Dnes je 25.05.2019, meniny má Urban.   

Preskočiť navigáciu

Štátne dotácie

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, Ul. SNP 122 rodinám v hmotnej núdzi a rodinám s príjmom najviac vo výške životného minima (nízkopríjmovým rodinám) dotáciu na:

  • podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (predtým strava) a
  • podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (predtým školské potreby).

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa v zmysle § 4 ods. 7 poskytuje preddavkovo na každý kalendárny mesiac školského roka do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca; na mesiac, v ktorom sa podala žiadosť, sa dotácia poskytuje preddavkovo do 25. dňa tohto mesiaca. 

Podľa § 4 ods. 11 sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v príslušnom kalendárnom roku poskytuje na dieťa za každý deň na obed najviac v sume 1 euro na dieťa a na iné jedlo najviac v sume 0,35 € na dieťa. Úhrn súm podľa prvej vety je najviac 1 euro.

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytovať pre dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu materskej školy alebo základnú školu na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole. Školské potreby podľa § 4 ods. 2 vyššie uvedeného zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky. 

Podľa § 4 ods. 5 dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra. Táto dotácia sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac s sume 33,20 eura na dieťa.

Potrebné žiadosti a tlačivá je možné získať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisko Žiar nad Hronom, na príslušnej škole a na mestskom úrade.


Vybavuje: Mgr. Lívia Hricová
Kontakt: prízemie MsÚ - KPK, tel.: 045/678 71 15, e-mail: livia.hricova@ziar.sk
Doba vybavenia: podanie žiadosti do 10. dňa v mesiaci