Dnes je 21.04.2021, meniny má Ervín.   

Preskočiť navigáciu

Domov pri kaštieli

V roku 2018 mesto Žiar nad Hronom vo svojom strategickom dokumente Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom pre roky 2018 – 2023 na základe SWOT analýzy skonštatovalo, že je nedostatočná kapacita ubytovacích kapacít v existujúcom zariadení Domova dôchodcov.

Mesto už niekoľko rokov vníma neustále rastúci dopyt občanov mesta po poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá v mnohých prípadoch opatrovania sanuje nedostatočnú kapacitu pobytového zariadenia. 

Zo zistených faktov vyplýva, že naše mesto nemá dostatočne zabezpečenú sieť sociálnych služieb pre odkázaných obyvateľov seniorov.

Zriadením novej sociálnej služby – zariadením pre seniorov, pre občanov nad 62 rokov – seniorov, ktorí sú odkázaní v zmysle zákona o sociálnych službách  na  24 hodinovú starostlivosť, chce súčasné vedenie mesta Žiar nad Hronom  túto situáciu riešiť. 

Koncom roka 2018 nadobudlo mesto Žiar nad Hronom do majetku mesta Biskupský kaštieľ, Ul. SNP 42, Žiar nad Hronom. Súčasťou komplexu nehnuteľností je aj budova bývalej školy, kde sídlila v minulosti Súkromná obchodná akadémia, Ul. SNP, č. 16, s. č. 1247. 

Rekonštrukciou tejto budovy má Mesto Žiar nad Hronom zámer, prostredníctvom neziskovej organizácie - DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., zriadiť zariadenie pre seniorov. 

Problematika nedostatočných kapacít v existujúcom pobytovom zariadení pre seniorov na území mesta, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, je skonštatovaná a zahrnutá vo výstupoch strategických dokumentov -  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom pre programovacie obdobie 2014 - 2020“ a   „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom pre roky 2018 – 2023“.

Mestské zastupiteľstvo v apríli 2019 schválilo zriadenie neziskovej organizácie, ktorá bola  23.07.2019 Okresným úradom v Banskej Bystrici príslušným Rozhodnutím zaregistrovaná pod č. OVVS/NO-11/2019.


Zakladacie listiny

Zápisnice zo zasadnutí správnej rady