Daň za ubytovanie

Mesto Žiar nad Hronom vyberá daň za ubytovanie na základe VZN č. 7/2023 o miestnych daniach.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.

Ročná sadzba dane je 0,33 eura za osobu a prenocovanie.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, platiteľ dane oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Platiteľ je povinný o prechodnom ubytovaní viesť evidenciu.

Forma úhrady - vybranú daň je platiteľ povinný odviesť na účet správcu dane SK59 0200 0000 0016 0202 2658 do 15 dní po skončení štvrťroka zdaňovacieho obdobia.


Vybavuje: Ing. Mariana Čechová Dürešová
Kontakt: II. poschodie MsÚ, č. d. 22, 045/678 71 39, e-mail: mariana.cechova@ziar.sk
Doba vybavenia:


logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png