Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)  je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Žiar nad Hronom na 4 roky. Ich počet je 19. MsZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "mestské zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života mesta. Spôsob zasadnutia mestského zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok. Odmeňovanie poslancov MsZ upravuje dokument Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Žiari nad Hronom