Zákazky s nízkou hodnotou

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA DODANIE TOVARU, USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC ALEBO POSKYTNUTIE SLUŽBY (v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)


Predmet zákazky: Servisné a opravárenské práce zberových vozidiel


Predmet zákazky: Mobilné telefónne služby


Predmet zákazky: Nákup športových pohárov a cien v Meste Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Deratizácia a dezinsekcia v Meste Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Právnické služby


Predmet zákazky: Virtualizácia

  • Výzva na predkladanie ponúk - Virtualizácia [pdf; 385,10 kB] (zverejnené: 7.5.2014)
  • Správa o zákazke - Virtualizácia [pdf; 504,21 kB] (zverejnené: 8.8.2014)

Predmet zákazky: Arboristické ošetrovanie stromov v Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Oprava teplovodného potrubia v Mestskom kultúrnom centre


Predmet zákazky: Výroba a dodávka kovového zábradlia


Predmet zákazky: Drevený záhradný domček


Predmet zákazky: Osadenie solárneho systému na streche mestskej plavárne


Predmet zákazky: Herné prvky na detské ihrisko


Predmet zákazky: Zberné nádoby pre Mesto Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Mobilné telefóny a telekomunikačné služby pre členov Občianskych hliadok v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Dodanie pracovných odevov, obuvi, materiálu a pomôcok pre členov Občianskych hliadok v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre členov Občianskych hliadok v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Nákup výpočtovej techniky


Predmet zákazky: Nákup tonerov a cartridge


Predmet zákazky: Pódium so zastrešením


Predmet zákazky: Výroba a dodávka kovového zábradlia


Predmet zákazky: Tlač dvojtýždenníka Mestské noviny


Predmet zákazky: Tlač dokumentu PHSR 2014 - 2020


Predmet zákazky: Arboristické ošetrovanie stromov v Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Nákup výpočtovej techniky


Predmet zákazky: Nákup a dodávka kancelárskych potrieb


Predmet zákazky: Deratizácia a dezinsekci v Meste Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Právne služby

  • Výzva na predkladanie ponúk - Právne služby [pdf; 469,86 kB] (zverejnené: 23.2.2015)
  • Správa o zákazke - Právne služby [pdf; 477,59 kB] (zverejnené: 29.6.2015)

Predmet zákazky: Servisné a opravárenské práce na nadstavbách FAUN motorových vozidiel


Predmet zákazky: Propagačné materiály


Predmet zákazky: Nákup virtualizačného softvéru


Predmet zákazky: Herné prvky na detské ihrisko


Predmet zákazky: Herné prvky na detské ihrisko


Predmet zákazky: Rozšírenie mestského kamerového sledovacieho systému mesta Žiar nad Hronom


 Predmet zákazky: Prevádzkovanie útulku pre psov v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: CZO - Energetické zhodnocovanie odpadov - BPS - zmena stavby pre dokončením


 Predmet zákazky: CZO - Dotrieďovacie zariadenie vyseparovanie komunálneho odpadu, k. ú. Vieska - zmena stavby pred dokončením


Predmet zákazky: Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu mesta Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Výpočet stability sanovaného územia a vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu zosuvu svahu v areáli CZO v Žiari nad Hronom, prevádzka Horné Opatovce


Predmet zákazky: Výroba kovového zábradlia na mieru - renovácia kúpaliska


Predmet zákazky: Technická evidencia miestnych komunikácií a pasport zvislého dopravného značenia v meste Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Servis a oprava vysokozdvižných vozíkov


Predmet zákazky: Servis a oprava vysokozdvižných vozíkov


Predmet zákazky: 3D detské herné prvky


Predmet zákazky: Deratizácia a dezinsekcia


Predmet zákazky: Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta


Predmet zákazky: Tlačové služby so zabezpečením tlače a autentifikáciou


Predmet zákazky: Tlač dvojtýždenníka Mestské noviny


Predmet zákazky: Propagačné materiály na 770. výročie mesta


Predmet zákazky: Sociálna taxislužba ako individuálna osobná preprava pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Prevádzkovanie útulku pre psov v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Oprava výťahu výmenou


Predmet zákazky: Používané motorové vozidlo - valník


Predmet zákazky: Vianočná výzdoba


Predmet zákazky: Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod vršky v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Tlač a distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny


Predmet zákazky: Urbanisticko-dopravná štúdia vedenia cyklokomunikácií a PD DÚR hlavná mestská diagonála pre Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Parkoviská Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Asfaltovanie - parkovisko ZŠ Jilemnického


Predmet zákazky: Asfaltovanie Š. Moysesa - sever


Predmet zákazky: Asfaltovanie Š. Moysesa - juh


Predmet zákazky: Asfaltovanie Sládkovičova - juh


Predmet zákazky: Realizačná projektová dokumentácia Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební fyziky, chémie a biológie


Predmet zákazky: Prevádzkovanie útulku pre psov v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Oblečenie a obuv pre MsP

Oznámenie: predĺžená lehota na predkladanie ponúk do 13.04.2017 do 10.00 hod.


Predmet zákazky: Lanový park - Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Cyklotrasa SNP – Priemyselný areál, Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Tiesňové hlásky


Predmet zákazky: Tržnica v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Obnova letného domu v parku Š. Moysesa


Predmet zákazky: Právne služby

  • Výzva na predkladanie ponúk - Právne služby [pdf; 571,80 kB] (zverejnené: 2.8.2017)
  • Opis predmetu obstarávania - Právne služby [pdf; 261,47 kB] (zverejnené: 2.8.2017)
  • Návrh na plnenie kritérií - Právne služby [pdf; 319,98 kB] (zverejnené: 2.8.2017)
  • Zmluva o dielo - Právne služby [pdf; 355,38 kB] (zverejnené: 2.8.2017)
  • Správa o zákazke - Právne služby [pdf; 642,12 kB] (zverejnené: 5.9.2017)

Predmet zákazky: PD - Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Inteligentné parkovanie


Predmet zákazky: Dodanie športového vybavenia pre stolnotenisový klub MŠK v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Dodanie streleckých kabátov a rukavíc pre športovo strelecký klub MŠK v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Dodanie športovej výbavy pre volejbalový klub MŠK v Žiari nad Hronom


Predmet zákazky: Bežecká rovinka II. ZŠ


Predmet zákazky: Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v meste Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Informačné aktivity pre obyvateľov - videospot


Predmet zákazky: Informačná kampaň - informačné tlačoviny


Predmet zákazky: Publicita v rámci projektu Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad odpadom


Predmet zákazky: Renovácia parkiet v kaštieli


Predmet zákazky: Informačná kampaň - veľkoformátové prezentačné systémy - billboard


Predmet zákazky: Atletická dráha IV. ZŠ - dobudovanie sektoru skoku do výšky


Predmet zákazky: Informačná kampaň - doplnkové prezentačné materiály


Predmet zákazky: Tričko s plnofarebnou potlačou


Predmet zákazky: Dobudovanie výškarskeho sektoru a sektoru hodu oštepom - 4. ZŠ


Predmet zákazky: Činnosti v oblasti odpadového hospodárstva


Predmet zákazky: Informačná kampaň - veľkoformátové prezentačné systémy


Predmet zákazky: Osadenie exteriérových tabúľ do stojísk v meste Žiar nad Hronom (verejné obstarávanie bolo zrušené)


Predmet zákazky: Informačné aktivity pre obyvateľov – prednáška


Predmet zákazky: Deň otvorených dverí - podujatie pre I. stupeň základných škôl v meste Žiar nad Hronom - služby moderátora


Predmet zákazky: Jednovložkové smetné koše


Predmet zákazky: Osadenie exteriérových tabúľ do stojísk v meste Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Stavebný dozor pre vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom "Zelená stena"


Predmet zákazky: Tlač dvojtýždenníka Mestské noviny


Predmet zákazky: Informačné aktivity pre obyvateľov – prednáška


Predmet zákazky: Interaktívne hudobno -rozprávkové pásmo pre deti v predškolskom veku


Predmet zákazky: DPS - Polohovateľné postele


Predmet zákazky: Zber, preprava a zneškodnenie biologického odpadu kat. č. 18 01 03 z testovania a očkovania COVID-19: ZRUŠENÉ


Predmet zákazky: Zber, preprava a zneškodnenie biologického odpadu kat. č. 18 01 03 z testovania a očkovania COVID-19: OPAKOVANIE ZRUŠENÉ


Predmet zákazky: Zber, preprava a zneškodnenie biologického odpadu kat. č. 18 01 03 z testovania a očkovania COVID-19: DRUHÉ OPAKOVANIE


Predmet zákazky: Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce


Predmet zákazky: Jednovložkové mestské smetné koše 2021


Predmet zákazky: WiFi pre Teba – opakovaná


Predmet zákazky: CAMP Šášov Architektonická štúdia a Realizačný projekt (jednostupňový)


Predmet zákazky: Nákup hardware a počítačového príslušenstva

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png