Štátne dotácie

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“)  poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, Ul. SNP 122  dotáciu na:

  • podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu)
  • podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na školské potreby).

Dotáciu na stravu je od 1. mája 2023  možno poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje: 

  1. posledný ročník materskej školy (ďalej „MŠ“)  alebo základnú školu (ďalej „ZŠ“).  V tomto prípade je potrebné, aby zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorej dieťa je zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiadali zariadenie školského stravovania, aby na toto dieťa podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu (Žiadosť nájdete na konci stránky).
  2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ,  je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Dotácia na stravu (obed a iné jedlo) sa poskytuje na zabezpečenie stravy – obeda (teplého alebo suchého) v MŠ alebo ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom a Špeciálnej základnej škole.

Dotácia na stravu sa od 1. mája 2023  bude poskytovať v sume:

  • 1,40  € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu,
  • 2,10 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo stravu,
  • 2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu. 

Tu platí, že za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni.  

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v školskej jedálni z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.)  vyžaduje osobitné stravovanie  a školská jedáleň nevie zabezpečiť takéto jedlo.  Podmienkou však je, že o stravovanie požiada zákonný zástupca v školskej jedálni  a dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ). Poskytnutú dotáciu na stravu vypláca na základe Žiadosť o vyplatenie dotácie  mesto Žiar nad Hronom (ako zriaďovateľ)  zákonnému zástupcovi dieťaťa, preto je potrebné zriaďovateľa kontaktovať.   

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytovať pre dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu materskej školy alebo základnú školu na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole. Školské potreby podľa § 4 ods. 2 vyššie uvedeného zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky. 

Podľa § 4 ods. 5  dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra. Táto dotácia sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac s sume 33,20 eura na dieťa.

Potrebné žiadosti a tlačivá je možné získať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisko Žiar nad Hronom, na príslušnej škole/školskej jedálni  a na mestskom úrade.

Dotácia na diétne stravovanie

Novela zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách, v pôsobnosti MPSVaR SR, účinná od 1.1.2019, pojednáva aj o deťoch so špeciálnymi stravovacími potrebami, t. j. pamätá aj na tie deti, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné stravovanie.

Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod. Akceptujú sa diagnózy, pri ktorých lekár špecialista potvrdí, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje diétne stravovanie.

Príprava diétnej stravy - šetriacej, diabetickej a bezgluténovej pre deti materských škôl a žiakov základných škôl sa vykonáva v Základnej škole na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom (ďalej „Štvorka“). Rozvoz hotového - pripraveného jedla (s výnimkou materskej školy) zabezpečuje po podpise zmluvy so zákonným zástupcom dieťaťa  Slovenský červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom (SČK) za poplatok, pričom tento si stanovuje SČK.

Nárok na dotáciu na diétne stravovanie majú teda deti, ktorých zákonný zástupca na základe zápisného lístka stravníka pre osobitné stravovanie požiada školu o diétne stravovanie na príslušný školský rok (podá prihlášku) a súčasne predloží písomné potvrdenie od príslušného odborného lekára o druhu diéty, ktorá bola dieťaťu diagnostikovaná. Akceptuje sa len potvrdenie vydané maximálne 6 mesiacov pred podaním prihlášky - žiadosti o diétne stravovanie. Zákonný zástupca dieťaťa si tlačivo potrebné k prihláseniu dieťaťa na diétne stravovanie vyzdvihne u vedúcej školskej jedálne, kde obdrží aj bližšie informácie.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa sa preukáže lekárskym potvrdením od ošetrujúceho lekára – špecialistu, ktorý potvrdí taký druh diéty, ktorý školská jedáleň na „Štvorke“ nepripravuje, zákonný zástupca dieťaťa požiada o vyplatenie dotácie na stravu prostredníctvom formulára, ktorý má k dispozícii školská jedáleň a za zriaďovateľa Mgr. Lívia Rošková, ktorej sa zároveň potrebná žiadosť predkladá. Po prehodnotení žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a po  splnení podmienok na vyplatenie dotácie, oznámi zriaďovateľ túto skutočnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa ako aj príslušnému školskému a predškolskému zariadeniu. 

Dotácia na stravu bude po splnení horeuvedených podmienok na vyplatenie priznaná dňom podania si predmetnej žiadosti u zriaďovateľa a jej vyplatenie vykoná podľa počtu dní prítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese (účasť na vyučovaní) zariadenie, ktoré dieťa/žiak navštevuje. Vyplácať sa bude mesačne, na osobný účet zákonného zástupcu. Za účasť na vyučovaní sa považuje prítomnosť dieťaťa aj na jednej vyučovacej hodine. Žiakom základných škôl s diétami, ktoré sa pripravujú na „Štvorke“ sa dotácia vyplácať nebude, aj keď nebudú odoberať stravu. Dôvodom je fakt, že zriaďovateľ si splnil zákonnú povinnosť a zabezpečil dieťaťu diétne jedlo (podľa osobitného predpisu - 3 diéty, ktoré sa pripravujú na tejto škole). Žiakovi - jeho zákonnému zástupcovi teda zaniká nárok na jej vyplácanie. 

Deti materskej školy, ktorým ošetrujúci lekár potvrdí diéty, ktoré sa na „Štvorke“ pripravujú, avšak ich rozvoz prostredníctvom Slovenského červeného kríža, územný spolok Žiar nad Hronom nedokáže zabezpečiť, a teda zákonný zástupca prináša dieťaťu na konzumáciu v rámci obeda do zariadenia vlastnú stravu, ten si rovnako požiada o vyplatenie dotácie.

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa pri diétnom stravovaní prináša dieťaťu vlastnú stravu, pretože zriaďovateľ takéto diétne jedlo nevarí, musí byť dieťa rovnako podaním prihlášky prihlásené na stravu. Zároveň zákonný zástupca dieťaťa  u zriaďovateľa požiada o vyplatenie dotácie (podľa pokynu vyššie), ktorú jej priznaní vypláca zriaďovateľ v prislúchajúcej výške.


Vybavuje: Mgr. Lívia Rošková
Kontakt: prízemie MsÚ - KPK, tel.: 045/678 71 15, e-mail: livia.roskova@ziar.sk
Doba vybavenia: priebežne


Na stiahnutie:

  • Žiadost rodiča o obedy zadarmo .pdf [pdf; 107.24 kB] .docx [docx; 19.06 kB]

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png