Predaj pozemkov pod vyhradenými parkovacími miestami

Obyvatelia, ktorí si na základe VZN vybudovali vyhradené parkovacie miesta (VPM) na 10/15 rokov, nemajú dnes trvalú istotu parkovania po uplynutí 10/15 rokov, kedy na základe zmluvy medzi mestom a BSD, alebo konkrétnymi občanmi parkovacie miesta prechádzajú do majetku mesta. V snahe vyjsť v ústrety potrebám našich občanov, MsZ schválilo možnosť odkúpenia pozemkov pod vybudovanými parkovacími miestami,  alebo predĺženia nájmu najviac o ďalších 10 rokov za 100 €/parkovacie miesto/rok.

 • kontaktnou osobou medzi kupujúcim a mestom bude predseda bytového spoločenstva (BS), resp. správca, žiadosti nie je potrebné podávať individuálne. Mesto bude postupne oslovovať jednotlivých predsedov (BS), resp. správcov,
 • odkúpenie pozemku pod VPM sa bude realizovať na základe kúpnej zmluvy, v ktorej budú vo forme vecného bremena budúcemu vlastníkovi pozemku pod VPM určené pomerne prísne podmienky, 
 • napríklad, vlastník VPM môže toto miesto ďalej predať len vlastníkovi bytu a nebytového priestoru vo vopred mestom stanovených bytových domoch. Tieto bytové domy budú v susedstve (do cca 200 m) k predávanému VPM tak, aby sa zamedzilo špekuláciám s VPM,  
 • mimo týchto bytových domov smie vlastník VPM predať len so súhlasom mesta, 
 • v prípade, ak v zmluve určených bytových domoch nebude záujem o predávané VPM, má mesto predkupné právo na pozemok pod týmto VPM, a to v pôvodnej predajnej cene, 
 • ďalšie podmienky budú najmä tie, že sa nesmie zmeniť účel využitia VPM a že sa nebude môcť VPM používať na servisné a skladové účely (externý sklad, karavany, prívesy). Na VPM nesmú parkovať „dodávky“, vozidlá nad 5 m dĺžky, vozidlá vyradené z evidencie vozidiel a pod. V zmluve bude zakotvená povinnosť vlastníka uvoľniť VPM pre potreby mesta (jarmok, rekonštrukcie a pod.), 
 • parkovacie miesto si môže odkúpiť len užívateľ bytu, ktorý je vlastníkom bytu v bytovom dome, ktoré parkovacie miesto vybudovalo.

Nie všetky VPM budú vhodné na odpredaj pozemku. Z tohto dôvodu parkovacia komisia mesta vopred posúdi možnosti odpredaja pozemkov pod jednotlivými VPM. Budú platiť najmä tieto pravidlá:

 • odpredaj pozemkov pod VPM sa nebude realizovať automaticky, len na základe žiadosti užívateľa VPM podanej skupinovo, výhradne cez predsedu BS, resp., správcu, 
 • z odpredaja pozemku budú vylúčené najmä tie VPM, u ktorých je možné do budúcna predpokladať iné, pre mesto dôležitejšie využitie pozemku,
 • nebudú sa predávať pozemky pod tými VPM, ktoré sú situované priamo k päte bytového domu (BD), alebo sú v blízkosti pre mesto dôležitých zariadení, alebo vznikli dobudovaním/dobetónovaním k existujúcej spevnenej ploche, alebo ich kvalita prevedenia nezodpovedá prijatým štandardom a normám, alebo nie sú zriadené v zmysle projektovej dokumentácie, alebo vznikli len vyznačením VPM vodorovným dopravným značením na pôvodnom povrchu, alebo na týchto VPM zasahujú parkujúce vozidla do cesty, chodníka a pod.,
 • pozemky, ktoré budú vhodné na odpredaj, ponúkne mesto ich užívateľom cez predsedu bytového spoločenstva, respektíve správcu,
 • mesto bude komunikovať s predsedami BS, respektíve správcami, ktorí budú informácie posúvať medzi svojich obyvateľov – vlastníkom VPM,
 •  na pozemky, ktoré budú vhodné na odpredaj, dá mesto spracovať geometrický plán.

Cena pozemkov pod vyhradenými parkovacími miestami (VPM):

 • Pre žiadosti prijaté do 31.12.2023 bude cena za 1 m2 pozemku pod VPM na úrovni 75 €/m2
 • Pre žiadosti prijaté do 31.12.2024 bude cena za 1 m2 pozemku pod VPM na úrovni 100 €/m2
 • Pre žiadosti prijaté do 31.12.2025 bude cena za 1 m2 pozemku pod VPM na úrovni 150 €/m2

V procese prípravy predaja sa bude vyžadovať súčinnosť predsedu BS, resp. správcu pri komunikácii so žiadateľmi o kúpu a pri zabezpečení podkladov (zmluvy, na základe ktorých sa VPM budovali, projektová dokumentácia, súhlasy, vyjadrenia) zoznamy užívateľov VPM, ktorí ich budú odkupovať tak, aby sa predišlo účelovej zámene, t. j. viazanosť VPM k bytom.

Viac informácii o predaji pozemkov pod vyhradenými parkovacími miestami nájdete v sekcii Ako vybaviť.

Použité skratky: VPM – vyhradené parkovacie miesto, BSD – bytové spoločenstvo domu, SBD – stavebné bytové družstvo, MsZ – mestské zastupiteľstvo, BS – bytové spoločenstvo, BD – bytový dom

Príklad vhodných VPM na odpredaj pozemkov:

Predaj pozemkov pod vyhradenými parkovacími miestami: Príklad vhodných VPM na odpredaj pozemkov