Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.08.2021, meniny má Dominik/Dominika.   

Preskočiť navigáciu

Domov pri kaštieli

V roku 2018 mesto Žiar nad Hronom vo svojom strategickom dokumente Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom pre roky 2018 – 2023 na základe SWOT analýzy skonštatovalo, že je nedostatočná kapacita ubytovacích kapacít v existujúcom zariadení Domova dôchodcov.

Mesto už niekoľko rokov vníma neustále rastúci dopyt občanov mesta po poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá v mnohých prípadoch opatrovania sanuje nedostatočnú kapacitu pobytového zariadenia. 

Zo zistených faktov vyplýva, že naše mesto nemá dostatočne zabezpečenú sieť sociálnych služieb pre odkázaných obyvateľov seniorov.

Zriadením novej sociálnej služby – zariadením pre seniorov, pre občanov nad 62 rokov – seniorov, ktorí sú odkázaní v zmysle zákona o sociálnych službách  na  24 hodinovú starostlivosť, chce súčasné vedenie mesta Žiar nad Hronom  túto situáciu riešiť. 

Koncom roka 2018 nadobudlo mesto Žiar nad Hronom do majetku mesta Biskupský kaštieľ, Ul. SNP 42, Žiar nad Hronom. Súčasťou komplexu nehnuteľností je aj budova bývalej školy, kde sídlila v minulosti Súkromná obchodná akadémia, Ul. SNP, č. 16, s. č. 1247. 

Rekonštrukciou tejto budovy má Mesto Žiar nad Hronom zámer, prostredníctvom neziskovej organizácie - DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., zriadiť zariadenie pre seniorov. 

Problematika nedostatočných kapacít v existujúcom pobytovom zariadení pre seniorov na území mesta, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, je skonštatovaná a zahrnutá vo výstupoch strategických dokumentov - „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom pre programovacie obdobie 2014 - 2020“ a „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom pre roky 2018 – 2023“.

Mestské zastupiteľstvo v apríli 2019 schválilo zriadenie neziskovej organizácie, ktorá bola  23.07.2019 Okresným úradom v Banskej Bystrici príslušným Rozhodnutím zaregistrovaná pod č. OVVS/NO-11/2019.

 

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja


Voľné pracovné miesto: riaditeľ/ka zariadenia pre seniorov

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka zariadenia pre seniorov. Viac informácií o pracovnej pozícii nájdete TU.


Voľné pracovné miesta do zariadenia pre seniorov

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, informuje o začatí prijímania žiadostí do zamestnania do neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., ktorá bude zriaďovateľom a prevádzkovateľom budúceho zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, na pozície:

  • Ekonóm,
  • Zamestnanec prevádzkovo-administratívneho úseku,
  • Upratovačka/výdaj stravy,
  • Údržbár/vodič,
  • Recepčný,
  • Zamestnanec zdravotno-opatrovateľského úseku,
  • Opatrovateľ/-ka,
  • Sociálny zamestnanec,
  • Rehabilitačný zamestnanec – fyzioterapeut.

Viac informácií o pracovných pozíciách nájdete TU.


Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v novom zariadení pre seniorov

Predpokladaný dátum otvorenia nového zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI je 1.12.2021.

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v tomto novom zariadení pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI si môže podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s fotokópiou posudku a fotokópiou právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá príslušný obecný alebo mestský úrad, kde má záujemca trvalý pobyt. Ďalšími prílohami sú fotokópia rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s overeným podpisom.

Príslušné doklady k stiahnutiu, následne k vyplneniu nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Vaša žiadosť o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby bude prijatá v kompletnom stave s vyššie uvedenými dokladmi. Ak nie ste držiteľom právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, využite mesiace jún, júl a august 2021 na jeho vystavenie. Doba od podania žiadosti o posúdenie odkázanosti až k vydaniu rozhodnutia o odkázanosti je v zmysle platnej legislatívy 30 dní. Využite letné mesiace na to, aby sme vám vašu kompletnú žiadosť riadne zaregistrovali, vybavili a následne zaradili do poradovníka!

Všetky tlačivá predkladajte na kontaktnú adresu od 1.9.2021:

Mesto Žiar nad Hronom
Mestský úrad
Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Poznámka do rohu obálky: ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI


Dokumenty na stiahnutie

Zakladacie listiny

Zápisnice zo zasadnutí správnej rady

Povinné zverejňovanie informácií: Zmluvy