Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.03.2023, meniny má Benjamín.   

Preskočiť navigáciu

Stredisko osobnej hygieny a práčovňa

Činnosťou strediska osobnej hygieny (SOH) sa vytvárajú možnosti a podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny občanom mesta Žiar nad Hronom. Vykonáva sa na základe prejaveného záujmu občana, odporučenia mestského úradu alebo ÚPSVaR, resp. na základe poskytnutej pomoci formou JDvHN.

 

Fyzická osoba - záujemca o služby, navštívi SOH vo vyhradených dňoch a časoch, v mimoriadnych prípadoch po dohode s príslušným zamestnancom odboru starostlivosti o obyvateľa. Fyzická osoba mladšia ako 18 rokov môže využívať službu SOH len v sprievode dospelej osoby. Čas na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny v SOH je stanovený na 10 minút. Práce v stanici zabezpečujú zamestnanci mesta, pracujúci v pomáhajúcich profesiách v náväznosti na Prevádzkový poriadok strediska osobnej hygieny (SOH) a práčovne (P).

V SOH sa poskytujú:

 1. Odborné činnosti:
  • základné sociálne poradenstvo,
 2. Ďalšie činnosti:
  • utvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.  

Činnosť práčovne je založená na vytváraní podmienok na pranie, údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta Žiar nad Hronom. Chod práčovne je pod dohľadom terénnych pracovníkov, rovnako v nadväznosti na Prevádzkový poriadok strediska osobnej hygieny (SOH) a práčovne. Práčovňa slúži pre rovnakú cieľovú skupinu s tým, že klient používa vlastný prostriedok.

V práčovni sa poskytujú:

 1. Odborné činnosti:
  • základné sociálne poradenstvo,
  • rozvoj pracovných zručností,
 2. Obslužné činnosti:
  1. pranie, 
  2. žehlenie, 
  3. údržba bielizne a šatstva 
 3. Ďalšie činnosti:
  • utváranie podmienok na pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva. 

Rozsah a podmienky poskytovania činnosti v SOH a práčovni

Oprávnenými osobami na využívanie služieb v SOH a práčovne sú občania mesta Žiar nad Hronom, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom alebo občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.  

Prevádzková doba pre obe sociálne služby je totožná a je vyhradená na pracovné dni pondelok až piatok, a to v čase od 09:00 do 11:00 hod. a od 13:30 do 15:30 hod. Počas sviatkov a voľných dní je otvorené podľa potreby. O ďalších úpravách alebo zmenách sú potencionálni klienti informovaní priamo na mieste, prípadne na MsÚ, Mgr. Lívia Rošková, odbor starostlivosti o obyvateľa.

Poplatky

Výška úhrady za služby v SOH a práčovne je stanovená v Prílohe č. 4 VZN č. 2/2021 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, za podporné služby takto:

 • vykonanie základnej osobnej hygieny jednej fyzickej osoby v SOH = 0,50 €.
 • služba práčovne - 1 náplň práčky, t. j. 1 prací cyklus = 1,00 €.  

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva je bezplatné.

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti na pokladni MsÚ a s originál dokladom o zaplatení (pokladničným dokladom) sa klient preukazuje na mieste, pred využitím konkrétnej služby.

Potrebujete:

 1. Byť občanom mesta Žiar nad Hronom
 2. Doklad o zapletení za SOH alebo P, ktorý získate po zaplatení poplatku v pokladni mestského úradu 
 3. Prísť do miesta výkonu - kontajner v časti mesta "Pod Kortínou" 

Kontakt: 

Mgr. Lívia Rošková, garant sociálnej služby 
prízemie MsÚ - KPK, tel.: 045/678 71 15
e-mail: livia.roskova@ziar.sk


Na čítanie: