Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Preskočiť navigáciu

Sociálne služby

Dostali ste sa do situácie, kedy váš rodinný príslušník potrebuje sociálnu službu?

Povedali vám v zdravotníckom zariadení, že váš príbuzný potrebuje vašu alebo cudziu pomoc a starostlivosť?

Tu sú prvé kontakty pre občanov mesta Žiar nad Hronom:

Mgr. Dagmar Štifnerová
Kontakt: Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, kancelária č. 1, Žiar nad Hronom, tel.: 045/678 71 59, e-mail: dagmar.stifnerova@ziar.sk
Doba vybavenia: 30 dní

POSUDKOVÁ ČINNOSŤ

Občan predkladá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár) na Mestský úrad Žiar nad Hronom. Súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je príloha lekársky nález. Na základe sociálnej posudkovej činnosti a zdravotnej posudkovej činnosti mestský úrad vyhotoví a vydá občanovi posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.


Aktuálne tlačivá na stiahnutie:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  .pdf [pdf; 294.28 kB] .rtf [rtf; 1 699.12 kB]
  • Informovanie podľa osobitného zákona  .pdf [pdf; 101,11 kB] .rtf [rtf; 57,72 kB]
  • Lekársky nález  .pdf [pdf; 329,13 kB] .rtf [rtf; 1 699,84 kB]

Ak ste si už podali na MsÚ žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, tu sú kontakty na zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov) na území mesta Žiar nad Hronom:

a v jeho najbližšom okolí:

Webový kontakt na všetkých poskytovateľov sociálnych služieb na celom území BBSK.

Čím skôr sa s nimi skontaktujete, tým skôr získate ďalšie informácie o možnosti ubytovania vášho príbuzného do príslušného zariadenia.


K sociálnym službám poskytovaným mestom Žiar nad Hronom občanom patria:

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

Poskytovanie odľahčovacej služby v domácnosti občana.

Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.


OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Mesto Žiar nad  Hronom uzavrie s občanom, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Občan ďalej kontaktuje koordinátorku opatrovateľskej služby, ktorá zabezpečí komplexné poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne.

Poskytuje sa pomoc pri úkonoch:

  • pomoc pri sebaobslužných úkonoch (hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, základné biologické potreby, obliekanie, vyzliekanie, mobilita, motorika),
  • úkony starostlivosti o domácnosť (nákup potravín, zohrievanie jedla, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o bielizeň, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby),
  • základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavenie úradných záležitostí, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca).

Aktuálne tlačivá na stiahnutie:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  .pdf [pdf; 294.28 kB] .rtf [rtf; 1 699.12 kB]
  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  .pdf [pdf; 245.31 kB] .rtf [rtf; 3 592.26 kB]
  • Informovanie podľa osobitného zákona  .pdf [pdf; 101,11 kB] .rtf [rtf; 57,72 kB]
  • Lekársky nález  .pdf [pdf; 329,13 kB] .rtf [rtf; 1 699,84 kB]

Za poskytované služby klienti hradia poplatok podľa VZN č. 12/2020.


Vybavuje: Eva Ivanová
Kontakt: MsÚ, tel.: 0915 912 940, e-mail: eva.ivanova@ziar.sk


MESTSKÉ DETSKÉ JASLE

Mestské detské jasle zabezpečujú dennú starostlivosť o deti od dvanástich mesiacov do troch rokov. Zriaďovateľom detských jaslí je mesto Žiar nad Hronom. Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúladení ich rodičovských povinností s platenou prácou, pri zabezpečovaní životného štandardu členov rodiny (teda aj detí). Ďalší dôležitý význam jaslí spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí a pri ich socializácii.

Pred nástupom dieťaťa do detských jaslí je potrebné prísť do zariadenia zapísať sa do poradovníka a vypísať prihlášku do detských jaslí. Vypísanú prihlášku rodič osobne zanesie na podateľňu mestského úradu, kde prihláške pridelia evidenčné číslo a zverejnia ju na webovej stránke mesta. Dva týždne pred plánovaným nástupom dieťaťa do jaslí si rodičia vyzdvihnú zaevidovanú prihlášku u vedúcej jaslí za účelom jej potvrdenia detským lekárom a zamestnávateľom rodičov.


Vybavuje: Mgr. Lucia Janeková - vedúca zariadenia
Kontakt: MDJ - Ul. Sládkovičova č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: 045/672 47 25, e-mail: lucia.janekova@ziar.sk


Súbory na stiahnutie:


ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA DÚHA (ZRUŠENÉ)

Dňom 31.10.2017 Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23 Banská Bystrica oznámil, že bol uskutočnený výmaz Zariadenia sociálnych služieb DÚHA z Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja.