Zmena mena a priezviska

Dňom účinnosti zákona NR SR č. 13/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, t. j. od 1. februára 2006 sa kompetencia rozhodovania vo veci povolenia zmeny mena a priezviska presúva z matričných úradov na obvodné úrady. Občania z okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica sa môžu obrátiť so svojou žiadosťou na Obvodný úrad - Nám. Matice slovenskej 12, tel.: 045/ 678 16 10.

Novela zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku (zákonom č. 13/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2006) priniesla mnoho zmien, napr. možnosť určenia druhého a tretieho mena, možnosť zmeny cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak, možnosť zmeny priezviska jedného z manželov, ak nemajú spoločné priezvisko (podľa dohody pri uzatváraní manželstva), možnosť používať len jedno priezvisko u osôb, ktoré majú dve a viac priezvisk ap.

Tieto úkony vykonáva v zmysle § 2a a § 7 citovaného zákona matričný úrad, na ktorom je zapísaná matričná udalosť (nie podľa trvalého bydliska) na základe písomného oznámenia alebo písomného vyhlásenia (podľa druhu zmeny) občana, o ktorého meno alebo priezvisko ide. V prípade dieťaťa podáva písomné oznámenie alebo vyhlásenie zákonný zástupca.

Upozornenie: Tlačivá sú použiteľné na podanie príslušného oznámenia alebo vyhlásenia osobne alebo poštou. V prípade podania poštou musia byť podpisy úradne osvedčené.


Vybavujú: Mgr. Elena Rozenbergová, Darina Šályová
Kontakt: prízemie MsÚ, Matričný úrad, 045/ 678 71 54
              elena.rozenbergova@ziar.skdarina.salyova@ziar.sk

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku


 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png