Opatrovateľská služba

Hlavným poslaním domácej opatrovateľskej služby je pomáhať, podporovať a udržiavať nezávislosť, pohodu a kvalitu života opatrovaného v jeho aktivitách a existenčných životných skúsenostiach. Našim cieľom je pomôcť vám a ponechať vašich blízkych čo najdlhšie v ich prirodzenom domácom prostredí. Opatrujeme tak, že sa snažíme v každej situácii rešpektovať práva prijímateľov sociálnej služby - opatrovaných, umožniť im pokojný život a vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery.

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe:

  • ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v meste Žiar nad Hronom,
  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a  stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Opatrovateľská služba je poskytovaná na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva mesto Žiar nad Hronom a je poskytovaná prednostne v domácnosti žiadateľa.

Mesto Žiar nad Hronom uzavrie s občanom, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Občan ďalej kontaktuje koordinátorku domácej opatrovateľskej služby, ktorá zabezpečí komplexné poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.00/7.30 hod. do 15.00/15.30 hod.

V súčasnosti je domáca opatrovateľská služba na území nášho mesta čiastočne realizovaná aj vďaka získanému nenávratnému finančnému príspevku na projekt Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom II

Opatrovateľská služba

Poskytuje sa pomoc pri úkonoch:

  • pomoc pri sebaobslužných úkonoch (hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, základné biologické potreby, obliekanie, vyzliekanie, mobilita, motorika),
  • úkony starostlivosti o domácnosť (nákup potravín, zohrievanie jedla, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o bielizeň, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby),
  • základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavenie úradných záležitostí, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca).
  • dohľad.

Opatrovateľská služba

Koordinátorka DOS: Eva Ivanová
Referent pre DOS: Mgr. Veronika Ngová
Kontakt: tel.: 045/678 71 34, mobil: 0915 912 940
e-mail: eva.ivanova@ziar.sk, domacaopatrovatelska@ziar.sk

Bližšie informácie o sociálnej službe nájdete v sekcii Ako vybaviť.


Mesto Žiar nad Hronom ako zriaďovateľ a poskytovateľ sociálnych služieb sa riadi platnou legislatívou pre sociálne služby: 

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a úhrady za ňu upravuje:

Naši zamestnanci v opatrovateľskej službe sa riadia:

Pri návšteve v domácnosti sa pracovníci opatrovateľskej služby preukážu preukazom zamestnanca, sú pre prijímateľa sociálnej služby prvou kontaktnou osobou, koordinátorky opatrovateľskej služby vedia zabezpečiť ďalšie sociálne poradenstvo, v prípade potreby vám zabezpečia alebo poskytnú prvú pomoc.


Odľahčovacia služba

V súlade s ustanovením § 54 ods. 1 zákona o sociálnych službách sa odľahčovacou službou poskytuje alebo zabezpečuje sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nemôže opatrovanie vykonávať. Poskytovatelia, ktorí poskytujú sociálne služby, prostredníctvom ktorých sa poskytuje aj odľahčovacia služba musia byť registrovaní na konkrétny druh sociálnej služby, ktorý priamo poskytujú (napr. domáca opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby).


Záujemcovia o sociálnu službu a prijímatelia sociálnej služby, pre vás v zrozumiteľnej forme, podľa vašich individuálnych potrieb a schopností si prečítajte nasledujúce informácie, kde sa dozviete viac o službe, ktorú potrebujete:

Na čítanie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png