Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.09.2023, meniny má Vladislav.   

Preskočiť navigáciu

Povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Žiar nad Hronom sa vydáva za účelom:

 • umiestnenia predajných zariadení (stánkový a ambulantný predaj),
 • konania zhromaždení, mítingov, petičných akcií,
 • konania kultúrnych podujatí,
 • konania športových podujatí,
 • konania propagačno-komerčných podujatí,
 • umiestnenia informačných stánkov záujmových združení,
 • nakrúcania filmov, televíznych programov,
 • umiestnenia prenosovej techniky (TV, R).

Postup na vybavenie žiadosti:

 • vyplnenie formulára,
 • priloženie prílohy dokladov k žiadosti (podľa tlačiva),
 • podanie kompletnej žiadosti osobne alebo prostredníctvom pošty na Mestský úrad v Žiari nad Hronom, Odbor správy majetku mesta,
 • zaplatenie správneho poplatku pred vydaním rozhodnutia (podľa Sadzobníka správnych poplatkov).

Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred požadovaným termínom.

Upozornenie: na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s týmito odchýlkami: § 1, 7, 8, 4 a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa nepoužijú.


Vybavuje: Ing. Jaroslav Bahno
Kontakt: I. poschodie MsÚ č. d. 6, tel.: 045/678 71 43, e-mail: jaroslav.bahno@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30, resp. 60  dní


Súbory na stiahnutie: