Klub dôchodcov

Pozvánka na prednášku a zájazd

Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na nasledovné akcie:

 1. Na prednášku o kriminalite, ktorú vykoná pracovníčka OR PZ Žiar nad Hronom dňa 9.4.2024 od 13.30 hod. v Klube dôchodcov (budova MsKC) Žiar nad Hronom.
 2. Na zájazd (celodenné kúpanie) do Aquaparku v Galante dňa 16.4.2024. Odchod autobusu od ZŠ na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom o 08.30 hod. Zapisovanie a výber poplatku vo výške 7 eur bude dňa 4.4. a  9.4.2024 od 13.00 do 16.00 hod. v Klube dôchodcov (budova MsKC) Žiar nad Hronom.

Štefan Vodnák, vedúci Klubu dôchodcov Žiar nad Hronom

Pozvánka na dobrovolné vyšetrenia a merania prístrojom AFINION

Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na dobrovolné vyšetrenia a merania prístrojom AFINION (glukóza, cholesterol a iné), ktoré sa bude vykonávať v Poradni zdravia pri RÚVZ v Žiari nad Hronom. Na takéto merania a vyšetrenia sa treba prihlásiť v Klube dôchodcov (budova MsKC) v Žiari nad Hronom, počas klubových dní (utorok a štvrtok od 13.00 do 16.00 hod.), najneskôr do 26. 03. 2024.

Informácie o priebehu merania, vyšetrenia a termínoch sa dozviete u vedúceho v klube.

Štefan Vodnák, vedúci Klubu dôchodcov Žiar nad Hronom 


V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.

Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom je kultúrno-spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom veku. Vznikol v roku 1965. Uplynulé roky potvrdili, že je stále vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského života ľudí vo vyššom veku, ktorí sa chcú vzdelávať a žiť tak, aby ich chvíle odpočinku boli vždy krásne, vyplnené zaujímavými udalosťami, činnosťou a spoločenskou zábavou.

Klub dôchodcov zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich členov v priestoroch klubu i mimo neho. Aktivity klubu tvoria:

 • klubová činnosť,
 • kultúrno-spoločenské podujatia,
 • organizované zájazdy,
 • organizované prednášky a besedy na rôzne témy.

Klub dôchodcov má jednu veľkú klubovú miestnosť, kuchynku a kanceláriu. Klubové dni sú 2 x do týždňa (utorok, štvrtok). Členský poplatok je 5,00 € ročne na člena.

Klub dôchodcov je organizačne začlenený pod Odbor starostlivosti o obyvateľa na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

Adresa:  
Klub dôchodcov
Ul. SNP 119 (budova MsKC)
965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt: Štefan Vodnák - vedúci klubu dôchodcov, e-mail: klub.ziar@gmail.com

Bližšie informácie: Kancelária 1. kontaktu, odbor starostlivosti o obyvateľa č. 2 - Mgr. Lívia Rošková, tel. 045/678 71 15, e-mail: livia.roskova@ziar.sk


Plán podujatí na rok 2024

Január

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Posedenie s poslancami mesta

Február

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Fašiangová zábava (masky sú vítané)

Marec

 • Zasadnutie Klubovej rady,
 • Posedenie pri príležitosti MDŽ

Apríl

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Beseda o kriminalite v našom meste.

Máj

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Posedenie pri príležitosti „Dňa matiek“
 • Májové posedenie pri hudbe, tanečná zábava

Jún

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Športovo – relaxačný deň v prírode s občerstvením

Júl

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Návšteva kúpaliska podľa výberu

August

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Poznávací zájazd podľa výberu

September

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Posedenie pri hudbe

Október

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Posedenie pri príležitosti - mesiac október „Úcta k starším“
 • Zabíjačkové hody podľa výberu,

November

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Oslava okrúhlych životných jubileí
 • Výročná členská schôdza

December

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Predvianočné posedenie pri stromčeku
 • Ukončenie roka s posedením pri hudbe, tanečná zábava

V priebehu roka podľa ponuky, vzdelávacie podujatia a návšteva divadla. Presné miesto, čas a dátum bude zverejnený pred akciou nasledovne: na nástenke v Klube dôchodcov, na nástenke v meste Žiar nad Hronom pri tržnici vedľa kultúrneho domu, na webovej stránke mesta v časti Klub dôchodcov a v Mestských novinách.


Archív fotografií z roku 2014

Z činnosti Klubu dôchodcov:

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png