Uzavretie manželstva

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu:

 • tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu,
 • vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky,
 • ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode,
 • prijatie žiadosti ani uzavretie manželstva občanov Slovenskej republiky vo vlastnom matričnom obvode nepodlieha poplatku.

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:

 • všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša,
 • delegujúci matričný úrad, ako aj matričný úrad, pred ktorým sa uzavrie manželstvo, vyberie poplatok vo výške 30 €.

Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:

 • za štátneho občana SR všetky náležitosti ako v prvom prípade,
 • za cudzieho ŠO platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných detí a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 • ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť ním predkladané verejné listiny apostilované,
 • listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (okrem dokladov v češtine).

Poplatok: 100

Pozn.: Pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov):

 • predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

Poplatok: 280

Pozn.: Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Ak chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí:

 • od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie a právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva;
 • štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

Vybavujú: Mgr. Elena Rozenbergová, Darina Šályová
Kontakt: prízemie MsÚ, Matričný úrad, 045/ 678 71 54
              elena.rozenbergova@ziar.skdarina.salyova@ziar.sk  

Doba vybavenia: na počkanie


 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png