Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.09.2023, meniny má Vladislav.   

Preskočiť navigáciu

Komunitné centrum Žiar nad Hronom

Mesto Žiar nad Hronom sa zapojilo do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len "NP BOKKÚ". Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje  národný projekt v mesiacoch  september 2019 – február 2023. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je Ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (KC/NDC/NSSDR) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti – t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít  cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Národný projekt: Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (NP BOKKÚ) – projekt sa realizuje


Komunitné centrum Žiar nad Hronom:

Adresa: M. Chrásteka 19/20, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 0918 811 250 
E-mail: komunitni@ziar.sk
Tel. kontakt: 0918 811 250

Zamestnanci Komunitného centra:

Odborný garant komunitného centra:

Odborný pracovník komunitného centra: Mgr. Lucia Páalová
e-mail: lucia.paalova@ziar.sk

Pracovníčka komunitného centra: Bc. Janka Hricová
e-mail: janka.hricova@ziar.sk

Komunitná pracovníčka komunitného centra: Božena Vaňová
e-mail: bozena.vanova@ziar.sk

Otváracie hodiny pre verejnosť: 

V pracovných dňoch: Pondelok – Piatok: 9.30 – 15.30 

Plán Komunitného centra Žiar nad Hronom:

Poskytujeme: 

 • Sociálne poradenstvo: 
  • Oblasť zamestnanosti: (pomoc pri hľadaní práce, pri písaní životopisov, žiadostí do zamestnania, spolupráca s UPSVaR)
  • Oblasť zdravia: (pomoc pri vybavovaní preukazov poistenca, spolupráca so zdravotnými poisťovňami)
 • Uplatňovanie práv a právom chránených záujmov:
  • Vybavovanie úradných záležitostí, dokladov, asistencia pri spisovaní a podávaní písomných podaní, úradných tlačív, asistencia a pomoc pri písomnej komunikácií s úradmi a inštitúciami.

Realizujeme: 

 • Preventívne aktivity - prevencia sociálno-patoligkcých javov,
 • Záujmovú činnosť  - rozvoj tvorivosti a kreativity,
 • Nízkoprahová činnosť - záujmové krúžky, hry na rozvoj jemnej motoriky,
 • Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie - individuálne a skupinové doučovanie.

Sme tu pre všetkých, pre deti aj dospelých, pre študentov – ktorí majú záujem u nás absolvovať odbornú prax. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí majú chuť zapojiť sa a pomáhať pri prípravách na aktivitách pre deti.

Nájdete nás aj na facebooku:


 

Komunitné centrum Žiar nad Hronom

Komunitné centrum Žiar nad Hronom