Dnes je 25.05.2019, meniny má Urban.   

Preskočiť navigáciu

Mestské detské jasle

Mestské detské jasle zabezpečujú dennú starostlivosť o deti od dvanástich mesiacov do dvoch rokov. Zriaďovateľom detských jaslí je mesto Žiar nad Hronom. Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúladení rodičovských povinností s platenou prácou, pri zabezpečovaní životného štandardu členov rodiny (teda aj detí). Ďalší dôležitý význam jaslí spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí a pri ich socializácii.

Čo ponúkajú detské jasle?

 • odbornú zdravotnú a výchovnú starostlivosť pre deti od 12 mesiacov do 24 mesiacov,
 • individuálny výchovný program,
 • celodennú stravu,
 • učenie k tolerancii a rešpektovaniu druhých,
 • prípravu na materskú školu,
 • prevádzku zariadenia od 06.00 hod. do 16.00 hod.


Budova Mestských detských jaslí, Ul. Sládkovičova 2
Mestské detské jasle sú od 1.9.2004 umiestnené v objekte IX. materskej školy, vo vyčlenenom samostatnom krídle predškolského zariadenia. Pozostávajú zo 7 miestností. Dispozičné riešenie: prijímacia miestnosť, herňa s jedálňou, prípravná kuchynka, 2 spálne, kancelária vedúcej sestry, zariadenia pre osobnú hygienu detí. 

Kapacita mestských detských jaslí je limitovaná na 20 miest. O deti zverené do opatery sa stará odborný personál zdravotných sestier a pedagogický personál. Poplatok za denný pobyt dieťaťa v mestských detských jasliach je stanovený na základe uznesenia MsZ v Žiari nad Hronom č. 98/2012. 

 

Denný režim

Denný program MDJ - ilustr. Denný program [pdf; 69.89 Kb]         Jedálny lístok MDJ - ilustr. Jedálny lístok

Adaptácia dieťaťa na prostredie jaslí

Ako sa bude dieťa adaptovať, záleží od mnohých okolností. Najťažšie sa adaptujú deti od 10 do 24 mesiacov. Dieťa musí byť v jasliach spočiatku len krátko. Podľa toho, ako sa prispôsobuje, predlžujeme pobyt. Adaptáciu uskutočňujeme prvé 3 dni s matkou. Dieťa si ľahšie zvyká, keď má pri sebe blízku osobu. Spoločný pobyt s matkou sa postupne skracuje a pobyt samotného dieťaťa sa predlžuje. Nasledovná adaptačná schéma je orientačná. Dieťa sa prispôsobí programu jaslí oveľa neskôr (asi za 6 - 8 týždňov).


1. deň: s matkou 1 hod. vonku (pri zlom počasí v herni)
2. deň: s matkou 0,5 hod., samé 0,5 hod. 
3. deň: s matkou 0,5 hod., samé 1 hod. 
4. deň: dieťa samé 2 hod. 
5. deň: dieťa samé 3-4 hod. (pokus o odpoludňajší spánok)
6. deň: dieťa samé 4-5 hod. (spánok)
7. deň: dieťa samé 6 hod. 
8. deň: dieťa samé 7-8 hod.

Dieťa zo začiatku nechce spať s ostatnými deťmi v spálni, preto ho uložíme samé v menšej spálni alebo v herni. Je vhodné dať mu z domu jeho obľúbenú hračku.

Tom a Jerry - ilustr.

Výchovné pôsobenie

Cieľom výchovného pôsobenia v jasliach je všestranný, harmonický rozvoj dieťaťa v súlade s jeho vekovými možnosťami. Svojim pôsobením chceme dosiahnuť, aby sa so záujmom a očakávaním dobrého stavalo ku všetkému novému, čo do jeho života vnášame. Aby si bez bezohľadnosti k druhým dokázalo hájiť svoju pravdu, ale tiež ustúpiť a uznať svoj omyl. Aby bolo otvorené svetu, ľuďom, dokázalo brať do úvahy ich záujmy a potreby. Správať sa k druhým priateľsky a s dôverou.

Záväznou normou výchovného pôsobenia pre deti do 2 rokov veku je Program výchovnej práce v jasliach a materských školách. Táto norma zahrňuje úlohy z oblasti telesnej, rozumovej, mravnej, pracovnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Spolu tvoria systém, v ktorom sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. V prvom roku života sa obsah jednotlivých zložiek člení na štvrťroky. Dojča sa vyvíja jednak spontánne, najmä jeho motorika, jednak pôsobením materiálneho a sociálneho prostredia. Pôsobenie je zásadne komplexné, i keď obsah výchovy sa z hľadiska prehľadnosti člení do jednotlivých zložiek. Druhý rok je rozčlenený na dva polroky a zahrňuje už pracovnú aj výtvarnú výchovu.

 • Rozumová výchovaTom a Jerry - ilustr.

  • oboznamovanie detí s blízkym životným prostredím,
  • oboznamovanie detí s prírodou,
  • rozvíjanie vnímania, pozornosti a sústredenosti detí,
  • rozvíjanie reči detí.
 • Mravná výchova

  • citová výchova,Tom a Jerry - ilustr.
  • výchova spoločenského správania.
 • Pracovná výchova

  • rozvoj sebaobsluhy a hygienických návykov,
  • hra s materiálom,
  • hra s plastelínou a podobným materiálom,
  • konštruktívna hra,
  • hra s pieskom,
  • napodobňovacia hra.
 • Hudobná výchova 
  Tom a Jerry - ilustr.
  • prvý polrok nie je rozčlenený do tematických častí resp. do širších cieľov, ale obsahuje konkrétne úlohy; druhý polrok:
  • sluchová výchova,
  • spev, hudobno-pohybová výchova a počúvanie hudby.
 • Výtvarná výchova

  • bezobsažná čmáranina,
  • bezobsažná čmáranina s prechodom k obsažnej čmáranine,
 • Telesná výchova

  • zdravotné cviky,Tom a Jerry - ilustr.
  • chôdza,
  • beh,
  • skok,
  • lezenie,
  • začiatky akrobatických cvičení,
  • podávanie a hádzanie ľahkých predmetov,
  • hudobno-pohybová výchova,
  • oboznamovanie s vodou,
  • sánkovanie a hry na snehu,
  • otužovanie,
  • druhý polrok obsahuje ešte širší cieľ: jazda na detských vozidlách.

Uvedené tematické časti obsahujú konkrétne úlohy, ktoré deti plnia vrámci riadenej hry.

Poplatky MDJ - ilustr.
Poplatky    

Výška úhrady za služby v detských jasliach je od 1.1.2013 stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 98/2012 nasledovne:

   - pre deti s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom:

 • mesačný režijný poplatok vo výške 110,00 € (platí sa aj počas neprítomnosti dieťaťa v jasliach okrem neprítomnosti, ktorá je spôsobená zo strany poskytovateľa služby - celoprevádzková dovolenka, technické príčiny),
 • ošetrovací poplatok vo výške 1,00 € / deň (platí sa podľa počtu prítomných dní dieťaťa v jasliach),
 • jednorazový poplatok pri zápise dieťaťa do jaslí vo výške 10,00 €,
 • poplatok za stravovanie vo výške 1,19 € / deň (podľa platných právnych noriem a výšky stravnej jednotky školskej jedálne materskej školy)

   - pre deti s trvalým pobytom mimo Žiaru nad Hronom:

 • mesačný režijný poplatok vo výške 210,00 €.

Všetky ostatné platby sú totožné s platbami uvedenými vyššie. Vyúčtovanie zálohových platieb sa uskutoční po ukončení dochádzky dieťaťa do detských jaslí.

Spôsob úhrady poplatkov:  

Úhradu nákladov za ošetrovné, prevádzkové náklady (režijný poplatok) , stravovanie, zápisný poplatok vykonáva rodič mesačne vopred zálohovou platbou:

 • bezhotovostným platobným stykom,
 • úhradou hotovosti na účet.

Bezhotovostný platobný styk v detských jasliach sa uskutočňuje formou paušálneho preddavku. Výška mesačného poplatku je vypočítaná na 20 dní pobytu dieťaťa v jasliach. Vyúčtovanie zálohových platieb sa uskutoční po ukončení dochádzky dieťaťa do detských jaslí.

Info MDJ - ilustr.   
Dôležité  informácie:

 • Prevádzka DJ začína ráno o 06.00 hod. a končí o 16.00 hod.
 • Po chorobe dieťaťa je potrebné doniesť lekárske potvrdenie o vstupe do kolektívu.
 • Neprítomnosť dieťaťa v jasliach je potrebné nahlásiť najneskôr v deň neprítomnosti do 08.00 hod. na tel. číslo 045/672 47 25.
 • V jasliach sa poskytuje odborná zdravotná a výchovná starostlivosť deťom vo veku od 12 do 24 mesiacov.
 • Poplatok za služby jaslí je splatný najneskôr do 15 dňa v mesiaci.


 
Kontakt MDJ - ilustr. 
 Kontakt:

Tom a Jerry - ilustr.

Mestské detské jasle 
Ul. Sládkovičova č. 1 
965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/672 47 25
E-mail: lucia.janekova@ziar.sk


Zodpovední zamestnanci: 

Mgr. Lucia Janeková - vedúca detská sestra, tel.: 672 47 25, lucia.janekova@ziar.sk

Ľudmila Šoucová - detská sestra

Ida Dúbravská - detská sestra

Andrea Dovčíková - detská sestra


Súbory na stiahnutie:

Tom a Jerry - ilustr.

Na čítanie: