Neziskové organizácie a združenia

Neziskové organizácie a združenia sú:

  • OZ ZaŽiar
  • OZ Žiarska kotlina
  • DOMOV PRI KAŠTIELI n. o

OZ ZaŽiar

OZ ZaŽiar

Občianské združenie vzniklo 31. augusta 2009 z neformálnej skupiny, ktorá zapájala mladých ľudí do života v meste Žiar nad Hronom. Toto občianske združenie sa zameriava na podporu detí a mládeže v našom meste, realizuje rôzne školenia, medzinárodné projekty, podporuje dobrovoľníctvo medzi mladými a snaží sa prostredníctvom projektov zameraných na deti a mládež získať, čo najviac financií na podporu aktivít žiarskej mládeže a rovnako sa aj zapájať do už realizovaných projektov pre mládež.

OZ Zažiar
Adresa:
Š. Moysesa 46, 965 01  Žiar nad Hronom
IČO: 45 029 971
Kontakt: 045/678 71 36
E-mail: oz.zaziar@ziar.sk


OZ Žiarska kotlina

Žiarsku kotlinu tvoria tri mikroregióny, ktoré si môžu navzájom vymieňať skúsenosti a tým ťahať celý okres Žiar nad Hronom jedným prosperujúcim smerom. Región Žiarskej kotliny má veľký potenciál pre rozvoj priemyslu, poľnohospodárstva, obchodu a služieb aj cestovného ruchu. Cieľom združenia je prístupom LEADER a spoluprácou jednotlivých členov realizovať rozvojovú stratégiu združenie s cieľom zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky kotliny zvýšením atraktivity územia, zamestnanosti a vzdelanosti jej obyvateľov.

OZ Žiarska kotlina
Adresa:
Obecný úrad Horná Ves 17, 967 01 Horná Ves
IČO: 42 307 724
E-mail: starostka@obechornaves.sk


DOMOV PRI KAŠTIELI n. o

DOMOV PRI KAŠTIELI n. o

DOMOV PRI KAŠTIELI n.o.
Adresa: Ul. SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 52 540 651
Kontakt: 045/200 09 90
E-mail: zps@domovprikastieli.sk

Mesto Žiar nad Hronom ako právnická osoba zriadil neziskovú organizáciu DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., ktorá ako verejný poskytovateľ celoročnej pobytovej sociálnej služby pre seniorov zriadila v zmysle zákona o sociálnych službách č. 488/2008 v znení neskorších predpisov zariadenie pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, s kapacitou 40 miest určené pre seniorov so stupňom odkázanosti od 4 do 6.

Kontakt: www.domovprikastieli.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png