Záväzné stanovisko orgánu územného plánovania

Mesto Žiar nad Hronom ako orgán územného plánovania v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov posudzuje žiadosť o záväzné stanovisko z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.

Záväzné stanovisko vydané na základe žiadosti podanej do 31. marca 2025 je podkladom na vydanie rozhodnutí podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ) a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania .docx [docx; 24,16 kB], .pdf [pdf; 127,14 kB]
  • Prílohy uvedené na tlačive žiadosti

Vybavuje: Ing. Blažena Kollárová
Kontakt:I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: blazena.kollarova@ziar.sk  
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 60 dní; u jednoduchých stavieb 30 dní


logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png