Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.03.2023, meniny má Benjamín.   

Preskočiť navigáciu

Štátne dotácie

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, Ul. SNP 122 rodinám v hmotnej núdzi a rodinám s príjmom najviac vo výške životného minima (nízkopríjmovým rodinám) dotáciu na:

  • podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (predtým strava)
  • podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (predtým školské potreby).

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením  sa poskytuje na zabezpečenie stravy v MŠ alebo ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom a Špeciálnej základnej škole. Táto sa poskytne na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu  (posledný ročník, je vo veku od 2. – 5. rokov  a rodina je v HN alebo ŽM a na všetky deti v MŠ, ak je viac ako 50 % detí v HN) a od 01. 09. 2019 na každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu  a  Špeciálnu základnú školu.   

Dotácia na stravu (obed a iné jedlo) je prioritne určená na  zabezpečenie obeda (teplého alebo suchého). Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Pokiaľ dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo (podľa osobitného predpisu) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo zákonnému zástupcovi.

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytovať pre dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu materskej školy alebo základnú školu na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole. Školské potreby podľa § 4 ods. 2 vyššie uvedeného zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky. 

Podľa § 4 ods. 5  dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra. Táto dotácia sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac s sume 33,20 eura na dieťa.

Potrebné žiadosti a tlačivá je možné získať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisko Žiar nad Hronom, na príslušnej škole a na mestskom úrade.

Dotácia na diétne stravovanie

Novela zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách, v pôsobnosti MPSVaR SR, účinná od 1.1.2019, pojednáva aj o deťoch so špeciálnymi stravovacími potrebami, t. j. pamätá aj na tie deti, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné stravovanie.

Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod. Akceptujú sa diagnózy, pri ktorých lekár špecialista potvrdí, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje diétne stravovanie.

Príprava diétnej stravy - šetriacej, diabetickej a bezgluténovej pre deti materských škôl a žiakov základných škôl sa vykonáva v Základnej škole na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom (ďalej „Štvorka“). Rozvoz hotového - pripraveného jedla (s výnimkou materskej školy) zabezpečuje po podpise zmluvy so zákonným zástupcom dieťaťa  Slovenský červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom (SČK) za poplatok, pričom tento si stanovuje SČK.

Nárok na dotáciu na diétne stravovanie majú teda deti, ktorých zákonný zástupca na základe zápisného lístka stravníka pre osobitné stravovanie požiada školu o diétne stravovanie na príslušný školský rok (podá prihlášku) a súčasne predloží písomné potvrdenie od príslušného odborného lekára o druhu diéty, ktorá bola dieťaťu diagnostikovaná. Akceptuje sa len potvrdenie vydané maximálne 6 mesiacov pred podaním prihlášky - žiadosti o diétne stravovanie. Zákonný zástupca dieťaťa si tlačivo potrebné k prihláseniu dieťaťa na diétne stravovanie vyzdvihne u vedúcej školskej jedálne, kde obdrží aj bližšie informácie.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa sa preukáže lekárskym potvrdením od ošetrujúceho lekára – špecialistu, ktorý potvrdí taký druh diéty, ktorý školská jedáleň na „Štvorke“ nepripravuje, zákonný zástupca dieťaťa požiada o vyplatenie dotácie na stravu prostredníctvom formulára, ktorý má k dispozícii školská jedáleň a za zriaďovateľa Mgr. Lívia Rošková, ktorej sa zároveň potrebná žiadosť predkladá. Po prehodnotení žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a po  splnení podmienok na vyplatenie dotácie, oznámi zriaďovateľ túto skutočnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa ako aj príslušnému školskému a predškolskému zariadeniu. 

Dotácia na stravu bude po splnení horeuvedených podmienok na vyplatenie priznaná dňom podania si predmetnej žiadosti u zriaďovateľa a jej vyplatenie vykoná podľa počtu dní prítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese (účasť na vyučovaní) zariadenie, ktoré dieťa/žiak navštevuje. Vyplácať sa bude mesačne, na osobný účet zákonného zástupcu. Za účasť na vyučovaní sa považuje prítomnosť dieťaťa aj na jednej vyučovacej hodine. Žiakom základných škôl s diétami, ktoré sa pripravujú na „Štvorke“ sa dotácia vyplácať nebude, aj keď nebudú odoberať stravu. Dôvodom je fakt, že zriaďovateľ si splnil zákonnú povinnosť a zabezpečil dieťaťu diétne jedlo (podľa osobitného predpisu - 3 diéty, ktoré sa pripravujú na tejto škole). Žiakovi - jeho zákonnému zástupcovi teda zaniká nárok na jej vyplácanie. 

Deti materskej školy, ktorým ošetrujúci lekár potvrdí diéty, ktoré sa na „Štvorke“ pripravujú, avšak ich rozvoz prostredníctvom Slovenského červeného kríža, územný spolok Žiar nad Hronom nedokáže zabezpečiť, a teda zákonný zástupca prináša dieťaťu na konzumáciu v rámci obeda do zariadenia vlastnú stravu, ten si rovnako požiada o vyplatenie dotácie.

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa pri diétnom stravovaní prináša dieťaťu vlastnú stravu, pretože zriaďovateľ takéto diétne jedlo nevarí, musí byť dieťa rovnako podaním prihlášky prihlásené na stravu  (zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie), a zároveň mu zriaďovateľ bude vyplácať dotáciu vo výške 1,20 eur/obed na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa (podľa pokynu vyššie). 


Vybavuje: Mgr. Lívia Rošková
Kontakt: prízemie MsÚ - KPK, tel.: 045/678 71 15, e-mail: livia.roskova@ziar.sk
Doba vybavenia: podanie žiadosti do 10. dňa v mesiaci