Daň za psa

Mesto Žiar nad Hronom vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 7/2023 o miestnych daniach.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

Ročná sadzba dane je

  • a) 33 eur za psa chovaného na území mesta,
  • b) 16 eur za psa chovaného v záhradkárskej časti,
  • c) 8 eur za psa chovaného v rodinných domoch a v časti IBV,
  • d) 3 eura za psa chovaného v časti Šášovské Podhradie.

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie a daňová povinnosť za psa vznikne (kúpa, osvojenie, darovanie psa) alebo zanikne (úhyn, eutanázia, predaj, darovanie, odcudzenie psa) v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vzniká daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Splatnosť dane

Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vrátenie pomernej časti dane

Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.


Vybavuje: Martina Ďuríčková
Kontakt: Kancelária č. 2 - prízemie MsÚ, 045/678 71 50, e-mail: martina.durickova@ziar.sk
Doba vybavenia: individuálna


Na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png