Zariadenia sociálnej starostlivosti v pôsobnosti mesta

Mestské detské jasle

Mestské detské jasle zabezpečujú dennú starostlivosť o deti od dvanástich mesiacov do troch rokov veku dieťaťa. Zriaďovateľom detských jaslí je mesto Žiar nad Hronom. Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúladení ich rodinného a pracovného života. Ďalší dôležitý význam v poskytovaní sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zo strany mesta spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí a ich socializácii. 

Adresa:

Ul. Sládkovičova 1, 965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt:

Mgr. Lucia Janeková - vedúca detská sestra, tel.: 045/672 47 25, lucia.janekova@ziar.sk

Dom seniorov

Dom seniorov mesta Žiar nad Hronom je účelové zariadenie, ktoré zastrešuje záujmové a spoločenské činnosti, činnosti podporujúce fyzickú a psychickú aktivitu, vzdelávanie a relax predovšetkým pre obyvateľov v dôchodkovom veku a obyvateľov so zdravotnými hendikepmi.

Priestory DS sú určené prednostne na činnosť Klubu dôchodcov v Žiari nad Hronom, ktorého zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom, ale môžu ich využívať aj obyvatelia mesta združení v neziskových organizáciách a nepolitických komunitách.

V súčasnej dobe pôsobia pod strechou Domu seniorov nasledovné subjekty:

 • Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom,
 • Jednota dôchodcov na Slovensku,
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
 • Únia žien Slovenska,
 • Zväz diabetikov Slovenska,
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých,
 • ANEPS (nepočujúci),
 • Zväz protifašistických bojovníkov (príležitostne).

Klub dôchodcov

V dennom centre sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.

Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom je kultúrno-spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom veku. Vznikol v roku 1965. Uplynulé roky potvrdili, že je stále vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského života ľudí vo vyššom veku, ktorí sa chcú vzdelávať a žiť tak, aby ich chvíle odpočinku boli vždy krásne, vyplnené zaujímavými udalosťami, činnosťou a spoločenskou zábavou.

Klub dôchodcov zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich členov v priestoroch klubu i mimo neho. Aktivity klubu tvoria:

 • klubová činnosť - vlastná činnosť v priestoroch denného centra, 
 • kultúrno-spoločenské podujatia - fašiangy v klube, senior majáles, Anna bál, Michalská zábava, rozlúčka so starým rokom, 
 • organizované zájazdy - tuzemské aj do zahraničia, 
 • organizované prednášky a besedy na témy - ako do života presadiť správne zásady pre zdravie - správnu výživu, pohyb, duševnú pohodu, rozvoj zmyslových a duševných schopností.

Klub dôchodcov má dve veľké klubové miestnosti, sociálne zariadenie a kuchynku. Klubové dni sú 3 x v týždni (utorok, štvrtok, nedeľa). Členský poplatok je 4,00 € ročne na člena.

Klub dôchodcov je organizačne začlenený pod Odbor starostlivosti o obyvateľa na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

Adresa:

Klub dôchodcov
Ul. SNP 119 (budova MsKC)
965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt:

Štefan Vodnák - vedúci klubu dôchodcov

Bližšie informácie: Kancelária 1. kontaktu, odbor starostlivosti o obyvateľa č. 2 -  Lívia Rošková, tel. 045/678 71 15, e-mail: livia.roskova@ziar.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png