Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Preskočiť navigáciu

Opatrovateľská služba

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a úhrady za ňu upravuje:

Potrebujete:

 1. Posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 2. Potvrdenie o príjme (aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku)
 3. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 4. Pri opatrovateľskej službe – objednávka na poskytnutie sociálnych služieb

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe:

 • ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v meste Žiar nad Hronom,
 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a  stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Opatrovateľská služba je poskytovaná na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva Mesto Žiar nad Hronom po podaní písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s lekárskym nálezom a je poskytovaná prednostne v domácnosti žiadateľa.

Mesto Žiar nad Hronom uzavrie s občanom, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Občan ďalej kontaktuje koordinátorku domácej opatrovateľskej služby, ktorá zabezpečí komplexné poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.00/7.30 do 15.00/15.30 hod.

Bezodkladné poskytovanie opatrovateľskej služby - ak je bezprostredne alebo vážne ohrozené zdravie alebo život, a ak nie sú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

V súčasnosti je domáca opatrovateľská služba na území nášho mesta čiastočne realizovaná aj vďaka získanému nenávratnému finančnému príspevku na projekt Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom II

Poskytuje sa pomoc pri úkonoch:

 • pomoc pri sebaobslužných úkonoch (hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, základné biologické potreby, obliekanie, vyzliekanie, mobilita, motorika),
 • úkony starostlivosti o domácnosť (nákup potravín, zohrievanie jedla, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o bielizeň, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby),
 • základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavenie úradných záležitostí, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca).
 • dohľad

Aktuálne tlačivá na stiahnutie:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  .pdf [pdf; 294.28 kB] .rtf [rtf; 1 699.12 kB]
 • Informovanie podľa osobitného zákona  .pdf [pdf; 101,11 kB] .rtf [rtf; 57,72 kB]
 • Lekársky nález  .pdf [pdf; 329,13 kB] .rtf [rtf; 1 699,84 kB]

Koordinátorka DOS: Eva Ivanová
Kontakt: MsÚ, tel.: 0915 912 940, e-mail: eva.ivanova@ziar.sk