Výpisy z matrík

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

  • osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny,
  • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

Spôsob vyžiadania:

  • písomne,
  • elektronicky bez www.slovensko.sk
  • alebo na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
  • iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada.

Upozornenie: Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo apostilované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín.


Vybavujú: Mgr. Elena Rozenbergová, Darina Šályová
Kontakt: prízemie MsÚ, Matričný úrad, 045/ 678 71 54
              elena.rozenbergova@ziar.skdarina.salyova@ziar.sk

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 7 € za každý exemplár


 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png