Komunitné centrum Žiar nad Hronom

Hlavným poslaním Komunitného centra Žiar nad Hronom je poskytovanie odbornej podpory jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením, ktorá ich vedie k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov.

Našim cieľom je podporovať aktivity členov miestnych komunít, aby si dokázali časom sami, s prípadnou pomocou svojho miestneho spoločenstva vyriešiť svoje problémy a to tým, že ich podporujeme v zvyšovaní ich sociálnych zručností, poskytujeme poradenskú činnosť a preventívne usmerňujeme k predchádzaniu sociálno-patologických javov.

Naša činnosť sa v povedomí verejnosti spája najčastejšie špecificky s rómskou komunitou. Naše služby však môžu využiť všetci obyvatelia mesta, ktorí sa ocitli v zlej sociálnej situácii. Takto môžu napríklad využiť sociálne poradenstvo v našom centre aj ľudia z majority. Využitie nami ponúkaných služieb je bezplatné.

Pravidelne organizujeme preventívne, odborné, záujmové a voľnočasové aktivity, zapájame do komunitného diania znevýhodnené skupiny, deti, rodičov, dobrovoľníkov, seniorov, rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré majú záujem podieľať sa na komunitnom rozvoji. Snažíme sa aktívne prispievať k prevencii sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva, búrať bariéry a predsudky.

Vítame záujem dobrovoľníkov, ktorí majú záujem sa zapojiť do nami realizovaných aktivít pre deti a mládež, rovnako aj študentov stredných či vysokých škôl, ktorí majú záujem absolvovať študentskú prax u nás.

V súčasnosti je činnosť Komunitného centra na území nášho mesta realizované aj vďaka zapojeniu sa do Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity.

Komunitné centrum Žiar nad Hronom

Spolu pre komunity


Komunitné centrum Žiar nad Hronom:

Adresa: M. Chrásteka 19/20, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 0918 811 250 
E-mail: komunitni@ziar.sk
Tel. kontakt: 0918 811 250, 0917 777 450

Zamestnanci Komunitného centra:

Odborná manažérka komunitného centra: Mgr. Denisa Boriková
e-mail: denisa.borikova@ziar.sk

Komunitná pracovníčka komunitného centra: Božena Vaňová
e-mail: bozena.vanova@ziar.sk

Pracovníčka komunitného centra: Bc. Sára Kaszášová
e-mail: sara.kaszasova@ziar.sk

Otváracie hodiny pre verejnosť: 

V pracovných dňoch: Pondelok – Piatok: 9.00 – 15.30 

Plán Komunitného centra Žiar nad Hronom:

Komunitné centrum poskytuje:

 • Základné sociálne poradenstvo: 
  • Oblasť zamestnanosti – napr. pomoc pri vyhľadávaní vhodného zamestnania, vyhľadávanie pracovných ponúk, nácvik písania životopisov, žiadostí do zamestnania, atď.
  • Oblasť zdravotnej starostlivosti - poradenstvo ohľadom zabezpečenia hygieny, informácie o poskytovaných zdravotných službách...)
  • Oblasť financií – pomoc pri písaní splátkového kalendára, osobný bankrot, atď.
  • Oblasť vzdelávania – pomoc pri zápise dieťaťa na ZŠ, SŠ, poradenstvo pri záškoláctve, dodržiavania povinnej školskej dochádzky, pri výchovných problémoch, atď.
  • Oblasť zdravia – napr. pomoc pri vybavovaní preukazov poistenca, spolupráca so zdravotnými poisťovňami, pomoc pri objednávaní sa k lekárovi špecialistovi a pod.
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov:
  • Vybavovanie úradných záležitostí  - asistencia a pomoc pri písomnej komunikácií s úradmi a inštitúciami, asistencia pri spisovaní a podávaní písomných podaní, úradných tlačív (napr. vypísanie úradných tlačív a žiadostí na ÚPSVaR, poštových šekov či poukážok, žiadostí o splátkový kalendár, a pod.)

Komunitné centrum realizuje:

 • Preventívne aktivity – v spolupráci s rôznymi inštitúciami a odborníkmi realizujeme prevenciu z oblasti zdravia, medziľudských vzťahov, spravovania osobných a rodinných financií, prevencia sociálno-patologických javov 
 • Záujmovú činnosť – športové, spoločenské, kultúrne, rekreačné aktivity
 • Pomoc pri príprave na školské vyučovanie – PC gramotnosť, pomoc s vypracovaním školských projektov, učenie sa pravidlám, pomoc s domácimi úlohami, zdokonaľovanie učiva, atď.

Novinky z Komunitného centra na facebooku:


Komunitné centrum Žiar nad Hronom

Komunitné centrum Žiar nad Hronom


Zaujímavosti z minulosti:

Výlet Čierny Balog

1.7.2019

Výlet Čierny Balog

V piatok 21.06.2019 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hornom v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom komunitnú aktivitu - výlet do Čierneho Balogu. Pätnásti poslanci MsZ a jeden poslanec z BBSK nám pomohli zabezpečiť finančné prostriedky na vstupné a dopravu. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nám prispeli na výlet a televízii ATV, ktorá poskytla finančný dar na ďalšie aktivity KC. Rodičia detí, ktorí sa zúčastnili výletu, si vstupné platili sami.

Cieľom výletu do Čierneho Balogu bola nielen rozlúčka so školským rokom 2018/2019, ale aj  spoznávanie prírodných krás a historických pamiatok lesníckeho skanzenu, ktorý sa nachádza vo Vydrovskej doline, asi 1,5 km od Čierneho Balogu.  Na výlet sa nám podarilo zobrať deti a ich rodičov z viacerých lokalít: občania mesta Žiar nad Hronom, sídlisko Jadran a deti z osady Pod Kortínou, a tým aj naplniť cieľ Komunitného centra, spájať komunity a budovať vzťahy medzi nimi.  

Počas výletu nám aj trochu spŕchlo, ale to nám nevadilo, pretože sme sa dvakrát previezli čiernohronskou železničkou, ktorá premáva až na koniec Vydrovskej doliny. Počas jazdy v historickom vláčiku mali deti a ich rodičia výhľad na lesnícky skanzen, historické lesnícke stroje, parnú lokomotívu, vagóny, vodnú pílu, drevenice, miniatúry z dreva, či lesnú kaplnku. Z vláčiku sme zakývali aj deťom a učiteľom, ktorí práve prechádzali skanzenom.

Počas jazdy sme vystúpili pri kolibe, kde je aj detské ihrisko. Tam sme sa občerstvili a  deti sa  zatiaľ vyšantili na ihrisku. Po obednej prestávke sme sa spoločne prešli po lesníckom skanzene s výhľadom na miniatúry z dreva (napodobeniny dreveníc a pôvodných historických postáv...) a zašli sme až ku lesnej kaplnke, kde sa nachádza expozícia: Strom je modlitba zeme k nebesiam.  Nasledovalo spoločné fotenie pred kaplnkou, rozlúčka so skanzenom a návrat domov. Reportáž z výletu nájdete TU.

Z tejto komunitnej aktivity sa tešíme a dúfame, že aj budúci rok sa nám podarí zorganizovať výlet pre deti a rodičov, ktorí navštevujú naše komunitné centrum.

Mgr. Ivana Pruknerová, odborný garant Komunitného centra


Pracovníci žiarskeho súdu darovali deťom hračky

20.6.2019

Priatelia, ak chceme pre deti to najlepšie, musíme im venovať pozornosť, podporovať ich a rozvíjať. Zároveň vak musia cítiť lásku, bezpečie, radosť a mať nádej. Nám sa to podarilo aspoň z časti, vďaka pracovníkom Okresného súdu Žiar nad Hronom, ktorí urobili zbierku hračiek pre najmenších. Pozrite si krátku reportáž o zábavnom podujatí pre deti z málo-podnetného prostredia, ktoré sme zorganizovali k príležitosti Dňa detí, spolu s pracovníkmi Komunitného centra. Reportáž nájdete TU.


Súťaž v triedení odpadu v osade Pod Kortínou

3.6.2019

Súťaž v triedení odpadu v osade Pod Kortínou

Pracovníci Komunitného centra v Žiari nad Hronom zorganizovali v piatok 31. mája 2019 zaujímavú súťaž: Triedenie odpadu v osade Pod Kortínou.

Súťaži predchádzala preventívna aktivita, ktorá sa uskutočnila 13. mája pod vedením Ivany Martincovej z Odboru životného prostredia a infraštruktúry. Ivana Martincová sa snažila deťom priblížiť separovanie odpadu prostredníctvom pútavej prezentácie o odpadoch, škodlivosti vzniku čiernych skládok, význame separovania odpadu a toxických látkach, ktoré vznikajú pri spaľovaní plastov. Deti na záver kreslili, čo ich zaujalo a prečo je separovanie odpadov dôležité.

Po tejto preventívnej aktivite nasledovala už spomínaná komunitná aktivita: Triedenie odpadu v osade Pod Kortínou. Po rozmiestnení odpadových materiálov v okolí Komunitného centra, sme deti rozdelili do troch družstiev tak, aby boli v každom družstve mladšie aj staršie deti. Každé jedno družstvo si určilo kapitána a deti si vymysleli názov družstva. (Včielky, Elementi a Lienky)

Deti súťažili v štyroch súťažných úlohách. Prvou bolo hľadanie 8. druhov odpadu (plastová fľaša, tužková baterka, sklený pohár, kus textilu...). Družstvá dostali body podľa toho, ktoré z nich najskôr našlo všetkých 8 druhov odpadu. Ocenili sme aj to, či deti našli všetko, čo bolo v zadaní úlohy. Túto úlohu splnili všetky družstvá na plný počet bodov.

Druhou súťažou bolo triedenie nájdeného odpadu za body. Deti triedili odpad do piatich vriec: plasty, sklo, komunálny odpad, papier a iné. Za správne vytriedený odpad dostalo každé družstvo taký počet bodov, koľko kusov odpadu súťažiaci zatriedili správne.

Treťou súťažou bol vedomostný kvíz. Deti si vyžrebovali kartičky, na ktorých boli obrázky rôznych druhov odpadu. Každý jeden člen družstva povedal, do ktorého vreca patrí odpad zobrazený na kartičke. Každé družstvo dostalo toľko bodov, koľko bolo správnych odpovedí.

Posledná súťaž bola rozhodovacia: Beh ku košom na čas. Každé družstvo zabehlo na čas od Komunitného centra k veľkoobjemovému kontajneru, tak aby sa členovia družstva vystriedali po jednom. Vyhralo družstvo s najlepším časom.

Na záver nasledovalo vyhodnotenie, ceny a poďakovanie všetkým, ktorí nás prišli podporiť a prišli sa na súťaž pozrieť.


Jarná tvorivá dielňa v DD a DSS: Tvorba slnečnice

27.3.2019

Jarná tvorivá dielňa v DD a DSS: Tvorba slnečniceV utorok 19.3.2019 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hronom Jarnú tvorivú dielňu: tvorba Slnečnice v DD a DSS Žiar nad Hronom. Na tejto Komunitnej aktivite  sa stretli seniori z DD a DSS a deti z druhého stupňa ŠZŠ.

Téma bola tvorivá a kreatívna.  Aj keď slnečnica nie je typicky jarný kvet, ale jej názov je odvodený od slova Slnko. Práve Slnko je znakom premeny a prichádzajúcej Jari. Slnko, svetlejšie a teplejšie dni nám dokážu spríjemniť život a vyčarovať úsmev na tvári.

Preto aj deti zo ŠZŠ mali za úlohu pomôcť seniorom vyrábať slnečnice z farebného papiera vo veselých farbách, takto ich potešiť a rozveseliť. Spolu sa nám to aj podarilo. Pod vedením komunitných pracovníkov a sociálnych pracovníkov DD a DSS bol každý jeden zo zúčastnených obdarovaný slnečnicou. Veľmi nás potešila aj tvorba seniorov v pokročilom veku nad 85 rokov, ktorí sú ešte stále vitálni a dokázali vyrobiť slnečnicu aj samostatne bez našej pomoci.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri tvorbe a aktivitách.


Na zápis do Základnej školy sa tešia aj predškoláci z komunitného centra

18.2.2019

V dňoch 3. a 4. apríla 2019 sa na žiarskych základných školách uskutočnia zápisy detí do 1. ročníka. Na zápis sa už tradične tešia aj deti predškolského veku, ktoré sa pravidelne zúčastňujú predškolskej prípravy v komunitnom centre. Tu sa už minimálne od septembra hravou formou učia všetko potrebné, čo budú na zápise potrebovať.  

Predškolská príprava je v komunitnom centre v Žiari nad Hronom realizovaná od vzniku projektu formou „Predškolského klubu“ v osade „Pod Kortínou“ a od septembra 2018 aj v komunitnom centre, v bytovom dome na Jadrane. Počas trvania projektu sa v predškolskom klube vystriedalo cca 10-12 detí predškolského veku, ktoré nikdy nenavštevovali riadnu materskú školu, resp. mali psychologičkou určený odklad povinnej školskej dochádzky.

Ako to v Predškolskom klube prebieha?

Na zápis do Základnej školy sa tešia aj predškoláci z komunitného centra„Každý predškolský klub začína tým, že si pracovníci KC idú vyzdvihnúť deti do rodín, príp. už deti vedia prísť do komunitného centra aj samé alebo v sprievode rodičov, či starších súrodencov. Potom nasleduje hygiena rúk a prezutie do papučiek, usadenie detí okolo stola a predstavenie hlavnej témy dňa, ktorej sa budeme venovať,“ hovorí Mgr. Denisa Boriková, Odborná pracovníčka komunitného centra a pokračuje: „Prvá časť času stráveného s deťmi je vždy venovaná opakovaniu, resp. učeniu sa niečoho nového – t. j. „preberieme“ novú tému alebo zručnosť, napr. pomocou didaktických pomôcok si povieme niečo o ročných obdobiach - čo je pre ktoré ročné obdobie charakteristické; ako sa počas neho obliekame, aby nám nebolo zima ani teplo; čo môžeme zbierať, resp. robiť v danom ročnom období a pod. Druhou časťou je „moderovaná“ hra alebo výroba nejakého výrobku spojeného s danou témou, napr. v zimnom období sme vyrábali snehuliakov, vianočné stromčeky, zimné krajinky z rôznych materiálov a pod. Treťou, nepovinnou časťou predškolského klubu je voľná hra detí, podľa ich výberu (samozrejme iba za predpokladu, že na ňu zostalo ešte dostatok času). Celková dĺžka predškolského klubu je cca 1,5 – 2 hodiny s frekvenciou 1x do týždňa. 

Počas predškolského klubu deti získavajú základné zručnosti a osvojujú si určitý systém disciplinovaného fungovania v skupine. Učia sa slušnému správaniu nielen voči pracovníkom KC, ale aj medzi sebou a dodržiavaniu „písaných“ a „nepísaných“ pravidiel v komunitnom cente, ale i v spoločnosti tak, aby mali šancu zvládať nároky, ktoré na nich bude čochvíľa klásť základná škola.      Precvičujú si základy sebaobslužných činností ako je obliekanie, obúvanie topánok, tí šikovnejší aj zaväzovanie šnúrok; umývanie rúk; používanie splachovacieho WC v Stanici osobnej hygieny v osade a pod.

„V KC deti ďalej učíme držať a používať ceruzky a farbičky, štetce a vodové farby, strúhadlá, lepidlá a nožničky. Učíme sa kresliť, obkresľovať predmety, vyfarbovať plochy, merať, strihať, lepiť, skladať papier do harmoniky, pracovať s krepovým papierom, hnietiť cesto, „písať“ vďaka grafomotorickým cvičeniam a pod. Vyrábame rôzne sezónne výrobky z rôznorodých materiálov (papier, látka, kamienky, prírodné materiály, machová guma, kinetický piesok, cesto a iné.). Púšťame im kreslené rozprávky alebo pesničky na počítači.  Deti učíme rozoznávať základné farby a tvary, počítať do 10, používať rôzne didaktické pomôcky a hry, pomenovať základné kusy oblečenia a časti svojho tela, menovať domáce zvieratá,  poskladať vežu z kociek, jednoduché puzzle, lego… Pokiaľ je to len trochu možné, berieme deti aj mimo osadu, napr. na detské ihrisko alebo im zabezpečíme nejaký nový vnem, návštevu, či chuťový zážitok v podobe napr. prípravy jedla, narodeninovej oslavy s tortou alebo ochutnávku sezónneho ovocia. Odchádzajúcim predškolákom robíme na konci prázdnin, pred nástupom do ZŠ oslavu s občerstvením a drobnými praktickými darčekmi do školy (napr. v minulom roku sme každému dieťaťu podarovali peračník plný farbičiek).“ hovorí Mgr. Boriková.

Na zápis do Základnej školy sa tešia aj predškoláci z komunitného centraPoslednou, nemenej dôležitou časťou, ktorá neodmysliteľne patrí k práci s predškolákom je práca a komunikácia s jeho rodičmi. „Pri návšteve rodiny dieťaťa pravidelne komunikujeme najmä s matkou, s ktorou sa individuálne rozprávame o úspechoch a pokrokoch, resp. problémoch jej dieťaťa vo vzdelávaní alebo v kolektíve. Chválime rodičov za ich záujem o služby komunitného centra a Stanice osobnej hygieny v osade, prípravu dieťaťa na aktivitu (ako je čisté oblečenie/ obuv, resp. plný žalúdok k lepšiemu sústredeniu sa) a snahu pomôcť dieťaťu s prípravou na vstup do ZŠ. Zároveň im však aj pripomíname, že sa svojím deťom musia venovať aj doma. Mnohé matky nevedia ako so svojimi deťmi doma pracovať a rozvíjať ich schopnosti bez toho, aby museli investovať do drahých hračiek a edukačných pomôcok. Preto im dávame možnosť nahliadnuť do našej „kuchyne“, teda možnosť  prísť sa pozrieť do KC osobne – priamo počas priebehu aktivity. Túto možnosť doteraz využili tri matky (dve z osady a jedna z Jadranu). Niektorým rodičom naopak (kým sa sami neprídu pozrieť do KC na aktivitu), je ťažké vysvetliť výhody a prínosy návštev predškolského klubu pre dieťa, pretože si myslia, že ho predsa všetko potrebné pre život naučia v škole. Ale to nie je celkom pravda. Začiatky sú vždy ťažké. Pre deti v tomto veku, a pri silnej naviazanosti na mamu a lokalitu osady, nie je jednoduché sa adaptovať na nové prostredie, spolužiakov a vybudovať si vzťah s učiteľkou, keď nikdy pred tým nemuseli dôverovať cudzím ľuďom,“ dodáva Mgr. Boriková.

Komunitní pracovníci preto venujú mnoho času a energie len tomu, aby často komplikované detské povahy spoznali a vytvorili si s deťmi blízky vzťah. Keďže je každé dieťa iné a každé potrebuje iný prístup, na všetko treba dostatok času a pokroky prichádzajú postupne. Avšak aj napriek tomu, že to deti a mládež z rómskej osady „Pod Kortínou“ vo svojom živote nemajú ľahké, ich radosť z toho, že majú kde zmysluplne tráviť svoj čas je veľmi nákazlivá a pracovníkom komunitného centra je v dostatočnej miere odmenou už len to, že všetku ich snahu, energiu i venovaný čas vedia deti naplno zúročiť.

Aj Vy  nám môžete pomôcť!

Touto cestou Vás chceme veľmi pekne poprosiť o darovanie nepotrebných spoločenských hier a edukatívnych hračiek, s ktorými sa už Vaše deti nehrajú a my by sme ich mohli ešte využiť pri našej práci s deťmi v komunitnom centre. (Prosíme, nezahlcujte nás plyšovými hračkami. Uprednostňujeme hry, s ktorými sa môže hrať väčšia skupina detí.) Ďakujeme!

Hračky a hry môžete priniesť hocikedy počas otváracej doby KC: pon-pia od 10.00 do 16.00 h (najlepšie po telefonickom dohovore na tel. č.: 0918 811 250), na adresu: M. Chrásteka 19/20, Žiar nad Hronom (3. bytový dom Jadran od Billy, 3. poschodie, na konci chodby vľavo).


Vianoce v Komunitnom centre

7.1.2019

V decembri pripravili komunitní pracovníci niekoľko prekvapení pre deti a ich rodičov. Začali sme celkom tradične, ako každý rok, prípravou vianočnej výzdoby. Celý mesiac sme spolu s deťmi a matkami tvorili a vyrábali rôzne vianočné ozdoby a dekorácie, ako napríklad vianočné hviezdy či reťaze.

Začiatkom mesiaca v dňoch 6.12 a 7.12 k nám zavítal Mikuláš. Priniesol sladkú odmenu pre všetky deti, ktoré predviedli a ukázali ako dokážu spievať a tancovať. Prezlečení komunitní a terénni pracovníci za Mikuláša, anjela a čerta obišli niekoľko častí mesta: Jadran, Kortínu, budovu STS a nevynechali aj Špeciálnu základnú školu. Do budovy STS prišiel Mikuláš trošku oneskorene, ale o to radostnejšie ho deti privítali. Dostali nielen sladkú odmenu, ale vyčaroval im aj úsmev na tvári.

Tesne pre Vianocami 20.12.2018 Komunitné centrum Žiar nad Hronom v spolupráci s KC Stará Kremnička a KC Cinobaňa zorganizovalo výchovný koncert pre deti a mládež z chudobných rodín zo Žiaru nad Hronom a Starej Kremničky. Koncert si pre deti pripravilo Komunitné centrum Cinobaňa. Pracovníci KC Cinobaňa priniesli so sebou aj hodnotné darčeky, ktoré im venovali rodiny z Apoštolskej cirkvi z rôznych krajín.

 Chceli takto poukázať na dobré zvyky, tradície , ale hlavne aj na vieru a konanie dobrých skutkov, nielen počas sviatkov, ale aj počas celého nasledujúceho roka 2019. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia boli odmenené balíčkami za účasť na výchovnom koncerte. Na záver nasledovalo Vianočné posedenie pri tradičnej vianočnej kapustnici.

Deti rozbaľovali darčeky a tešili sa z toho, čo v nich našli. Spolu s nimi sme sa tešili a rozprávali sme sa o  tom, či sa naplnili ich prania a túžby a čo by chceli dostať na Vianoce  od svojich rodičov.

Takto sme slávili mesiac december a spolu s deťmi sme si navzájom darovali o čosi krajšie a výnimočnejšie Vianoce.


Halloweenska párty

24.10.2018

Výlet Bojnice (Preventívna aktivita zameraná na spoznávanie a chránenie ohrozených druhov zvierat)

V stredu 24. 10. 2018 zorganizovali partnerské komunitné centrá – Komunitné centrum Žiar nad Hronom a Komunitné centrum Stará Kremnička pre svoje deti spoločnú Halloweensku párty v maskách, ktorá sa tento rok konala v priestoroch KC v Starej Kremničke.

Podmienkou účasti na párty bolo, aby účastníci prišli v maskách, ktoré si vyrobili na predchádzajúcich výtvarných aktivitách. Jednou zo súťažných disciplín totiž bola aj vlastná prezentácia a tanec v maske. A ako to už na každej dobrej párty býva zvykom, komunitní pracovníci pripravili pre zábavychtivých účastníkov nielen vynikajúce občerstvenie, klasickú diskotéku, ale aj tematicky ladené súťaže, pri ktorých sa deti nielen veľa nasmiali, ale za ne získali aj hodnotné ceny.

Tri súťaže vymysleli a zorganizovali pracovníčky KC zo Žiaru nad Hronom a ďalšie tri ich kolegyne z KC zo Starej Kremničky. Boli to súťaže, ktoré v deťoch preverili najmä kreativitu, trpezlivosť, šikovnosť, rýchlosť, pohyblivosť, priestorovú orientáciu, ale aj tímového ducha a empatiu, nakoľko to boli väčšinou súťaže určené pre dvojice, ktoré boli často zmiešané – teda tvorené deťmi z oboch komunitných centier.

Medzi súťažnými disciplínami sa objavila napríklad súťaž v tvorbe múmie – omotávanie spolu-súťažiaceho toaletným papierom tak, aby bol potom ako múmia schopný prejsť vyznačenú trať bez toho, aby sa na ňom papier potrhal. Ďalej kŕmenie spolu-súťažiaceho šľahačkou, čo by sa síce mohlo zdať jednoduché, ale pracovníčky KC to súťažiacim sťažili tým, že kŕmiaci mal zaviazané oči a kŕmený mu v tom nesmel žiadnym spôsobom pomáhať. Ešte šťastie, že každý kŕmený dostal do výzbroje aj velikánsky podbradník.

Najväčším prekvapením súťažného pásma bola súťaž jednotlivcov v tanečnom súboji – v podliezaní „Limbo“ palice – kde pracovníci KC ani po pätnástom kole neboli schopní určiť absolútneho víťaza súťaže. O to krajšie bolo predčasné ukončenie súťaže a udelenie dvoch prvých miest, keďže niekoľko kôl už spolu súperili len dve najohybnejšie deti - Zoe z KC zo Starej Kremničky a Samko z KC zo Žiaru nad Hronom.

Na úplnom konci celého programu si účastníci aktivity hlučnosťou potlesku zvolili z dvoch semifinalistov - za KC SK masku démonickej mníšky z hororového filmu „Sestra“ a za KC ZH najmladšieho účastníka akcie v maske kostlivca – „najoriginálnejšiu masku“. Súťaž vyhralo dievča zo Starej Kremničky, ktoré sa však nakoniec rozhodlo pre ušľachtilý čin, keď svoju cenu – obrovského plyšového psa – venovalo práve „porazenému“ Mathiaskovi.


Výlet Bojnice (Preventívna aktivita zameraná na spoznávanie a chránenie ohrozených druhov zvierat)

23.8.2018

Výlet Bojnice (Preventívna aktivita zameraná na spoznávanie a chránenie ohrozených druhov zvierat)

Dňa 23.8.2018 Komunitné centrum Žiar nad Hornom zorganizovalo výlet do Bojníc so spoluúčasťou Mesta Žiar nad Hronom. Poslanci mesta Emil Vozár, Mária  Biesová, Norbert Nagy a  Soňa  Lukyová nám pomohli zabezpečiť autobus a Stela Šeševičková nám prispela na vstupné, za čo im touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Rodičia detí, ktorí sa zúčastnili výletu, si vstupné platili sami.

Cieľom výletu nebolo len spoznávanie zvierat a ohrozených druhov , ale aj spájanie viacerých komunít a budovanie vzťahov v rámci komunít. Podarilo sa nám zapojiť deti a ich rodičov z viacerých lokalít mesta Žiar nad Hronom: Jadran, STS, osada Pod Kortínou. Výletu sa zúčastnili aj deti a pracovníci Komunitného centra Stará Kremnička. 

Výlet bol nielen rozlúčkou s letom, v ten deň bolo naozaj veľmi horúco až 34 oC, ale aj odmenou pre deti, ktoré sa zúčastňujú aktivít v Komunitnom centre najčastejšie a ich správanie hodnotíme ako najlepšie. Pri vstupe nás privítali pelikány, ďalej sme pokračovali v obhliadke opíc a boli sme si pozrieť aj vivárium, kde sa nachádzajú pestrofarebné rybičky a veľhady. Deti mali možnosť uvidieť anakondu a iné zaujímavé zvieratá v teráriách. V ďalšej časti prezentácie obdivovali aj levy, tigre a veľmi ich zaujali vlci, slony a púštne zvieratá. Na záver sme pokračovali obhliadkou muflónov, jeleňou, danielov a tiav.

Deti mali možnosť čítať informačné tabule a vypočuť si zvukové nahrávky o ohrozených druhoch zvierat a o zvieratách, ktoré sa nachádzajú v zoologickej záhrade. Program v zoo nám spestril aj cvičený šimpanz, ktorý pil najskôr vodu z pohára a potom  nám predviedol ako dokáže piť vodu aj so slamkou. Jeho ukážka rozosmiala nielen deti, ale aj dospelých. Po bohatom programe a fotení s výhľadom na Bojnický  zámok, nasledovala cesta domov.


Prvá pomoc v Komunitnom centre v osade Pod Kortínou

10.6.2018

Prvá pomoc v Komunitnom centre v osade Pod Kortínou

Vo štvrtok 24.5.2018 sa v Komunitnom centre Pod Kortínou uskutočnila beseda zameraná na Prvú pomoc s dobrovoľníkom Petrom Randuškom, ktorý absolvoval už niekoľko kurzov prvej pomoci aj cez Červený kríž. V rámci besedy si deti mohli prezrieť  nemeckú, rakúsku, ale aj slovenskú záchranársku vestu . Oboznámili sa s tým, ako funguje tlakomer a niektorí z nich si priamo vyskúšali meranie tlaku. Nasledovala modelová situácia . Pracovníčka KC predstierala že odpadla a že jej tečie krv z pravej ruky, išlo o žilové krvácanie. Dobrovoľník im vysvetlil a ukázal, ako ošetriť krvácajúcu ranu, ako umiestniť človeka do stabilizovanej polohy a aký rozdiel je medzi ošetrením žilového a tepnového krvácania. Deťom predviedol aj izotermickú prikrývku, ktorá slúži na zakrytie raneného a slúži na zabránenie úniku telesného tepla.

Na základe ukážky nasledoval rozhovor s deťmi o tom, kedy je nutné zavolať záchranku, a kedy to potrebné nie je. Zaujímalo nás aj to, ako pomôcť malému dieťaťu, ktoré sa dusí a ako ho môžeme správne pridržať a poklepať, aby sa prestalo dusiť. Na záver nám pán Randuška predviedol Haimlichov manéver, ktorý sa používa, keď sa dusí dospelý alebo mladý človek.


Aktivity Komunitného centra Žiar nad Hronom

30.2.2018

Aktivity Komunitného centra Žiar nad Hronom

V našom Komunitnom centre, ktoré sa nachádza priamo v osade, sa deti tešia z rôznych aktivít zameraných na rozvoj ich zručností a na prevenciu sociálno-patologických javov.

V doobedňajších hodinách je to predškolská príprava detí do 6 rokov. Okrem počítania do desať, sa deti učia rozlišovať aj základné farby, geometrické tvary a učíme ich aj základným hygienickým návykom. Pred každou aktivitou je potrebné, aby si umyli ruky v stredisku osobnej hygieny, ktoré sa nachádza hneď vedľa Komunitného centra.

Dňa 22.2.2018 sa uskutočnila preventívna aktivita – Bezpečnosť na ceste pod vedením Mgr. Denisy Borikovej  -  odborného pracovníka komunitného centra.

Deti si pomocou nákresu cesty, budov ako napr. škola, nemocnica, kostol, čerpacia stanica a pod., mohli odskúšať pravidlá cestnej premávky a ukázali sme im aj základné značky, ktoré sme rozmiestnili po nákrese.

Takto deti jazdili s hračkárskymi autíčkami, dali prednosť chodcom na prechode (chodcov zobrazovali plastové vrchnáčiky od fliaš), učili sa chodiť cez prechod, naučili sme ich ako funguje semafor, kedy môžu prejsť cez cestu autá a kedy chodci. Prostredníctvom tejto preventívnej aktivity deti spoznávali základné pravidlá cestnej premávky.

Ďalšou zaujímavou aktivitou bola tvorba koláže na tému: Moje obľúbené jedlo a oblečenie pod vedením Mgr. Ivany Pruknerovej – odborného garanta komunitného centra. Deti sme rozdelili do dvoch tímov, jeden z tímov hľadal v časopisoch oblečenie, druhý tím hľadal a vystrihoval jedlo. Obrázky deti lepili na biely papier veľkosti A3 a súťažili medzi sebou, ktorý tím prvý zaplní bielu plochu na papieri.

Cieľom bolo deti naučiť, že na plagát nepatria obrázky s vyzývavým oblečením a obrázky fliaš s alkoholom. Najskôr sme sa stretli s nepochopením u detí, ale postupne začali nevhodné obrázky  triediť, vyraďovať  a odhadzovať do koša. Takto sme ich nepriamym spôsobom učili, že deti by sa mali vyhýbať konzumácii alkoholu a vyzývavému oblečeniu.

Dňa 27.2.2018 sme pripravili tvorivú Eko-dielňu, tvorba z recyklovateľných materiálov. Vyrábali sme kvietky z obalov a podnosov na vajíčka. Kvietky vyrábali chlapci pre svoje mamy a dievčatá v KC a pomohli nám aj upratať po aktivite. Súčasťou aktivity boli aj rozhovory na tému ako správne triediť odpad. Každý deň  realizujeme aj voľnočasové aktivity a hry v nízkoprahovom klube. Vo výtvarnom a tvorivom klube vznikajú výrobky na rôzne témy pod vedením Lucie Vlačuhovej – pracovníčky komunitného centra. Vedenie domácnosti – príprava jednoduchých jedál a pokrmov s pomocou detí a dospelých formou zážitkového učenia. Po príprave vždy nasleduje ochutnávka a upratovanie KC. Klub matiek s deťmi – Záujmová činnosť pod vedením PKC Lucia Vlačuhová. Spoločná tvorba matiek a ich detí, spoločné rozhovory na rôzne témy, počas tvorby dekoratívnych predmetov.


Valentínska diskotéka spojená s krátkou ukážkou Orientálneho - brušného tanca

14.2.2018

Valentínska diskotéka spojená s krátkou ukážkou Orientálneho – brušného tanca

Na tomto podujatí sa stretli pracovníci z Komunitného centra v Žiari nad Hronom s pracovníkmi z Komunitného centra Stará Kremnička. Bol to skutočne veľkolepý Valentínsky deň, pretože účastníci podujatia nielen súťažili, ale mohli sa aj aktívne zapojiť do Orientálneho - brušného tanca. Pútavú ukážku tanca pripravila Mgr. Ivana Pruknerová a spolu s pracovníkmi KC Žiar nad Hronom a KC Stará Kreminčka zapojili do tanca aj deti a dospelých. Deti s radosťou sledovali tanec, opakovali jednotlivé prvky, mohli si takto samé vyskúšať a zažiť ako prebieha nácvik tanca. Orientálny tanec neskôr vystriedali súťaže s balónikmi, hry a voľná zábava. Deti súťažili vo dvojiciach. Dvojica, ktorá dokázala  udržať balón počas tanca čo najdlhšie, zvíťazila. Každý zo zúčastnených si mohol vyrobiť aj vlastný Valentínsky pozdrav a odfotiť sa.

Cieľom podujatia bola nielen zábava ale aj snaha naučiť deti a dospelých niečo nové, priblížiť im Orientálny - brušný  tanec a spoločne nadviazať nové priateľstvá a kontakty v rámci dvoch komunitných centier.


Koledovanie detí z Komunitného centra v DD a DSS Žiar nad Hronom

27.12.2017

Koledovanie detí z Komunitného centra v DD a DSS Žiar nad Hronom

Dňa 18. decembra 2017 sa deti z Komunitného centra v Žiari nad Hronom rozhodli potešiť babičky a deduškov z Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Žiari nad Hronom, krátkym koledníckym programom a drobnými darčekmi, ktoré sami vyrobili.

Malí koledníci sa najprv zastavili v spoločenskej miestnosti, kde práve prebiehala oslava menín jednej z klientok. Deti jej teda popriali všetko dobré k sviatku a ona ich za to ponúkla pripravenými koláčikmi. Potom nasledoval krátky kolednícky program zložený z rôznych mikulášskych a vianočných básničiek a pesničiek. Po programe deti tetám podarovali drobný darček pre radosť - vianočnú ozdobu zo slaného cesta, ktorú vlastnoručne vyrobili na tvorivých dielňach. Potom, po dohode s pani pracovníčkou, deti navštívili viacero izieb obyvateľov domova, ktorým individuálne zavinšovali k nastávajúcim vianočným sviatkom a takisto im podarovali pripravené darčeky. Ani deti neobišli z krátka. Za koledovanie dostali takmer v každej izbe aj nejakú tú výslužku, či už cukrík, keksík alebo možnosť ponúknuť sa z otvorenej bonboniéry. Z toho mali samozrejme veľkú radosť a hoci na začiatku bojovali s počiatočným ostychom a trémou, o to oduševnenejšie potom vyspevovali na každej ďalšej izbe. Deti v domove celkovo obdarovali cca 35 klientov a tiež pani pracovníčky na sociálnom oddelení. Programu sa zúčastnili deti z ubytovne na STS - súrodenci Paulínka, Zitka a Sebastián Šándorovci, súrodenci Graciela, Soledat, Markus a Fabián Šarköziovci a náš dobrovoľník Andrej.

Mgr. Denisa Boriková - Odborný pracovník komunitného centra


Netradičné tvorivé dielne pri príležitosti Svetového dňa cestovín

14.11.2017

Netradičné tvorivé dielne pri príležitosti Svetového dňa cestovín

Mnohí ľudia ani netušia, že na takmer každý bežný deň v kalendári pripadajú tie najrozmanitejšie Svetové, Medzinárodné, Európske a iné Dni, kedy ľudia v rôznych krajinách (a tiež aj na Slovensku) oslavujú rôzne sviatky.

Tak napríklad 25. október je od roku 1998 Svetovým dňom cestovín. Pracovníčky komunitného centra v Žiari nad Hronom sa teda rozhodli, že sa tento, inak všedný deň, pokúsia deťom zo Špeciálnej základnej školy a klientom z Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Žiari nad Hronom nejako ozvláštniť. Preto si pre nich v zimnej záhrade DD a DSS ZH pripravili netradičné tvorivé dielne. Mnohí účastníci podujatia, ani po vysvetlení „tajomstva“, nechceli veriť vlastným očiam, že hlavnú rolu na týchto tvorivých dielňach hrajú práve cestoviny. Niet sa čomu čudovať, veď boli rôznych tvarov i veľkostí, a navyše ozvláštnené nástrekom rôznych metalických sprejov. Deti i seniori, si tak mohli odskúšať svoju šikovnosť, predstavivosť i fantáziu, pri výrobe obrázkových dekorácii (z cestoviny a strukovín) a výrobe cestovinovej bižutérie. A veru, mnohých to tak nadchlo, že si vyskúšali oba kreatívne workshopy. Na záver (a tiež aj v priebehu podujatia) tak, ako je pri spolupráci komunitného centra a DD a DSS dobrým zvykom, bolo súčasťou podujatia nielen vynikajúce občerstvenie, ale aj vzájomné živé rozhovory účastníkov tvorivých dielní na rôzne témy.

Sme veľmi radi, že si tento deň znova všetci užili a odniesli si so sebou nielen vlastnoručne vyrobené výtvory, ale aj dobrý pocit z toho, že opäť zakúsili niečo pozitívne, netradičné a nové.


Halloweenská párty komunitného centra

Kto by v živote nechcel aspoň raz šibnúť čarovným prútikom a byť na chvíľu niekým iným – prekrásnou princeznou, nebojácnym pirátom, šibalským čertíkom, či smiešnym šašom? Na halloweenskej párty je jedno, či si malý a či chudý, pretože zahalení maskou sú si všetci rovní.

9.11.2017

Aj tak by sa dala charakterizovať myšlienka halloweenskej párty komunitného centra, ktorá sa konala 6. novembra v Pohronskom osvetovom stredisku, ktoré nám na túto akciu požičalo svoje priestory.

Na akcii sa zúčastnili deti, ktoré navštevujú komunitné centrum v našom meste, žiaci Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom a naši priatelia – deti z komunitného centra v Starej Kremničke.

Súčasťou bohatého programu boli: súťaž o najkrajšiu masku v rôznych kategóriách, rozličné zábavné súťaže, ktoré boli odmenené zaujímavými vecnými cenami, halloweenské tvorivé dielne, maľovanie na tvár, ale hlavne veľká diskotéka so živou hudbou.

Odmenu v podobe sladkostí však nakoniec dostali všetky deti za snahu, kreativitu a vyvinuté úsilie, keďže podmienkou účasti na párty bol vstup v karnevalovej maske, ktorá bola aspoň z časti vlastnoručne vyrobená.

Za pomoc pri plánovaní, realizovaní a priebehu tejto, pre deti sviatočnej udalosti, chceme týmto poďakovať najmä terénnym sociálnym pracovníčkam – Miške, Adrike a Inke, ktoré celý program tak bravúrne odmoderovali, ďalej dobrovoľníkovi Andrejovi, vychovávateľkám zo ŠZŠ a kolegyniam – pracovníčkam komunitného centra zo Starej Kremničky. Ďalej by sme chceli poďakovať riaditeľke POS Helene Žňavovej za poskytnutie priestorov na realizáciu aktivity a tiež dvom chlapcom zo Žiarskej hudobnej skupiny „ŽiarBand“ za hru na klavíri a spev počas diskotéky.

A hlavne…, ĎAKUJEME VŠETKÝM DEŤOM, zásluhou ktorých je aj bez šibnutia čarovného prútika naša práca taká zázračná!


Aké bolo leto v našom Komunitnom centre?

31.08.2017

Aké bolo leto v našom Komunitnom centre?

Zamestnanci komunitného centra v Žiari nad Hronom nezaháľali ani v lete – vymýšľali, tvorili a pracovali, aby aj počas školských prázdnin deťom a mládeži zmysluplne vyplnili ich voľný čas.

Svoje aktivity realizovali v troch mestských lokalitách – na sídlisku Jadran, na ubytovni STS a v najväčšej miere v rómskej osade „Pod Kortínou“.

Komunitné centrum popri svojej bežnej činnosti v lete zorganizovalo viacero zaujímavých podujatí. Spomeniem napr. návštevu detského ihriska (viď. obrázok), návštevu žiarskeho útulku pre psov, tvorivú EKO-dielňu, preventívne aktivity zamerané na bezpečnosť detí na chodníku/ ceste, ochranu životného prostredia, a tiež na ochranu vlastného zdravia (viď. obrázok) alebo napr. športové popoludnie spojené s piknikom pri príležitosti rozlúčky s letom. Z bežných (celoročných) aktivít komunitného centra, ktoré prebiehali aj v lete uvediem napr. predškolský, nízkoprahový, filmový, či výtvarný a tvorivý klub (viď. obrázok), futbalové tréningy, športové popoludnia a tiež aktivity z kategórie prípravy na školské vyučovanie – Mudráčik i doučovanie a príprava slabších žiakov na Komisionálne skúšky.


Komunitné centrum navštívilo ZVEROPARK

18.08.2017

Komunitné centrum navštívilo ZVEROPARK

Zamestnanci komunitného centra sa už dávnejšie rozhodli ozvláštniť deťom nejakým spôsobom obdobie letných prázdnin. Spoločne sa zhodli na zorganizovaní celodenného výletu do Zveroparku neďaleko Žarnovice, ktorý navštívili spolu s účastníkmi dňa 18.08.2017.

Hlavným cieľom tejto komunitnej aktivity bolo umožniť deťom, mládeži a aj dospelým zo sociálne znevýhodneného prostredia absolvovať celodenný výlet do Zveroparku, pretože tí majú z rôznych dôvodov menej príležitostí zúčastniť sa aktivít tohto alebo podobného charakteru. Prostredníctvom tejto aktivity sme takisto chceli zúčastneným zvýšiť povedomie o potrebe ochrany prírody, umožniť im priamo nahliadnuť na chov hospodárskych zvierat a tiež vytvoriť priestor na spoločnú zábavu, oddych, vzájomné rozhovory, priateľstvá, pekné zážitky...

Aktivity sa zúčastnili aj klienti a kolegovia z KC Stará Kremnička, s ktorými sa vždy radi a pravidelne stretávame a upevňujeme si priateľstvá.

Hlavným programom komunitnej aktivity bola prehliadka zoologickej záhrady s hospodárskymi zvieratami, návšteva hladkacieho kútika a športového areálu, či spoločné opekanie a posedenie pri ohni.

Účastníci neskrývali nadšenie, že mohli navštíviť také pekné miesto a radosť im spravila aj pre niekoho taká maličkosť, ako je napríklad cesta autobusom.   

Touto cestou sa tiež chceme úprimne poďakovať poslancovi MsZ Ing. E. Vozárovi a takisto krajskému poslancovi Bc. D. Gelienovi za spoluprácu pri aktivite a zabezpečenie autobusu a vstupného do Zveroparku.


Spoločná opekačka v DD a DSS Žiar nad Hronom

04.08.2017

Spoločná opekačka v DD a DSS Žiar nad Hronom

Dňa 31.07.2017 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hronom v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb v Žiari nad Hronom komunitnú aktivitu s názvom Spoločná opekačka v DD a DSS Žiar nad Hronom.

Komunitné centrum Žiar nad Hronom a jeho klienti pravidelne, v každom ročnom období navštevujú Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Žiari nad Hronom a jeho obyvateľov. V posledný júlový deň sme teda využili pekné počasie a pripravili sme si spoločné posedenie a opekanie v priestoroch záhrady DD a DSS ZH.  

Hlavným cieľom tejto aktivity bolo opäť vytvoriť priestor na spoločné stretnutie rómskych detí a mládeže z mesta s klientmi DD a DSS a príjemne stráviť letné dopoludnie.

Počas aktivity sa niektorí účastníci aktívne zapájali do jej prípravy a samotnej realizácie - príprava dreva, ohňa, surovín, vody, posedenia, samotného opekania, grilovania, upratovania a pod. Príjemnou časťou aktivity boli tiež vzájomné rozhovory, rozprávanie zážitkov a nadväzovanie priateľstiev medzi účastníkmi, loptové a pohybové hry a samozrejme ochutnávka svojpomocne pripravených dobrôt. Na konci sa účastníci zhodli, že strávili prijemné dopoludnie a budú radi, keď sa opäť stretnú pri ďalšej možnej príležitosti.

Touto cestou sa chceme tiež poďakovať DD a DSS v Žiari nad Hronom za spoluprácu pri organizovaní a realizácii tohto podujatia.


Oslavy dňa detí aj v osade Pod Kortínou

01.06.2017

Pomohli prírode

Medzinárodný deň detí. Pri tejto príležitosti zorganizovalo Komunitné centrum v Žiari nad Hronom oslavy aj pre deti v osade Pod Kortínou.  

Podujatie bolo určená predovšetkým pre deti a ich rodičov z tejto sociálne vylúčenej lokality. „Hlavným cieľom bolo týmto ľuďom umožniť zúčastniť sa, zapojiť a zabaviť na tomto podujatí. U účastníkov sme sa snažili rozvíjať tvorivé a logické myslenie, viesť ich k pohybu, prirodzenej súťaživosti, dodržiavaniu pravidiel a v neposlednom rade sme sa snažili spoločne načerpať nové zážitky,“ približuje odborný garant KC Samuel Kováč. Základom programu bolo absolvovanie jednotlivých stanovíšť - maľovanie na tvár, tvorivá dielnička, pohybové súťaže, aktivity na rozvoj myslenia, predstavivosti, pamäti... Súčasťou programu bolo tiež záverečné vyhodnotenie a rozdanie odmien pre zúčastnených. „Komunitné centrum v Žiari nad Hronom sa chce touto cestou poďakovať za spoluprácu praktikantkám, dobrovoľníkom a ich koordinátorke zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie, s ktorými dlhodobejšie spolupracujeme a tiež vedúcej Skautského oddielu v Žiari nad Hronom, ktorí aktívne participovali na príprave a samotnej realizácii tohto podujatia,“ uzatvára Samuel Kováč.


Pomohli prírode

27.04.2017

Pomohli prírode

Celý svet každoročne slávi 22. apríl ako Medzinárodný deň Zeme. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíja diskusiu o možných riešeniach. Pri tejto príležitosti Komunitné centrum v Žiari nad Hronom v stredu 26. apríla zorganizovalo akciu Pomôžme prírode.  

S deťmi a mládežou sa pracovníci komunitného centra stretli, aby sa porozprávali o správnom nakladaní s komunálnym odpadom a tiež o separovaní a recyklácii odpadu. „Pripravili sme si tiež pomôcky a presunuli sme sa k časti Lutilského potoka, aby sme splnili hlavný cieľ, a to zber komunálneho odpadu v tejto lokalite,“ približuje odborný garant komunitného centra Samuel Kováč a dodáva: „To sa nám aj podarilo, pretože na nemalej ploche sme vyzbierali plných 6 vriec rozličného odpadu, ako napríklad plechovky, PET fľaše, papiere či plastové obaly. Vrecia s odpadom sme potom zaniesli do Zberného dvora.“ Prostredníctvom tejto aktivity sa pracovníci centra snažili u zúčastnených rozvíjať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia a poukázať na potrebu ochrany životného prostredia vôbec. Keďže aktivita sa všetkým zúčastneným páčila, komunitné centrum plánuje podobné podujatie zorganizovať aj v budúcnosti.


Komunitné centrum opäť zavítalo do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb

30.01.2017

Komunitné centrum opäť zavítalo do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb

Dňa 26.01.2017 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hronom v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb komunitnú aktivitu s názvom Bystré dopoludnie seniorov a mládeže. Komunitné centrum sa s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb v Žiari nad Hronom  pravidelne stretávajú v rámci rôznych aktivít. Na prvý mesiac v roku si naplánovali stretnutie žiakov Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom, detí a mládeže z mesta a seniorov z domova. Deti, mládež a seniori si  v priestoroch zimnej záhrady zahrali rôzne kartové, vedomostné a spoločenské hry. Prostredníctvom tejto aktivity sme sa snažili u účastníkov precvičiť pamäť, pozornosť či logické myslenie. Cieľom aktivity bolo tiež u účastníkov odbúrať bariéry, predsudky či stereotypy. Prijemným doplnením aktivity boli vzájomné rozhovory medzi účastníkmi pri chutnom občerstvení. Komunitná aktivita vyvolala veľký záujem čo nás motivuje pripraviť v budúcnosti ďalšie stretnutie.


Halloweenska párty v Komunitnom centre Stará Kremnička

11.11.2016

Halloweenska párty v Komunitnom centre Stará Kremnička

Dňa 11.11.2016 zorganizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hronom v spolupráci s Komunitným centrom Stará Kremnička komunitnú aktivitu s názvom "Diskotéka" v Komunitnom centre Stará Kremnička. Medzi hlavné ciele tejto aktivity patrili najmä diskusia a zvýšenie povedomia u účastníkov aktivity o Sviatku všetkých svätých, Pamiatke zosnulých a o "Halloweene" – o tradíciách, histórii a súčasnosti. Účastníci tiež prezentovali svoje masky, ktoré si sami vytvorili v rámci tvorivých krúžkov v Komunitnom centre.  Nasledovala samotná párty v podobe diskotéky, spoločnej zábavy a posedenia pri živej hudbe. Pre účastníkov bolo pripravené aj občerstvenie - obložené chlebíčky, koláče, nealko teplý punč a čaj, ktoré pripravili samotní účastníci komunitnej aktivity. Komunitná aktivita bola určená pre všetkých, ktorí mali chuť stretnúť sa a spoločne sa