Domov pri kaštieli

V roku 2018 mesto Žiar nad Hronom vo svojom strategickom dokumente Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom pre roky 2018 – 2023 na základe SWOT analýzy skonštatovalo, že je nedostatočná kapacita ubytovacích kapacít v existujúcom zariadení Domova dôchodcov.

Mesto už niekoľko rokov vníma neustále rastúci dopyt občanov mesta po poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá v mnohých prípadoch opatrovania sanuje nedostatočnú kapacitu pobytového zariadenia. 

Zo zistených faktov vyplýva, že naše mesto nemá dostatočne zabezpečenú sieť sociálnych služieb pre odkázaných obyvateľov seniorov.

Zriadením novej sociálnej služby – zariadením pre seniorov, pre občanov nad 62 rokov – seniorov, ktorí sú odkázaní v zmysle zákona o sociálnych službách  na  24 hodinovú starostlivosť, chce súčasné vedenie mesta Žiar nad Hronom  túto situáciu riešiť. 

Koncom roka 2018 nadobudlo mesto Žiar nad Hronom do majetku mesta Biskupský kaštieľ, Ul. SNP 42, Žiar nad Hronom. Súčasťou komplexu nehnuteľností je aj budova bývalej školy, kde sídlila v minulosti Súkromná obchodná akadémia, Ul. SNP, č. 16, s. č. 1247. 

Rekonštrukciou tejto budovy má mesto Žiar nad Hronom zámer, prostredníctvom neziskovej organizácie - DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., zriadiť zariadenie pre seniorov. 

Problematika nedostatočných kapacít v existujúcom pobytovom zariadení pre seniorov na území mesta, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, je skonštatovaná a zahrnutá vo výstupoch strategických dokumentov - „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom pre programovacie obdobie 2014 - 2020“ a „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom pre roky 2018 – 2023“.

Mestské zastupiteľstvo v apríli 2019 schválilo zriadenie neziskovej organizácie, ktorá bola  23.07.2019 Okresným úradom v Banskej Bystrici príslušným Rozhodnutím zaregistrovaná pod č. OVVS/NO-11/2019.

 

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja


Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI

Zariadenie pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI bolo slávnostne otvorené dňa 1.12.2021 

Zariadenie má kapacitu 40 miest sa o klientov a chod zariadenia sa stará odborný personál, vrátane opatrovateliek či zdravotných sestier. V zrekonštruovaných a moderne zariadených priestoroch s výťahom sa nachádza jedáleň, zimná záhrada, viacúčelová terapeutická miestnosť či kuchynka. Klienti majú k dispozícii nové kompletne zariadené jednolôžkové a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením. Zariadenie disponuje aj izbami vybavenými polohovateľnými posteľami pre úplne imobilných občanov, čo nám umožňuje prijímať aj úplne ležiacich odkázaných občanov.

Pri nástupe do zariadenia je potrebné odovzdať v kompletnom stave Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Súčasťou žiadosti o zabezpečenie sú povinné prílohy. Prílohy sa predkladajú v kópii, originál sa nevyžaduje.

Občan k žiadosti o zabezpečenie prikladá tieto povinné prílohy:

  1. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu, ktoré vydá príslušný obecný alebo mestský úrad, kde má záujemca trvalý pobyt,
  2. posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu,
  3. potvrdenie o príjme občana za predchádzajúci kalendárny mesiac pri pravidelnom príjme, alebo za predchádzajúci kalendárny rok pri nepravidelnom príjme občana,
  4. doklady o majetkových pomeroch, alebo vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách.

Žiadosť s prílohami môžete odovzdať osobne v zariadení na sociálnom úseku prípadne odoslať poštou na adresu zariadenia:

DOMOV PRI KAŠTIELI n.o.
Zariadenie pre seniorov
Ul. SNP 1247/16A
965 01 Žiar nad Hronom

Kontakty:

Mgr. Jana Filipčíková – riaditeľka
Tel.: 0905 501 200
e-mail: jana.filipcikova@domovprikastieli.sk

Miroslava Prochocká – ekonómka
Tel.: 0905 501 217
e-mail: miroslava.prochocka@domovprikastieli.sk

Mgr. Mariana Wolfová – manažérka sociálnej starostlivosti
Tel.: 0905 501 024
e-mail: mariana.wolfova@domovprikastieli.sk

Podávanie informácií pre príbuzných klientov:

  • Pracovné dni telefonicky od 7.00 hod do 15.00 hod.: 045/2000990, 0905 501 024
  • Pracovné dni osobne od 13.00 hod do 15.00 hod.
  • Počas víkendov a sviatkov: 0905 501 217

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke zariadenia www.domovprikastieli.sk.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png