Vytvorenie vyhradených parkovacích miest pre vlastníkov bytov

Parkovacie miesta nie je možné budovať vo vnútroblokoch mesta, kde bola v rámci projektu revitalizácie vykonaná úprava dvorov. Parkovacie miesta bude opäť možné budovať (pokiaľ bude vyhovujúci priestor) po uplynutí doby 5-tich rokov.


Rozhodnutie o vyhradení priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska alebo odstavnú plochu pre osobné motorové vozidlo vydáva Mesto Žiar nad Hronom na základe písomnej žiadosti v zmysle Rozhodnutia primátora mesta Rh - 01/13 - Povoľovanie vyhradených parkovacích miest.

Vlastníci bytov v dome si môžu vybudovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom parkovacie miesta na základe žiadosti, ktorú podáva písomne splnomocnený zástupca vlastníkov bytov na Mestský úrad v Žiari nad Hronom. Pozemok sa prenajíma vcelku, a to za 1 €/rok/spevnenú plochu, pričom sú pre vlastníkov bytov, ktorí si parkovacie miesta vybudujú, tieto parkovacie miesta k dispozícii 24 hodín denne po dobu 15 rokov.

Stavebno-technické a rozmerové podmienky:

 • preferovaná povrchová úprava je ekologická dlažba (vodopriepustná) s fázou, so systémom typu Einstein (zabezpečenie voči bočnému posunu), typu EKOdrain (podmienkou NIE JE výrobca Semmelrock Stein+Design Dlažby s. r. o.); v prípadoch umiestnenia nových spevnených plôch nadväzujúcich alebo umiestnených v blízkosti už existujúcich plôch so zámkovou dlažbou je z estetického hľadiska účelné použitie rovnakého alebo tvarom a farbou najviac podobného typu zámkovej dlažby; nie je povolená kombinácia novej dlažby s iným už existujúcim povrchom, napr. pozostatky  betónových plôch po prašiakoch, sušiakoch prádla, staré nevyužívané asfaltové chodníčky a pod.; takéto plochy musia byť z priestoru stavby odstránené tak, aby mohla príslušná dlažba tvoriť kompaktnú vrstvu po celej spevnenej ploche;
 • požadovaný počet nových miest je najmenej 5 (päť) odstavných státí; vo výnimočných prípadoch stiesnených podmienok (nedostatok priestoru) môže byť tento počet znížený až na 1 (jedno) miesto;
 • maximálne využitie dispozičnej plochy, pričom okraj spevnenej odstavnej plochy (obrubník) nesmie byť v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.2.4 Hĺbenie výkopov, bližšie ako 2,50 m od päty kmeňa stromu; v prípade možnosti vybudovania väčšieho počtu parkovacích miest ako je požiadavka, je potrebné zvyšné miesta obsadiť záujemcami z iných, najbližšie k budúcej spevnenej ploche bývajúcich, nehnuteľností;
 • uprednostňovaný typ parkovacieho miesta – kolmé s min. šírkou 2,65 m a dĺžkou 5,0 m,  pričom musí byť dodržaná minimálna šírka jazdného pásu na zachádzanie a vychádzanie  na/z parkovacieho miesta nasledovne:
  • a) v prípade  existencie pevnej prekážky resp. odstavených vozidiel za jazdným pásom  min. 5,50 m (dĺžka spolu s parkovacím miestom je potom min. 10,50 m)
  • b) v prípade možnosti využitia previsu vozidla min. 5,0 m (pevná prekážka je od okraja jazdného pásu vo vzdialenosti väčšej ako 1,0 m, potom je dĺžka spolu s parkovacím miestom min. 10,0 m);
 • šírka krajných parkovacích miest musí byť zväčšená min. o 0,25 m, t. j. pri kolmom   parkovaní min. na 2,90 m;
 • požadované sú nájazdové cestné betónové obrubníky v hrúbke 150 mm, v dorazovej časti parkovacieho miesta v hrúbke 100 mm a bočné oporné obrubníky v odôvodnených prípadoch v hrúbke min. 50 mm;
 • odvodnenie odstavnej plochy musí byť v každom prípade zabezpečené do existujúcej siete mestskej kanalizácie prostredníctvom samovoľného odtoku dažďovej vody alebo vybudovaním zberného systému s jeho prepojením do kanalizácie alebo samovoľného odtoku dažďovej vody do priľahlého terénu prípadne priesakom použitím vodopriepustnej dlažby;

Podmienky výstavby, náhradnej výsadby a užívania pre konkrétnu stavbu budú dohodnuté v nájomnej zmluve so splnomocnenou osobou. 

Potrebné doklady:

 • žiadosť o vytvorenie vyhradených parkovacích miest pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v Žiari nad Hronom podpísaná splnomocnenou osobou;
 • povinná príloha ku žiadosti – splnomocnenie osoby, ktorá je oprávnená na zastupovanie pri vybavovaní týchto miest vrátane podpisu nájomnej zmluvy; podpisy "Splnomocniteľov" a aj "Splnomocnenca" musia byť úradne overené! (napr. na mestskom úrade);
 • zápisnica (originál pre overenie fotokópie a fotokópia) zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov o prerokovaní zámeru vlastníkov bytov a nebytových priestorov  s vybudovaním vyhradených parkovacích miest, pričom vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome tento zámer musia prijať rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome;
 • uznesenie zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prípadne z písomného hlasovania v zmysle nižšie uvedenej prílohy č. 1; uznesenie môže byť súčasťou zápisnice, pokiaľ bude v znení podľa prílohy č. 1; 
 • prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome;
 • vyjadrenie dotknutých - oprávnených zástupcov vlastníkov bytových a/alebo nebytových domov najbližšie umiestnených ku plánovanej spevnenej ploche;
 • situačný nákres plánovaných parkovacích miest alebo projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom z odboru stavebného inžinierstva, dopravných stavieb alebo konštrukcií inžinierskych stavieb;

Pozn.:  Vybavenie žiadosti je podmienené vyjadreniami Odboru životného prostredia na Mestskom úrade v Žiari   nad Hronom, Okresného dopravného inšpektorátu Žiar nad Hronom a správcov inžinierskych sietí ako SSE - distribúcia, a.s., SPP - distribúcia, a.s. a pod. (ich zoznam je uvedený v Pracovnom postupe vytvárania spevnených plôch za účelom parkovania osobných motorových vozidiel).


Vybavuje: Ing. Jaroslav Bahno
Kontakt: I. poschodie MsÚ č. d. 11, tel.: 045/678 71 43, e-mail: jaroslav.bahno@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: individuálna


Súbory na stiahnutie:

 • Žiadosť o vytvorenie parkovacích miest pre vlastníkov bytov .pdf, .doc
 • Uznesenie zo zhromaždenia / písomného hlasovania vlastníkov bytov / nebytových priestorov v bytovom dome .pdf, .doc
 • Splnomocnenie osoby vlastníkmi bytov a nebytových priestorov .pdf, .doc
 • Pracovný postup vytvárania spevnených plôch za účelom parkovania osobných motorových vozidiel .pdf
 • Nájomná zmluva - vzor .pdf

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png