Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Preskočiť navigáciu

Mestské detské jasle

Mestské detské jasle (ďalej len MDJ) zabezpečujú dennú starostlivosť o deti od dvanástich mesiacov do troch rokov veku dieťaťa. Zriaďovateľom MDJ je mesto Žiar nad Hronom. Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúladení rodinného a pracovného života. Ďalší dôležitý význam v poskytovaní sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zo strany mesta spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí a ich socializácii.

Mestské detské jasle

Čo ponúkajú Mestské detské jasle?

Odborné činnosti:

 • bežné úkony starostlivosti o dieťa – prebaľovanie, kŕmenie, príprava na materskú školu
 • výchova – individuálny výchovný program

Obslužné činnosti:

 • stravovanie – raňajky, desiata, obed, olovrant 
 • vecné plnenie spojené s poskytovaním sociálnej služby - toaleta, samostatné jedenie, samostatné pitie z pohárikov s vrchnáčikom s otvormi a neskôr bez vrchnáka, samostatne sa obliecť, vyzliecť, atď. 

Ďalšie činnosti:

 • Záujmová činnosť - čítanie knižiek, spoznávanie zvierat, zoznamovanie sa z rôznym materiálom, vnemom, okolitým prostredím, trhanie, krájanie, kreslenie, stavanie, búranie, preskakovanie, chôdza po rovnej čiare, chôdza po nerovnostiach, atď.

Mestské detské jasle sú od 1.9.2004 umiestnené v objekte IX. materskej školy, vo vyčlenenom samostatnom krídle predškolského zariadenia. Pozostávajú zo 7 miestností. Dispozičné riešenie: prijímacia miestnosť, herňa s jedálňou, prípravná kuchynka, 2 spálne, kancelária vedúcej sestry, zariadenia pre osobnú hygienu detí.

Kapacita mestských detských jaslí je limitovaná na 20 miest. O deti zverené do opatery sa stará odborný personál zdravotných sestier a pedagogický personál. Poplatok za denný pobyt dieťaťa v mestských detských jasliach je stanovený na základe Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Žiari nad Hronom č. 3/2017.

Mestské detské jasle

Denný režim

 • 06.00 - 08.00: príjem, voľná hra, ranné cvičenie, príprava na raňajky
 • 08.00 - 09.00: raňajky, toaleta
 • 09.00 - 11.00: voľné hry, podávanie ovocia, riadená hra, pobyt vonku, príprava na obed
 • 11.00 - 12.00: obed, toaleta, ukladanie k spánku
 • 12.00 - 14.30: spánok
 • 14.30 - 16.00: postupné vstávanie, toaleta, olovrant, voľná hra, prepúšťanie detí domov

Adaptácia dieťaťa na prostredie MDJ

Ako sa bude dieťa adaptovať, záleží od mnohých okolností. Dieťa musí byť v MDJ spočiatku len krátko. Podľa toho, ako sa prispôsobuje, predlžujeme pobyt. Adaptáciu uskutočňujeme prvé 2 dni s matkou. Dieťa si ľahšie zvyká, keď má pri sebe blízku osobu. Spoločný pobyt s matkou sa postupne skracuje a pobyt samotného dieťaťa sa predlžuje.

Nasledovná adaptačná schéma je orientačná. Dieťa sa úplne prispôsobí programu MDJ oveľa neskôr (asi za 3 týždne).

 1. deň: s matkou cca 30 min.
 2. deň: s matkou cca 15 min, samé cca 30 min. 
 3. deň: skúšame bez matky samé cca 1 hod (matka je na blízku)
 4. deň: dieťa samé 3 - 4 hod. (pokus o poobedný spánok)
 5. deň: dieťa samé 4 - 5 hod. (spánok)
 6. deň: dieťa samé 7 - 8 hod.

Dieťaťu je zo začiatku vhodné dať z domu jeho obľúbenú hračku.

Výchovné pôsobenie

Cieľom výchovného pôsobenia v MDJ je všestranný, harmonický rozvoj dieťaťa v súlade s jeho vekovými možnosťami. Svojim pôsobením chceme dosiahnuť, aby sa so záujmom a očakávaním dobrého stavalo ku všetkému novému, čo do jeho života vnášame. Aby si bez bezohľadnosti k druhým dokázalo hájiť svoju pravdu, ale tiež ustúpiť a uznať svoj omyl. Aby bolo otvorené svetu, ľuďom, dokázalo brať do úvahy ich záujmy a potreby. Správať sa k druhým priateľsky a s dôverou.

Záväznou normou výchovného pôsobenia pre deti do 3 rokov veku je Program výchovnej práce v jasliach a materských školách. Táto norma zahrňuje úlohy z oblasti telesnej, rozumovej, mravnej, pracovnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Spolu tvoria systém, v ktorom sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. V prvom roku života sa obsah jednotlivých zložiek člení na štvrťroky. Dojča sa vyvíja jednak spontánne, najmä jeho motorika, jednak pôsobením materiálneho a sociálneho prostredia. Pôsobenie je zásadne komplexné, i keď obsah výchovy sa z hľadiska prehľadnosti člení do jednotlivých zložiek. Druhý a tretí rok je rozčlenený na dva polroky a zahrňuje už pracovnú aj výtvarnú výchovu.

Rozumová výchova

 • oboznamovanie detí s blízkym životným prostredím,
 • oboznamovanie detí s prírodou,
 • rozvíjanie vnímania, pozornosti a sústredenosti detí,
 • rozvíjanie reči detí.

Mravná výchova

 • citová výchova,
 • výchova spoločenského správania.

Pracovná výchova

 • rozvoj sebaobsluhy a hygienických návykov,
 • hra s materiálom,
 • hra s plastelínou a podobným materiálom,
 • konštruktívna hra,
 • hra s pieskom,
 • napodobňovacia hra.

Hudobná výchova 

 • spev, hudobno-pohybová výchova a počúvanie hudby.

Výtvarná výchova

 • bezobsažná čmáranina,
 • bezobsažná čmáranina s prechodom k obsažnej čmáranine,

Telesná výchova

 • zdravotné cviky,
 • chôdza,
 • beh,
 • skok,
 • lezenie,
 • začiatky akrobatických cvičení,
 • podávanie a hádzanie ľahkých predmetov,
 • hudobno-pohybová výchova,
 • oboznamovanie s vodou,
 • sánkovanie a hry na snehu,
 • otužovanie,
 • druhý polrok obsahuje ešte širší cieľ: jazda na detských vozidlách.

Uvedené tematické časti obsahujú konkrétne úlohy, ktoré deti plnia v rámci riadenej hry.

Poplatky

Výška úhrady za služby v MDJ je od 1.4.2019 stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 1/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 nasledovne:

 • mesačný poplatok vo výške 200,00 € (platí sa aj počas neprítomnosti dieťaťa v MDJ okrem neprítomnosti, ktorá je spôsobená zo strany poskytovateľa služby - celoprevádzková dovolenka, technické príčiny),
 • poplatok za stravovanie vo výške na deň určenej podľa platných právnych noriem a výšky stravnej jednotky školskej jedálne materskej školy
 • prijímateľ služby úhradu za stravovanie v čase neprítomnosti neplatí

Vyúčtovanie platieb sa uskutoční po ukončení dochádzky dieťaťa do MDJ.

Spôsob úhrady poplatkov:  

Úhradu nákladov služby poskytované v Zriadení starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa vykonáva rodič mesačne vopred zálohovou platbou:

 • bezhotovostným platobným stykom,
 • úhradou hotovosti na účet.

Aktuálne platné VZN:

Dôležité  informácie:

 • Prevádzka MDJ začína ráno o 06.00 hod. a končí o 16.00 hod.
 • Po chorobe dieťaťa je potrebné doniesť lekárske potvrdenie o vstupe do kolektívu.
 • Neprítomnosť dieťaťa v MDJ je potrebné nahlásiť najneskôr v deň neprítomnosti do 08.00 hod. na tel. číslo 045/672 47 25.
 • V MDJ sa poskytuje odborná zdravotná a výchovná starostlivosť deťom vo veku od 12 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa.
 • Poplatok za služby MDJ je splatný najneskôr do 15 dňa v mesiaci.

Kontakt:

Mestské detské jasle 
Ul. Sládkovičova č. 1 
965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/672 47 25
E-mail: lucia.janekova@ziar.sk


Zodpovední zamestnanci: 

Mgr. Lucia Janeková - vedúca zariadenia, tel.: 045/672 47 25, lucia.janekova@ziar.sk
Ľudmila Šoucová - opatrovateľka detí
Ida Dúbravská - opatrovateľka detí
Andrea Dovčíková - opatrovateľka detí


Súbory na stiahnutie:

Na čítanie: