Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.03.2023, meniny má Benjamín.   

Preskočiť navigáciu

Mestské detské jasle

Mestské detské jasle (ďalej len MDJ) zabezpečujú dennú starostlivosť o deti od dvanástich mesiacov do troch rokov veku dieťaťa. Zriaďovateľom MDJ je mesto Žiar nad Hronom. Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúladení rodinného a pracovného života. Ďalší dôležitý význam v poskytovaní sociálnej služby v MDJ zo strany mesta spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí a ich socializácii.

MDJ sú od 1.9.2004 umiestnené v objekte IX. materskej školy, vo vyčlenenom samostatnom krídle predškolského zariadenia. Pozostávajú zo 7 miestností. Dispozičné riešenie: prijímacia miestnosť, herňa s jedálňou, prípravná kuchynka, 2 spálne, kancelária vedúcej sestry, zariadenia pre osobnú hygienu detí.

Kapacita MDJ je limitovaná na 20 miest. O deti zverené do opatery sa stará odborný personál zdravotných sestier. Poplatok za denný pobyt dieťaťa v MDJ je stanovený na základe VZN č. 1/2023 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 5/2021.

MDJ sú otvorené aj počas prázdnin okrem 3 týždňov v lete a Vianoc. Nástup do MDJ v prípade voľnej kapacity zariadenia je možný počas celého roka. 

Naše zariadenie je riadne schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR a je registrované na VÚC v Banskej Bystrici ako sociálna služba.

Mestské detské jasle

Ako požiadať o jasle

Záujemcovia o poskytovanie služby v Zariadení pre deti do troch rokov veku dieťaťa (MDJ) môžu požiadať o túto službu vyplnením Prihlášky do MDJ. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť osobne v MDJ alebo ju nájdete v nájdete v sekcii Ako vybaviť.

V prihláške záujemcovia vyplnia osobné údaje budúceho prijímateľa sociálnej služby, termín požadovaného nástupu, kontaktné údaje, aby ich vedúci pracovník MDJ mohol pred požadovaným nástupom kontaktovať a upresniť termín adaptačného procesu a následného nástupu do MDJ.

Prihláška po vyplnení všetkých údajov bude na Mestskom úrade zaevidovaná do prijatej pošty, priradí sa jej poradové číslo, ktoré bude zároveň aj poradovým číslom v evidencii uchádzačov o poskytovanie sociálnej služby.

Mesiac pred požadovaným  nástupom vedúci pracovník kontaktuje záujemcu a dohodnú sa na nástupnom dátume alebo aj prípadnom zrušení prihlášky.

Čo ponúkajú Mestské detské jasle

Odborné a obslužné činnosti:

Bežné úkony starostlivosti o dieťa:

 • dohľad a starostlivosť o dieťa od prevzatia až po odovzdanie rodičovi
 • prebaľovanie – zabezpečenie plienok, toaletných a hygienických potrieb pre dieťa (s tým spojená hygiena, používanie hygienických potrieb)
 • umývanie rúk pred každým jedlom, resp. vždy keď je to potrebné, s cieľom pestovania pravidelného návyku 
 • rozvoj sebaobslužných zručností dieťaťa – pestovanie zručnosti spolupracovať pri manipulácii s odevom a obuvou (obliekanie, vyzliekanie)
 • stravovanie – raňajky, desiata, obed, olovrant. Kŕmenie dieťaťa, zabezpečovanie pitného režimu (bezpečnosť a hygiena, ponúkanie tekutín počas dňa)
 • príprava na materskú školu
 • v neposlednom rade každému dieťatku patrí denný balíček stískania a porozumenia podľa potreby J

Výchova – individuálny výchovný program:

 • hrové aktivity adekvátne vekovým a individuálnym osobitostiam dieťaťa s cieľom jeho rozvíjania a progresu (pravidelné cvičenie 1-2 krát denne, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu, tematické aktivity)
 • rozvoj myslenia, vnímania, pamäti, citov, slovnej zásoby hrovými formami primeranými k veku dieťaťa (čítanie kníh, rozprávok, riekaniek a pesničiek, komunikácia s dieťaťom primeraná veku)
 • dôkladne prepracovaný výchovno-vzdelávací program
 • ekologické drevené a látkové hračky
 • záujmová činnosť - spoznávanie zvierat, zoznamovanie sa z rôznym materiálom, vnemom, okolitým prostredím, trhanie a krájanie rôznych materiálov (plastelína, ovocie, zelenina..), kreslenie, stavanie a búranie kociek, preskakovanie, chôdza po rovnej čiare, chôdza po nerovnostiach, atď.

V rámci sociálnej služby pre dieťa poskytujeme:

 • sezónne oblečenie (svetre, bundy, otepľovačky, šále, čiapky, klobúky...) v čase pobytu v MDJ
 • hygienické potreby
 • jednorazové plienky
 • vlhčené utierky
 • papierové vreckovky
 • podbradníky
 • jednorazové utierky
 • bezpečné drevené postieľky v samostatne oddelených spálničkách 
 • kvalifikovaný personál, fyzioterapeut, absolvent montessori pedagogiky
 • čistenie priestorov germicídnym žiaričom
 • posteľnú bielizeň

Čo si doniesť do MDJ:

 • pohodlné oblečenie
 • náhradné oblečenie (spodná bielizeň, tričko, tepláky, ponožky…)
 • vhodné pevné prezuvky
 • dudlík a dojčenské mlieko ak sú potrebné (krabica mlieka musí byť neotvorená)

Mestské detské jasle

Adaptácia dieťaťa na prostredie MDJ

Ako sa bude dieťa adaptovať, záleží od mnohých okolností. Dieťa je v MDJ prvé dni len krátko. Podľa toho, ako sa prispôsobuje, predlžujeme pobyt. Adaptáciu uskutočňujeme prvé 2 dni s rodičom. Dieťa si ľahšie zvyká, keď má pri sebe blízku osobu. Spoločný pobyt s rodičom sa postupne skracuje a pobyt samotného dieťaťa sa predlžuje.

Nasledovná adaptačná schéma je orientačná. Dieťa sa úplne prispôsobí programu MDJ oveľa neskôr (asi za 3 týždne).

 1. deň: s rodičom cca 30 min.
 2. deň: s rodičom cca 15 min, samé cca 30 min. 
 3. deň: skúšame bez rodiča, samé cca 1 hod 
 4. deň: dieťa samé 3 - 4 hod. (pokus o poobedný spánok)
 5. deň: dieťa samé 4 - 5 hod. (spánok)
 6. deň: dieťa samé 7 - 8 hod.

Dieťaťu je zo začiatku vhodné dať z domu jeho obľúbenú hračku.

Denný režim

 • 06.00 - 08.00: príjem, voľná hra, ranné cvičenie, príprava na raňajky
 • 08.00 - 09.00: raňajky, toaleta
 • 09.00 - 11.00: voľné hry, podávanie ovocia, riadená hra, pobyt vonku, príprava na obed
 • 11.00 - 12.00: obed, toaleta, ukladanie k spánku
 • 12.00 - 14.30: spánok
 • 14.30 - 16.00: postupné vstávanie, toaleta, olovrant, voľná hra, prepúšťanie detí domov

Výchovné pôsobenie

Cieľom výchovného pôsobenia v MDJ je všestranný, harmonický rozvoj dieťaťa v súlade s jeho vekovými možnosťami. Svojim pôsobením chceme dosiahnuť, aby sa so záujmom a očakávaním dobrého stavalo ku všetkému novému, čo do jeho života vnášame. Aby si bez bezohľadnosti k druhým dokázalo hájiť svoju pravdu, ale tiež ustúpiť a uznať svoj omyl. Aby bolo otvorené svetu, ľuďom, dokázalo brať do úvahy ich záujmy a potreby. Správať sa k druhým priateľsky a s dôverou.

Záväznou normou výchovného pôsobenia pre deti do 3 rokov veku je Program výchovnej práce v jasliach a materských školách. Táto norma zahrňuje úlohy z oblasti telesnej, rozumovej, mravnej, pracovnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Spolu tvoria systém, v ktorom sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. V prvom roku života sa obsah jednotlivých zložiek člení na štvrťroky. Dojča sa vyvíja jednak spontánne, najmä jeho motorika, jednak pôsobením materiálneho a sociálneho prostredia. Pôsobenie je zásadne komplexné, i keď obsah výchovy sa z hľadiska prehľadnosti člení do jednotlivých zložiek. Druhý a tretí rok je rozčlenený na dva polroky a zahrňuje už pracovnú aj výtvarnú výchovu.

Rozumová výchova

 • oboznamovanie detí s blízkym životným prostredím,
 • oboznamovanie detí s prírodou,
 • rozvíjanie vnímania, pozornosti a sústredenosti detí,
 • rozvíjanie reči detí.

Mravná výchova

 • citová výchova,
 • výchova spoločenského správania.

Pracovná výchova

 • rozvoj sebaobsluhy a hygienických návykov,
 • hra s materiálom,
 • hra s plastelínou a podobným materiálom,
 • konštruktívna hra,
 • hra s pieskom,
 • napodobňovacia hra.

Hudobná výchova 

 • spev, hudobno-pohybová výchova a počúvanie hudby.

Výtvarná výchova

 • bezobsažná čmáranina,
 • bezobsažná čmáranina s prechodom k obsažnej čmáranine,

Telesná výchova

 • zdravotné cviky,
 • chôdza,
 • beh,
 • skok,
 • lezenie,
 • podávanie a hádzanie ľahkých predmetov,
 • hudobno-pohybová výchova,
 • oboznamovanie s vodou,
 • otužovanie,
 • druhý polrok obsahuje ešte širší cieľ: jazda na detských vozidlách.

Uvedené tematické časti obsahujú konkrétne úlohy, ktoré deti plnia v rámci riadenej hry.

Poplatky

Výška úhrady za služby v MDJ je stanovená VZN č. 1/2023 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 5/2021:

 • mesačný poplatok vo výške 300,00 € (platí sa aj počas neprítomnosti dieťaťa v MDJ okrem neprítomnosti, ktorá je spôsobená zo strany poskytovateľa služby - celoprevádzková dovolenka, technické príčiny),
 • poplatok za stravovanie vo výške na deň určenej podľa platných právnych noriem a výšky stravnej jednotky školskej jedálne materskej školy
 • prijímateľ služby úhradu za stravovanie v čase neprítomnosti dieťaťa neplatí

Vyúčtovanie platieb sa uskutoční po ukončení dochádzky dieťaťa do MDJ.

Spôsob úhrady poplatkov:

Úhradu nákladov služby poskytované v MDJ vykonáva prijímateľ sociálnej služby mesačne vopred zálohovou platbou:

 • bezhotovostným platobným stykom,
 • úhradou hotovosti na účet.

Aktuálne platné VZN:

Dôležité  informácie:

 • Prevádzka MDJ začína ráno o 06.00 hod. a končí o 16.00 hod.
 • Neprítomnosť dieťaťa v MDJ je potrebné nahlásiť najneskôr v deň neprítomnosti do 08.00 hod. na tel. číslo 045/672 47 25.
 • V MDJ sa poskytuje odborná zdravotná a výchovná starostlivosť deťom vo veku od 12 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa.
 • Poplatok za služby MDJ je splatný najneskôr do 15 dňa v mesiaci.

Zodpovední odborní zamestnanci:

Mgr. Lucia Janeková - vedúca zariadenia, tel.: 045/672 47 25, lucia.janekova@ziar.sk
Mgr. Zuzana Maslenová - opatrovateľka detí
Ida Dúbravská - opatrovateľka detí
Róberta Pizúrová - opatrovateľka detí

Zodpovední obslužní zamestnanci:

Gertrúda Nociarová - prevádzková pracovníčka

Bližšie informácie o sociálnej službe nájdete v sekcii Ako vybaviť.