Papier

Recykláciou k ochrane životného prostredia

Papier tvorí približne 20 % komunálnych odpadov vyprodukovaných v domácnostiach. Je teda hneď na druhom mieste po biologickom odpade. Jeho spotreba neustále narastá tak ako rastie produkcia odpadov všetkých druhov spolu s ekonomikou jednotlivých štátov.

Logo OPŽP

V roku 1890 bola svetová spotreba papiera 3,3 mil. ton, v súčasnosti je to už okolo 400 mil. ton. A neustále rastie. Papier, spolu so sklom, sa na Slovensku separuje už veľmi dlho, a pravdepodobne preto patrí medzi najviac separované zložky odpadu u nás.

Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze, väčšinou ihličnatá drevina, ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako bavlna,plátno a konope. Vstupné suroviny sa rozvlákňujú a získavajú sa z nich vlákna celulózy, ktorá sa ďalej podľa požadovaného produktu, čistí a upravuje. V papierenskom stroji sa zmes celulózy a vody odvodní, zlisuje a na záver vysuší. Získavanie papiera z dreva je náročný proces, pri ktorom sa využívajú rôzne mechanické, termomechanické a chemické postupy. Spotrebuje sa pri ňom veľké množstvo vody, energie a chemikálií a vzniká znečistená voda, emisie a zapáchajúce látky.

Význam recyklácie papiera

Balíky zlisovaného papiera

Recykláciou papiera dokážeme ušetriť nielen primárne zdroje, ale aj energiu a vodu, ktoré sú potrebné na výrobu papiera. Niekoľko štatistických údajov:

 • 1 tona vyseparovaného papiera nahradí 2,5 m3 vyťaženej drevnej hmoty, čo je približne 17 dospelých stromov,
 • 110 ton vyseparovaného papiera zachráni 1 ha 80-ročného lesa,
 • viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním jedného dospelého stromu,
 • pri výrobe papiera z druhotných surovín sa spotreba vody znižuje o viac ako 50 % oproti prvovýrobe,
 • voda, ktorá je použitá pri recyklácii, je až o 1/3 menej znečistená ako voda z prvovýroby,
 • pri recyklácii papiera je vypúšťaných až o 74 % menej emisií ako pri primárnej výrobe,
 • recykláciou papiera ušetríme 23 - 74 % elektrickej energie (v porovnaní s prvovýrobou),
 • svet v súčasnosti stráca okolo 14 miliónov hektárov prirodzeného lesa každý rok - oblasť väčšia ako Grécko. Z dreva ťaženého pre „priemyselné" účely sa 42 % spotrebuje na výrobu papiera.

Využitie

Papier sa veľmi dobre recykluje, ale v nezmenenej podobe ho však nemožno recyklovať donekonečna - vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú, aj tak však môžeme papier recyklovať 5 - 8-krát. Na výrobu kvalitného papiera sa využíva surovina s dlhým vláknom a na výrobu napr. toaletného papiera sa môže používať aj surovina s kratším celulózovým vláknom (preto nemá tento papier veľkú mechanickú odolnosť). Skrátené vlákna celulózy resp. papierového odpadu, ktoré už nie je možné znovu spracovávať, môžeme kompostovať.


Zo zberového papiera sa po recyklácii najčastejšie vyrábajú:Papier - ilustr

 • hygienické a sanitárne papiere (toaletný papier, hygienické vreckovky),
 • niektoré druhy baliacich papierov,
 • lepenky, kartóny (obaly na vajíčka, obaly na žiarovky),
 • dosky na knihy,
 • novinový a magazínový papier,
 • papier na kalendáre a iné.

Papiere určené na priame balenie potravín sa nesmú vyrábať z recyklovaného papiera.

Zber papiera u nás

V Žiari nad Hronom priemerne ročne vyseparujú obyvatelia 350-400 ton papiera. Ak predpokladáme, že objem papiera v komunálnom odpade je 20 %, potom sa nám podarilo vytriediť polovicu všetkého papiera nachádzajúceho sa v komunálnom odpade. V Žiari nad Hronom ukladáme použitý papier do modrej nádoby. V minulosti sme do modrej nádoby ukladali papier spolu s tetrapakmi, no už niekoľko rokov tetrapaky ukladáme do žltej nádoby na plasty. Dôležité pri separovanom zbere je zmenšovať objem odpadu. Škatule je potrebné stláčať, aby sa do kontajnera zmestilo viac odpadu. Nádoby na papier sa vynášajú v stojiskách dvakrát do týždňa, v časti IBV dvakrát do mesiaca. V prípade, že sa vám nahromadil takýto druh triedeného odpadu, najmä ak ide o kartónové obaly veľkých rozmerov, je možné ho odovzdať priamo na Zbernom dvore.

Mobilný zber

Okrem zberu papiera v stojiskách zberných nádob v KBV, v modrých nádobách priamo v domácnostiach v IBV, ako aj na Zbernom dvore v Žiari nad Hronom, môžu obyvatelia mesta  využiť aj mobilný zber papiera na území mesta Žiar nad Hronom. V súčasnosti na takýto zber majú v našom meste oprávnenie spoločnosti ESTY s. r. o. a VV, s.r.o. Informácie o plánovaných zberoch zabezpečia spoločnosti spôsobom priameho informovania  obyvateľov KBV a IBV.

Harmonogram mobilného výkupu  papiera bude pravidelne aktualizovaný na stránke mesta www.ziar.sk na úradnej tabuli v sekcii životné prostredie.Papier patrí do modrej separačnej nádoby

Aby však separácia papiera mala naozaj význam, je potrebné zo zberového papiera vyrábať zmysluplné výrobky, o ktoré bude na trhu záujem. Tieto výrobky sú často označené logom, ktoré oznamuje, že sú vyrobené z recyklovaného papiera. Kúpou týchto výrobkov podporíte ochranu životného prostredia.

 

 

Súvisiace sekcie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png