Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.03.2023, meniny má Benjamín.   

Preskočiť navigáciu

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)  je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Žiar nad Hronom na 4 roky. Ich počet je 19. MsZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "mestské zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života mesta. Spôsob zasadnutia mestského zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok. Odmeňovanie poslancov MsZ upravuje dokument Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Žiari nad Hronom

Mestské zastupiteľstvo v roku 2018

Do pôsobnosti mestské zastupiteľstva patrí najmä: 

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu,
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,
 • určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora mesta a hlavného kontrolóra,
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

 • mestská rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán (v Žiari nad Hronom nie je konštituovaná, pretože štatút mestskej rady majú všetci poslanci mestského zastupiteľstva)
 • mestský úrad ako výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora,
 • komisie mestského zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
 • útvar hlavného kontrolóra ako kontrolný organizačný útvar

 

Na čítanie: