Zriadenie domovej studne

Zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať mesto Žiar nad Hronom ako príslušný orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu o vydanie povolenia na zriadenie studne (stavebné povolenie) a pred ukončením stavebných prác je povinný podať návrh na uvedenie studne do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie). Mesto Žiar nad Hronom rozhoduje aj o zmene a odstránení studne ako vodnej stavby.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie studne s požadovanými prílohami,
  • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu (na uvedenie studne do prevádzky) s požadovanými prílohami.

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách.
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Pozn.: Poplatok možno zaplatiť v pokladni na prízemí MsÚ.


Vybavuje: Ing. Marcela Gendiarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: marcela.gendiarova@ziar.sk
Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní
Poplatok: vydanie povolenia na zriadenie studne 30,00 €, vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu 20,00 €


Na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png