Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy

Vyjadrenia k odňatiu poľnohospodárskej pôdy, resp. k zmene druhu pozemku vydáva mesto Žiar nad Hronom na základe písomnej žiadosti. Vyjadrenie je potrebné doložiť k Žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy, ktorú vybavuje Obvodný pozemkový úrad (ObPÚ) v Žiari nad Hronom ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potrebné doklady:

 • vyplnená Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy (tlačivo Obvodného pozemkového úradu Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy)
  .doc
   [doc; 32.77 kB], .pdf [pdf; 66.23 kB]
 • alebo list žiadateľa obsahujúci požadované údaje: 
   
  • údaje o žiadateľovi,
  • parcelné číslo pozemku,
  • situácia s vyznačením pozemku alebo kópia z katastrálnej mapy;
  • odôvodnenie.

Poznámka: Tlačivo Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy vydáva Obvodný pozemkový úrad, Ul. SNP 124, Žiar nad Hronom.


Vybavuje: Ing. Blažena Kollárová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: blazena.kollarova@ziar.sk 
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní


logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png