Mestské detské jasle

Mestské detské jasle (ďalej len MDJ) zabezpečujú dennú starostlivosť o deti od dvanástich mesiacov do troch rokov veku dieťaťa. Zriaďovateľom MDJ je mesto Žiar nad Hronom. Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúladení rodinného a pracovného života. Ďalší dôležitý význam v poskytovaní sociálnej služby v MDJ zo strany mesta spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí a ich socializácii.

MDJ sú od 1.9.2004 umiestnené v objekte IX. materskej školy, na Sládkovičovej ulici č. 1 v Žiari nad Hronomvo vyčlenenom samostatnom krídle predškolského zariadenia. Pozostávajú zo 7 miestností. Dispozičné riešenie: prijímacia miestnosť, herňa s jedálňou, prípravná kuchynka, 2 spálne, kancelária vedúcej sestry, zariadenia pre osobnú hygienu detí.

Kapacita MDJ je limitovaná na 20 miest. O deti zverené do opatery sa stará odborný personál zdravotných sestier. Poplatok za denný pobyt dieťaťa v MDJ je stanovený na základe VZN č. 1/2023 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 5/2021.

MDJ sú otvorené aj počas prázdnin okrem 3 týždňov v lete a Vianoc. Nástup do MDJ v prípade voľnej kapacity zariadenia je možný počas celého roka. 

Naše zariadenie je riadne schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR a je registrované na VÚC v Banskej Bystrici ako sociálna služba.

Mestské detské jasle

Politika a ciele kvality

Sociálne služby v mestských detských jasliach sú poskytované v zmysle §32b zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o sociálnych službách. Poslaním zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

V detských jasliach sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou, a to v rozsahu ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa, 

Vychádzajúc z § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa v detských jasliach poskytujú:

 • bežné úkony starostlivosti o dieťa,
 • stravovanie,
 • výchova.

Víziou mesta Žiar nad Hronom sú funkčné, zdravé a spokojné rodiny, podporujúce generačnú súdržnosť, tradície a aby fungovali, adaptačné a stabilizačné sociálne služby pre rodiny a deti. Cieľovou skupinou sú rodiny a deti, ktoré bývajú v meste Žiar nad Hronom. Ide o prijímateľov sociálnej služby, ktorým sú poskytované sociálne služby. Detské jasle na ulici Sládkovičova 1 v Žiar nad Hronom boli zriadené mestom Žiar nad Hronom ako vnútorná organizačná jednotka začlenená pod Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Žiar nad Hronom bez právnej subjektivity napojené na rozpočet mesta Žiar nad Hronom s účinnosťou od 22. 06. 2018 Zriaďovacou listinou zo dňa 22. 06. 2018. Vízia zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vyjadruje jasnú a inšpiratívnu dlhodobú zmenu, vychádzajúcu z práce poskytovateľa sociálnej služby a to poskytovať sociálnu službu a všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa so zameraním na emocionálnu, intelektuálnu a motorickú stránku a tým umožniť čo najprirodzenejší a najpokojnejší všestranný fyzický a psychický vývin dieťaťa pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa. Vízia mestských detských jaslí je v súlade s víziou zriaďovateľa ako aj poslaním samotného zariadenia. 

Mestské detské jasle sú zamerané na napĺňanie cieľov ako je rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa, rozvíjanie samostatnosti a autonómie dieťaťa, rozvíjanie jedinečnosti a identity dieťaťa, rozvíjanie základných komunikačných schopností dieťaťa. Strategickým cieľom je zabezpečiť opatrovanie detí tak, aby sa rodičia s pocitom úplného kľudu a bezpečia detí mohli venovať pracovným alebo iným aktivitám.

Ako požiadať o jasle

Záujemcovia o poskytovanie služby v Zariadení pre deti do troch rokov veku dieťaťa (MDJ) môžu požiadať o túto službu vyplnením Prihlášky do MDJ. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť osobne v MDJ alebo ju nájdete v nájdete v sekcii Ako vybaviť.

V prihláške záujemcovia vyplnia osobné údaje budúceho prijímateľa sociálnej služby, termín požadovaného nástupu, kontaktné údaje, aby ich vedúci pracovník MDJ mohol pred požadovaným nástupom kontaktovať a upresniť termín adaptačného procesu a následného nástupu do MDJ.

Prihláška po vyplnení všetkých údajov bude na Mestskom úrade zaevidovaná do prijatej pošty, priradí sa jej poradové číslo, ktoré bude zároveň aj poradovým číslom v evidencii uchádzačov o poskytovanie sociálnej služby.

Mesiac pred požadovaným  nástupom vedúci pracovník kontaktuje záujemcu a dohodnú sa na nástupnom dátume alebo aj prípadnom zrušení prihlášky.

Čo ponúkajú Mestské detské jasle

Odborné a obslužné činnosti:

Bežné úkony starostlivosti o dieťa:

 • dohľad a starostlivosť o dieťa od prevzatia až po odovzdanie rodičovi
 • prebaľovanie – zabezpečenie plienok, toaletných a hygienických potrieb pre dieťa (s tým spojená hygiena, používanie hygienických potrieb)
 • umývanie rúk pred každým jedlom, resp. vždy keď je to potrebné, s cieľom pestovania pravidelného návyku 
 • rozvoj sebaobslužných zručností dieťaťa – pestovanie zručnosti spolupracovať pri manipulácii s odevom a obuvou (obliekanie, vyzliekanie)
 • stravovanie – raňajky, desiata, obed, olovrant. Kŕmenie dieťaťa, zabezpečovanie pitného režimu (bezpečnosť a hygiena, ponúkanie tekutín počas dňa)
 • príprava na materskú školu
 • v neposlednom rade každému dieťatku patrí denný balíček stískania a porozumenia podľa potreby J

Výchova – individuálny výchovný program:

 • hrové aktivity adekvátne vekovým a individuálnym osobitostiam dieťaťa s cieľom jeho rozvíjania a progresu (pravidelné cvičenie 1-2 krát denne, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu, tematické aktivity)
 • rozvoj myslenia, vnímania, pamäti, citov, slovnej zásoby hrovými formami primeranými k veku dieťaťa (čítanie kníh, rozprávok, riekaniek a pesničiek, komunikácia s dieťaťom primeraná veku)
 • dôkladne prepracovaný výchovno-vzdelávací program
 • ekologické drevené a látkové hračky
 • záujmová činnosť - spoznávanie zvierat, zoznamovanie sa z rôznym materiálom, vnemom, okolitým prostredím, trhanie a krájanie rôznych materiálov (plastelína, ovocie, zelenina..), kreslenie, stavanie a búranie kociek, preskakovanie, chôdza po rovnej čiare, chôdza po nerovnostiach, atď.

V rámci sociálnej služby pre dieťa poskytujeme:

 • sezónne oblečenie (svetre, bundy, otepľovačky, šále, čiapky, klobúky...) v čase pobytu v MDJ
 • hygienické potreby
 • jednorazové plienky
 • vlhčené utierky
 • papierové vreckovky
 • podbradníky
 • jednorazové utierky
 • bezpečné drevené postieľky v samostatne oddelených spálničkách 
 • kvalifikovaný personál, fyzioterapeut, absolvent montessori pedagogiky
 • čistenie priestorov germicídnym žiaričom
 • posteľnú bielizeň

Čo si doniesť do MDJ:

 • pohodlné oblečenie
 • náhradné oblečenie (spodná bielizeň, tričko, tepláky, ponožky…)
 • vhodné pevné prezuvky
 • dudlík a dojčenské mlieko ak sú potrebné (krabica mlieka musí byť neotvorená)

Mestské detské jasle

Adaptácia dieťaťa na prostredie MDJ

Ako sa bude dieťa adaptovať, záleží od mnohých okolností. Dieťa je v MDJ prvé dni len krátko. Podľa toho, ako sa prispôsobuje, predlžujeme pobyt. Adaptáciu uskutočňujeme prvé 2 dni s rodičom. Dieťa si ľahšie zvyká, keď má pri sebe blízku osobu. Spoločný pobyt s rodičom sa postupne skracuje a pobyt samotného dieťaťa sa predlžuje.

Nasledovná adaptačná schéma je orientačná. Dieťa sa úplne prispôsobí programu MDJ oveľa neskôr (asi za 3 týždne).

 1. deň: s rodičom cca 30 min.
 2. deň: s rodičom cca 15 min, samé cca 30 min. 
 3. deň: skúšame bez rodiča, samé cca 1 hod 
 4. deň: dieťa samé 3 - 4 hod. (pokus o poobedný spánok)
 5. deň: dieťa samé 4 - 5 hod. (spánok)
 6. deň: dieťa samé 7 - 8 hod.

Dieťaťu je zo začiatku vhodné dať z domu jeho obľúbenú hračku.

Denný režim

 • 06.00 - 08.00: príjem, voľná hra, ranné cvičenie, príprava na raňajky
 • 08.00 - 09.00: raňajky, toaleta
 • 09.00 - 11.00: voľné hry, podávanie ovocia, riadená hra, pobyt vonku, príprava na obed
 • 11.00 - 12.00: obed, toaleta, ukladanie k spánku
 • 12.00 - 14.30: spánok
 • 14.30 - 16.00: postupné vstávanie, toaleta, olovrant, voľná hra, prepúšťanie detí domov

Výchovné pôsobenie

Cieľom výchovného pôsobenia v MDJ je všestranný, harmonický rozvoj dieťaťa v súlade s jeho vekovými možnosťami. Svojim pôsobením chceme dosiahnuť, aby sa so záujmom a očakávaním dobrého stavalo ku všetkému novému, čo do jeho života vnášame. Aby si bez bezohľadnosti k druhým dokázalo hájiť svoju pravdu, ale tiež ustúpiť a uznať svoj omyl. Aby bolo otvorené svetu, ľuďom, dokázalo brať do úvahy ich záujmy a potreby. Správať sa k druhým priateľsky a s dôverou.

Záväznou normou výchovného pôsobenia pre deti do 3 rokov veku je Program výchovnej práce v jasliach a materských školách. Táto norma zahrňuje úlohy z oblasti telesnej, rozumovej, mravnej, pracovnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Spolu tvoria systém, v ktorom sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. V prvom roku života sa obsah jednotlivých zložiek člení na štvrťroky. Dojča sa vyvíja jednak spontánne, najmä jeho motorika, jednak pôsobením materiálneho a sociálneho prostredia. Pôsobenie je zásadne komplexné, i keď obsah výchovy sa z hľadiska prehľadnosti člení do jednotlivých zložiek. Druhý a tretí rok je rozčlenený na dva polroky a zahrňuje už pracovnú aj výtvarnú výchovu.

Rozumová výchova

 • oboznamovanie detí s blízkym životným prostredím,
 • oboznamovanie detí s prírodou,
 • rozvíjanie vnímania, pozornosti a sústredenosti detí,
 • rozvíjanie reči detí.

Mravná výchova

 • citová výchova,
 • výchova spoločenského správania.

Pracovná výchova

 • rozvoj sebaobsluhy a hygienických návykov,
 • hra s materiálom,
 • hra s plastelínou a podobným materiálom,
 • konštruktívna hra,
 • hra s pieskom,
 • napodobňovacia hra.

Hudobná výchova 

 • spev, hudobno-pohybová výchova a počúvanie hudby.

Výtvarná výchova

 • bezobsažná čmáranina,
 • bezobsažná čmáranina s prechodom k obsažnej čmáranine,

Telesná výchova

 • zdravotné cviky,
 • chôdza,
 • beh,
 • skok,
 • lezenie,
 • podávanie a hádzanie ľahkých predmetov,
 • hudobno-pohybová výchova,
 • oboznamovanie s vodou,
 • otužovanie,
 • druhý polrok obsahuje ešte širší cieľ: jazda na detských vozidlách.

Uvedené tematické časti obsahujú konkrétne úlohy, ktoré deti plnia v rámci riadenej hry.

Poplatky

Výška úhrady za služby v MDJ je stanovená VZN č. 1/2023 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 5/2021:

 • mesačný poplatok vo výške 300,00 € (platí sa aj počas neprítomnosti dieťaťa v MDJ okrem neprítomnosti, ktorá je spôsobená zo strany poskytovateľa služby - celoprevádzková dovolenka, technické príčiny),
 • poplatok za stravovanie vo výške na deň určenej podľa platných právnych noriem a výšky stravnej jednotky školskej jedálne materskej školy
 • prijímateľ služby úhradu za stravovanie v čase neprítomnosti dieťaťa neplatí

Vyúčtovanie platieb sa uskutoční po ukončení dochádzky dieťaťa do MDJ.

Spôsob úhrady poplatkov:

Úhradu nákladov služby poskytované v MDJ vykonáva prijímateľ sociálnej služby mesačne vopred zálohovou platbou:

 • bezhotovostným platobným stykom,
 • úhradou hotovosti na účet.

Aktuálne platné VZN:

Dôležité  informácie:

 • Prevádzka MDJ začína ráno o 06.00 hod. a končí o 16.00 hod.
 • Neprítomnosť dieťaťa v MDJ je potrebné nahlásiť najneskôr v deň neprítomnosti do 08.00 hod. na tel. číslo 045/672 47 25.
 • V MDJ sa poskytuje odborná zdravotná a výchovná starostlivosť deťom vo veku od 12 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa.
 • Poplatok za služby MDJ je splatný najneskôr do 15 dňa v mesiaci.

Zodpovední odborní zamestnanci:

Mgr. Lucia Gallo - vedúca zariadenia, tel.: 045/672 47 25, lucia.gallo@ziar.sk
Mgr. Zuzana Maslenová - opatrovateľka detí
Ida Dúbravská - opatrovateľka detí
Róberta Pizúrová - opatrovateľka detí

Zodpovední obslužní zamestnanci:

Gertrúda Nociarová - prevádzková pracovníčka

Bližšie informácie o sociálnej službe nájdete v sekcii Ako vybaviť.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png