Sociálne služby

Dostali ste sa do situácie, kedy vy sami alebo váš rodinný príslušník potrebujete sociálnu službu?

Povedali vám v zdravotníckom zariadení, že váš príbuzný potrebuje vašu alebo cudziu pomoc a starostlivosť?

Pre potreby podpory procedurálnych podmienok politiky kvality poskytovaných sociálnych služieb mestom Žiar nad Hronom sa dozviete ako vybaviť jednotlivé sociálne služby.

Mesto Žiar nad Hronom na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zriaďuje, zabezpečuje a poskytuje nasledovné druhy sociálnych služieb (registrované v registri sociálnych služieb BBSK):

 1. sociálne služby krízovej intervencie:
  a) komunitné centrum 
 2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
  a) služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – detské jasle,
 3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
  a) sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov (ďalej „ZpS“), prostredníctvom spoločnosti zriadenej mestom Žiar nad Hronom – DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.,
  b) domáca opatrovateľská služba,
  c) prepravná služba – mesto Žiar nad Hronom zabezpečuje službu prostredníctvom SČK 
 4. podporné sociálne služby:
  a) odľahčovacia služba,
  b) stredisko osobnej hygieny
  c) práčovňa.

Ak máte záujem o nasledovný druh sociálnych služieb: 

 • zariadenie pre seniorov
 • opatrovateľská služba
 • zariadenie opatrovateľskej služby 
 • denné stacionár,

miestne príslušná obec/mesto vám vydá rozhodnutie o odkázanosti. 

Ak máte záujem o tieto sociálne služby:

 • domov sociálnych služieb
 • špecializované zariadenie
 • zariadenie podporovaného bývania
 • rehabilitačné stredisko,

Rozhodnutie o odkázanosti vám vydá miestne príslušné VÚC.


POSUDKOVÁ ČINNOSŤ

Občan s trvalým pobytom v meste Žiar nad Hronom predkladá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár) na Mestský úrad Žiar nad Hronom. Súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je príloha lekársky nález. Na základe sociálnej posudkovej činnosti a zdravotnej posudkovej činnosti poverený zamestnanec mestského úradu vyhotoví a vydá občanovi posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Mgr. Monika Němcová
Kontakt: Mestský úrad, Ul. Nám. Matice slovenskej 409/6, 1. poschodie, kancelária č. 32, 965 19  Žiar nad Hronom, tel.: 045/678 71 59, e-mail: monika.nemcova@ziar.sk
Doba vybavenia: 30 dní

Aktuálne tlačivá na stiahnutie:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  .pdf [pdf; 294.28 kB] .docx [docx; 162,37 kB]
 • Lekársky nález  .pdf [pdf; 329,13 kB] .docx [docx; 160,12 kB]

Ak ste si už podali na MsÚ žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, tu sú kontakty na zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov) na území mesta Žiar nad Hronom:

a v jeho najbližšom okolí:

Webový kontakt na všetkých poskytovateľov sociálnych služieb na celom území BBSK.

Čím skôr sa s nimi skontaktujete, tým skôr získate ďalšie informácie o možnosti ubytovania vášho príbuzného do príslušného zariadenia.


KOMUNITNÉ CENTRUM

Mgr. Denisa Boriková – odborný manažér komunitného centra
Kontakt: M. Chrásteka 19/20, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: 0918 811 250, e-mail: komunitni@ziar.sk

Bližšie informácie o sociálnej službe nájdete v sekcii Komunitné centrum Žiar nad Hronom.


MESTSKÉ DETSKÉ JASLE

Mgr. Lucia Gallo – vedúca zariadenia, garant sociálnej služby
Kontakt: MDJ - Ul. Sládkovičova č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: 045/672 47 25, e-mail: lucia.gallo@ziar.sk

Aktuálne tlačivá na stiahnutie:

Na čítanie:

Bližšie informácie o sociálnej službe nájdete v sekcii Mestské detské jasle.


DOMOV PRI KAŠTIELI - ZARIADENIE PRE SENIOROV

Mgr. Jana Filipčíková – riaditeľka
Kontakt: DOMOV PRI KAŠTIELI n.o., Zariadenie pre seniorov, Ul. SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: 0905 501 200, e-mail: jana.filipcikova@domovprikastieli.sk

Bližšie informácie o sociálnej službe nájdete na webovej stránke zariadenia www.domovprikastieli.sk.


DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA/ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

Eva Ivanová – koordinátorka domácej opatrovateľskej služby
Mgr. Veronika Ngová – referent pre domácu opatrovateľskú službu
Kontakt: Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom,  tel.: 045/678 71 34, mobil: 0915 912 940, e-mail: domacaopatrovatelska@ziar.sk

Aktuálne tlačivá na stiahnutie:

 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  .pdf [pdf; 170,98 kB] .docx [docx; 241,36 kB]

K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby treba priložiť prílohy:

  • Posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydá miestne príslušná obec/mesto
  • Potvrdenie o príjme (aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku) – vystaví odbor starostlivosti o obyvateľa
  • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (s úradne overeným podpisom) .pdf [pdf; 96.52 kB] .docx [docx; 13.24 kB]

Ak si vybavujete príspevok na opatrovanie, žiadosť, ktorú vám vydá príslušný UPSVaR vám potvrdíme len za predpokladu, že bude riadne vypísaná a podpísaná žiadateľom o príspevok aj osobou, ktorá bude opatrovaná. 

Bližšie informácie o sociálnej službe nájdete v sekcii Opatrovateľská služba.


PREPRAVNÁ SLUŽBA

Karin Hölczová – riaditeľka
Kontakt: Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom, SNP 94, 965 01  Žiar nad Hronom, tel.: 045/679 81 19, e-mail: ziar@redcross.sk

Bližšie informácie o sociálnej službe nájdete na webovej stránke organizácie www.redcross.sk.


STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY

Mgr. Lívia Rošková – garant sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny, práčovňa)
Kontakt: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, tel.:  045/678 71 15, email: livia.roskova@ziar.sk

Bližšie informácie o sociálnej službe nájdete v sekcii Stredisko osobnej hygieny a práčovňa.


Mesto Žiar nad Hronom ako zriaďovateľ a poskytovateľ sociálnych služieb sa riadi platnou legislatívou pre sociálne služby: 

Podmienky poskytovania sociálnych služieb a úhrady za ne upravuje:


ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA DÚHA (ZRUŠENÉ)

Dňom 31.10.2017 Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23 Banská Bystrica oznámil, že bol uskutočnený výmaz Zariadenia sociálnych služieb DÚHA z Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png