriava na budovanie kapacity miestnych orgánov v oblasti navrhovania a zavádzania opatrení a verejných služieb začleňujúcich všetkých obyvateľov vrátane Rómov.

Cieľom programu ROMACT je prehĺbiť vnímavosť a zodpovednosť miestnych orgánov, najmä volených zástupcov a vyšších predstaviteľov štátnej správy, voči marginalizovaným rómskym komunitám. Kladie sa v ňom dôraz na dosiahnutie trvalej politickej zaangažovanosti vyúsťujúcej do prijímania udržateľných plánov a opatrení na inklúziu Rómov.

Program ROMACT podporuje mechanizmy a procesy efektívneho a zodpovedného vládnutia na miestnej úrovni v súlade so zásadami prijatými Radou Európy. Podporuje tak spoluprácu a partnerstvo medzi orgánmi miestnej samosprávy a rómskymi komunitami na základe spoločne odsúhlasených funkčných stratégií a obojstrannej akceptácie tohto procesu a jeho výsledkov. Veľký význam sa prikladá aj obojstrannej pripravenosti na otvorený dialóg medzi majoritnou spoločnosťou a menšinou.

V rámci uvedeného projektu bol vypracovaný miestny akčný plán, schválený mestským zastupiteľstvom, ktorý v súčasnej dobe prispieva k prijatiu opatrení a k realizácii projektov začleňujúcich všetkých obyvateľov vrátane Rómov.

coe-romact.org

10. Národný projekt: „Komunitné centrum" - projekt je dokončený

Realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Názov projektu: Komunitné centrá
Trvanie Projektu: 1.4.2015 do 31.10.2015
Spolufinancovanie mesta: 0 €
Aktuálny stav: projekt je dokončený

Mesto Žiar nad Hronom vykonáva odborné činnosti a aktivity Komunitného centra v rámci národného projektu „Komunitné centrá"

V rámci projektu sú financované výdavky súvisiace s výkonom „Komunitnej práce" a to piatich pracovníkov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.iazasi.gov.sk

9. Projekt: Občianske hliadky v meste Žiar nad Hronom – projekt je dokončený

Tento dopytovo orientovaný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Názov projektu: Občianske hliadky v meste Žiar nad Hronom
Výška nenávratného finančného príspevku: 55 154,80 €
Spolufinancovanie mesta:  2 757,74 €
Trvanie projektu: 01.10.2014 – 30.09.2015

Podstatou projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Globálnym cieľom je využitie nástroja občianskej hliadky v meste na podporu komunitného rozvoja, na posilnenie miestneho aktivizmu, na zníženie páchania protispoločenských konaní, na udržiavaní verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

K čiastkovým cieľom projektu patrí zníženie páchania sociálno-patologických javov nielen v rizikových skupinách, zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v obci, posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej činnosti, skvalitňovanie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce, sprevádzanie detí do školy, kontrola školskej dochádzky, spolupráca pri riešení konkrétnych prípadov porušovania disciplíny v škole v spolupráci s rodičmi a zamestnancami školy.

Priestor na vašu príležitosť!

www.esf.sk www.iaopzasi.sk

8. Projekt: Vzdelávaním ku kvalitnejším službám - projekt je dokončený

Realizovaný s finančnou podporou SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien

Názov projektu: Vzdelávaním ku kvalitnejším službám
Trvanie projektu: do 31.12.2013
Aktuálny stav: projekt je dokončený
Programová oblasť: Fond Lienka pomoci

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvyšovať vzdelanostnú úroveň opatrovateliek a tým aj úroveň poskytovaných služieb. Čiastkovými cieľmi je:

 • Efektívnejšia práca a komunikácia opatrovateľa s klientom,
 • Vedenie klienta opatrovateľom k väčšej sebestačnosti,
 • Poskytnúť záujemcom zo sociálne znevýhodneného prostredia možnosť rekvalifikácie v kurze „Opatrovateľ".

Starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých ľudí je veľmi náročná. V praxi sa stretávame čoraz častejšie s rôznymi prejavmi demencie, citovou labilitou, depresiou, zhoršením zdravotného stavu, pripútaním na invalidný vozík alebo lôžko. Mesto Žiar nad Hronom si túto skutočnosť uvedomuje. Má záujem rozšíriť vedomosti a skúsenosti svojich opatrovateliek, čo bude mať vplyv na pohotové reagovanie novovzniknutých problémov, na priamu komunikáciu s klientom. V nemalej miere prispeje k skvalitneniu a poskytovaniu služieb na vyššej odbornej, teoretickej i praktickej úrovni a individuálnemu prístupu k jednotlivým občanom.

Vzdelanosť patrí k základným cieľom , ale zároveň aj k nevyhnutným dôsledkom modernej spoločnosti, preto máme záujem o odbornú prípravu a rozvoj vlastných zamestnancov v súlade so svojimi strategickými záujmami a potrebami. Vzdelávanie budeme zabezpečovať cez Slovenský červený kríž územný spolok Žiar nad Hronom.

7. Projekt: Toleranciou ku šťastiu - projekt je dokončený

 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Mesto Žiar nad Hronom
Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Mesto Žiar nad Hronom.

Názov projektu: Toleranciou ku šťastiu
Trvanie projektu: do 31.12.2013
Aktuálny stav: projekt je dokončený
Programová oblasť: presadzovanie, podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd/predchádzanie všetkým formám diskriminácie, zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o ľudských právach

Tak ako v iných mestách, aj v našom, bojujeme s každodennými problémami, kriminalitou, drogami, záškoláctvom, a inými sociálnopatologickými javmi. Ak ukážeme ľuďom spôsob a konkrétne techniky, ako zvládať stres, prekážky, ako si plniť svoje ciele a tak byť so svojim životom spokojní a šťastní, prebrať za svoj život plnú zodpovednosť, rovnakou úmerou ich naučíme byť tolerantní voči všetkým formám inakosti. Takýmto pôsobením na ľudí prirodzene zaniknú rôzne formy diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie. Hlavným cieľom projektu je implementovať myšlienky tolerancie k akejkoľvek inakosti a odlišnosti zmenou negatívnych emócii a predsudkov na pozitívne, a tak vytvoriť v meste:

 • pozitívnu sociálnu klímu,
 • zvýšiť bezpečnosť v meste,
 • akceptujúce a bezpečné prostredie na základných a stredných školách,
 • zlepšiť kvalitu života občanom prostredníctvom ich osobného rozvoja,
 • eliminovať sociálno-patologické javy sociálne vylúčenej komunity - zlepšiť ich kvalitu života.

Hlavnými aktivitami projektu sú prednášky zamerané na preventistov, učiteľov a terénnych sociálnych pracovníkov, besedy so spisovateľmi, divadelné predstavenie, reportáže a články v médiách. Záverečnou aktivitou bude dvojdňový festival tolerancie - GOOD DAYS, ktorý sa bude konať v dňoch 5. a 6. októbra 2013 v Mestskom kultúrnom centre. Na festivale budú prezentované rôzne témy v rámci tolerancie, osobného rozvoja a zdravého životného štýlu. Festival prinesie pre ľudí z celého Slovenska možnosť spoločnej inšpirácie, oddychu a vzdelávania. Netradičným spôsobom ľuďom prinesie počas dvoch dní, v neformálnej tvorivej atmosfére množstvo interaktívnych workshopov, na ktorých uvidia špičkových lektorov a odborníkov zo Slovenska a Čiech.

6. Projekt: Raz zažiť ako trikrát počuť - projekt je dokončený

www.vlada.gov.sk - stránka sa otvorí v novom okne

Realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Mesto Žiar nad Hronom

Názov projektu: Raz zažiť ako trikrát počuť
Trvanie Projektu: do 31.3.2013
Aktuálny stav: projekt je dokončený
Programová oblasť: presadzovanie, podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd /predchádzanie všetkým formám diskriminácie, zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o ľudských právach

Výchova a vzdelávanie k ľudským právam, právam národnostných menšín, právam osôb so zdravotným postihnutím je vo všeobecnosti viac zameraná na školské prostredie. Na základe výskumov zameraných na prevenciu k ľudským právam a prejavom intolerancie , ktoré potvrdzujú, že zážitkové učenie má väčší a dlhodobejší efekt ako formálne vzdelávanie, vychádzajú vytvorené metodiky v rámci tohto projektu ako inovatívna forma neformálneho vzdelávania. Naše zážitkové učenie je zamerané na širšiu cieľovú skupinu , čím dosiahneme väčší dopad k zvýšeniu tolerancie v spoločnosti.

Projekt je zameraný na vyškolenie troch cieľových skupín a to žiakov ZŠ, pracovníkov v oblasti prevencie a ľudí ktorí rozhodujú o politike znevýhodnených občanov, formou zážitkového učenia. Výsledkom školení bude vytvorenie systematickej a dlhodobej spolupráce neziskového sektoru a samosprávy vďaka ktorej vybudujeme zážitkové izby, ktoré sú inovatívnou metodikou k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam, právam národnostných menšín a práv osôb so zdravotným postihnutím. Projekt je dlhodobo udržateľný a využiteľný v rámci celého Slovenska.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je v rámci výchovy a vzdelávania k ľudským právam, právam národnostných menšín, práv osôb so zdravotným postihnutím formou zážitkového učenia, ktoré bude dlhodobo udržateľné i po skončení projektu, prispieť k väčšej tolerancii v spoločnosti. Súčasťou zážitkového učenia budú tri zážitkové školenia pre tri rôzne cieľové skupiny a zážitkové izby, ktoré budú vychovávať k tolerancii širokú verejnosť a budú využiteľné v rámci celého Slovenska.

Čiastkové ciele projektu sú:

 • vytvoriť systematickú a dlhodobú spoluprácu medzi neziskovými organizáciami zaoberajúcimi sa ľudskými právami a osobami so zdravotným postihnutím a samosprávou a VUC,
 • prostredníctvom zážitkových školení vyškoliť 30 žiakov ZŠ, 30 pracovníkov pracujúcich v prevenčnej oblasti, vytvoriť dlhodobo udržateľnú metodiku k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam, právam národnostných menšín, práv osôb so zdravotným postihnutím formou,
 • zážitkových izieb, ktoré budú slúžiť pre širokú verejnosť,
 • zorganizovať živé knižnice vo vybudovaných zážitkových izbách pre zvýraznenie edukačného efektu a propagáciu tohto projektu.

Naplnením našich čiastkových cieľov postupne prispejeme k zvýšeniu tolerantného správania sa verejnosti voči inakosti, k zníženiu rasistických prejavov a predsudkov voči iným kultúram a etnikám.

Kontaktné údaje:

Mesto Žiar nad Hronom
Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
www.ziar.sk
fax: 045/678 71 55

Kontaktné osoby:

Ing. Monika Minárová - č. t. 045/678 71 37, monika.minarova@ziar.sk 

5. Projekt: Vytvorme si nové mosty - projekt je dokončený

www.hodinadetom.sk - stránka sa otvorí v novom okne www.nds.sk - stránka sa otvorí v novom okne

Realizuje sa vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska

Názov projektu: Vytvorme si nové mosty
Trvanie Projektu: Júl 2012 do Jún 2013
Aktuálny stav: projekt je dokončený
Programová oblasť: Dieťa a jeho komunita. Projekt je primárne zameraný na zdravotne znevýhodnené deti.

Cieľ Projektu:

Zámerom projektu je vytvoriť bezpečný priestor pre spoločné stretávanie detí a mládeže, ktoré podporuje začlenenie postihnutých detí do bežnej populácie, z čoho vyplýva hlavný cieľ projektu rozvíjať osobnosť detí a mládeže, zvyšovať sebahodnotenie detí s hendikepom a znižovať predsudky voči telesne postihnutým zo strany verejnosti. Projekt zároveň vytvára siete podporujúce spoluprácu MVO a samosprávy. Hlavné aktivity projektu sú spoločné workshopy v bezpečnom priestore, hipoterapia a canisterapia pre hendikepované deti a sociálno-psychologické poradenstvo pre rodiny s hendikepovanými deťmi a pracovné stretnutia MVO a samosprávy.

4. Národný projekt: „Terénna sociálna práca v obciach" - projekt je dokončený

Realizovaný v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Názov projektu: Terénna sociálna práca v obciach
Trvanie Projektu: 1.11.2012 do 31.10.2015
Spolufinancovanie mesta: 0 €
Aktuálny stav: projekt je dokončený

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia novým, efektívnejším spôsobom, ktorý je pre obce administratívne jednoduchší, ušetrí verejné prostriedky a počíta so skvalitňovaním služieb

V rámci projektu sú financované výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov.

Cieľ projektu:

Zvýšenie dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti pre občanov. Terénna sociálna práca je špecifická služba, zameraná na skupiny ľudí, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. Úlohou terénnych sociálnych pracovníkov je poskytnúť odbornú pomoc jednotlivcom a rodinám, ktorí nie sú schopní sami, ani s pomocou blízkych nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Špecifikom tejto formy práce je, že sa zabezpečuje priamo v ich prirodzenom prostredí. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk.

3. Lokálna stratégia komplexného prístupu - Zvýšenie kvality sociálnych služieb a zabezpečenia komunitného rozvoja zameraného na MRK v Žiari nad Hronom - projekt je dokončený

Konečný prijímateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Regionálny operačný program, Operačný program zdravotníctvo 
Miesto realizácie projektu: Žiar nad Hronom (Banskobystrický samosprávny kraj)

Cieľ projektu:

Zámerom LSKP je na základe doterajších skúseností zlepšiť životné podmienky MRK v meste Žiari nad Hronom najmä prostredníctvom komunitnej sociálnej práce a zamedziť ich sociálnemu vylúčeniu. Účelom projektu je zabezpečiť nevyhnutnú pomoc obyvateľom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, mnohí z nich žijú na hranici chudoby. 

Vytvorenie spoločnej lokálnej stratégie komplexného prístupu zameranej na integráciu a sociálnu inklúziu Rómov v Žiari nad Hronom má za cieľ posilniť spoluprácu mesta, ÚPSVAR a mimovládnych neziskových organizácii v procese sociálneho začleňovania MRK.

Aktuálny stav projektu: Bola spracovaná žiadosť o NFP, ktorá bola zaslaná na Úrad vlády SR dňa 29.1.2010.

Aj v tomto roku sa mesto Žiar nad Hronom plánuje zapojiť do sociálnych projektov podporených finančnou dotáciou z Banskobystrického samosprávneho kraja podľa VZN BBSK č. 15/2007. Žiadosť o dotáciu má v úmysle smerovať na pokračovanie úspešného projektu Vitálni a zdraví po celý rok V, ktorý má veľmi pozitívne ohlasy či už zo strany seniorov , ale aj širšej verejnosti.

Ďalšie projektové zámery chceme smerovať na aktivity realizované pre seniorov a zdravotne postihnutých v rámci rôznych grantových kôl vyhlásených Nadáciou Orange a Nadáciou Tesco. Cieľom programu je podporiť zaujímavé, inovatívne projekty zamerané na cieľovú skupinu seniorov a zdravotne postihnutých, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality života cieľovej skupiny.

2. Komunitná a terénna sociálna práca v meste Žiar nad Hronom II. - projekt je dokončený

Názov projektu: Komunitná a terénna sociálna práca v meste Žiar nad Hronom II
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Výška nenávratného finančného príspevku: 55 191,74 €
Spolufinancovanie mesta: 2 759,59 €
Trvanie projektu: 01.11.2010 - 31.10.2012

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na vylúčené komunity. Sociálna pomoc je zameraná na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práva a právom chránených záujmov detí, zamedzenie nárastu sociálno patologických javov . Prostredníctvom terénnej sociálnej práce v prirodzenom otvorenom prostredí je nutné zvyšovať záujem o vlastné riešenie problémov a znížiť sociálnu depriváciu.

Terénna sociálna práca v obci je súčasťou starostlivosti o uspokojovanie potrieb obyvateľov vrátane špecifických potrieb vylúčenej komunity. Základným predpokladom terénnej sociálnej práce je prístup k človeku ako k ľudskej bytosti a záujem o jeho životný osud.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

1. Komunitná a terénna sociálna práca v meste Žiar nad Hronom - projekt je dokončený

Konečný prijímateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Žiar nad Hronom (Banskobystrický samosprávny kraj)
Trvanie projektu: 01.11.2008 - 30.04.2010
Výška nenávratného finančného príspevku: 63 223,33 €

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov poskytovať odbornú pomoc všetkým obyvateľom mesta a okolia, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Ďalším cieľom je hľadanie riešení nepriaznivej sociálnej a životnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa pre dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom čoho je nepriaznivá sociálna situácia spojená s diskrimináciou spoločnosti v prístupe k zamestnaniu a verejným službám na lokálnej a národnej úrovni. Projekt sa takisto snaží zvyšovať informovanosť a právne povedomie klientov a vytvárať spoluprácu s inštitúciami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy.

Hlavná aktivita projektu: Vytvorenie 4 pracovných pozícií - terénni sociálni pracovníci (2) a asistenti terénnych sociálnych pracovníkov (2).


Sociálne projekty podporené finančnou dotáciou Banskobystrického samosprávneho kraja realizované v roku 2015 podľa VZN BBSK č. 25/2014:

 1. Optimisti v akcii - Klub dôchodcov a ZO JDS (1 854,55 €)

Sociálne projekty podporené finančnou dotáciou Banskobystrického samosprávneho kraja realizované v roku 2012 podľa VZN BBSK č. 15/2010:

 1. Poďme sa hrať bezpečne - detské jasle (800,00 €)
 2. Vitálni a zdraví po celý rok V. (1 000,00 €)
 3. Mužská spevácka skupina SEKERA (1 000,00 €)

Sociálne projekty podporené finančnou dotáciou Banskobystrického samosprávneho kraja realizované v roku 2011 podľa VZN BBSK č. 15/2010:

 1. Záhrada snov - detské jasle (1 000,00 €)
 2. Vitálni a zdraví po celý rok IV. (2 000,00 €)

Sociálne projekty podporené finančnou dotáciou Banskobystrického samosprávneho kraja realizované v roku 2009 podľa VZN BBSK č. 5/2007:

 1. Detské ihrisko v jasliach - II. Etapa (2 a200,00 €)
 2. Vitálni a zdraví po celý rok (2 000,00 €)
 3. Regionálna prehliadka spevákov seniorov - príprava po celý rok (1 500,00 €)
 4. Komunitný plán sociálnych služieb (2 000,00 €)
logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png