Povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Žiar nad Hronom sa vydáva za účelom:

 • umiestnenia predajných zariadení (stánkový a ambulantný predaj),
 • konania zhromaždení, mítingov, petičných akcií,
 • konania kultúrnych podujatí,
 • konania športových podujatí,
 • konania propagačno-komerčných podujatí,
 • umiestnenia informačných stánkov záujmových združení,
 • nakrúcania filmov, televíznych programov,
 • umiestnenia prenosovej techniky (TV, R).

Postup na vybavenie žiadosti:

 • vyplnenie formulára,
 • priloženie prílohy dokladov k žiadosti (podľa tlačiva),
 • podanie kompletnej žiadosti osobne alebo prostredníctvom pošty na Mestský úrad v Žiari nad Hronom, Odbor správy majetku mesta,
 • zaplatenie správneho poplatku pred vydaním rozhodnutia (podľa Sadzobníka správnych poplatkov).

Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred požadovaným termínom.

Upozornenie: na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s týmito odchýlkami: § 1, 7, 8, 4 a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa nepoužijú.


Vybavuje: Ing. Jaroslav Bahno
Kontakt: I. poschodie MsÚ č. d. 11, tel.: 045/678 71 43, e-mail: jaroslav.bahno@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30, resp. 60  dní


Súbory na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png