Bioodpad

Mesto Žiar nad Hronom má ako jedna z mála samospráv na Slovensku vybudovanú technickú infraštruktúru na vysokej úrovni, pri ktorej by malo dosahovať vyššiu mieru vytriedených a zhodnotených množstiev jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. V súčasnosti sa priemer úrovne zhodnotenia komunálnych odpadov krajín Európskej únie pohybuje v rozmedzí od 28-45%, priemer Slovenska 10% a priemer mesta Žiar nad Hronom 14-15%, v roku 2016 sme dosiahli vďaka množstvu vyprodukovaného a zhodnoteného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) úroveň 29%.Jednoznačným cieľom mesta v tejto oblasti je teda zintenzívniť úroveň triedenia komunálnych odpadov.

V predchádzajúcom čísle novín sme vás informovali o vykonanej analýze odpadu z nádob na zmesový komunálny odpad z časti KBV, ktorú pracovníci odboru odpadového hospodárstva zorganizovali ešte v marci tohto roku. Z rozboru sme zistili, že v predmetnej vzorke zmesového komunálneho odpadu sa okrem iného nachádzalo cca 52 % BRKO. Pre porovnanie celoslovenský priemer z vykonaných analýz hovorí o úrovni 45% BRKO v zmesovom odpade.

Vyplývajúc z vyššie uvedených skutočností, jedným z krokov, ktoré mesto pripravuje je zavedenie zberu a následného nakladania s biologicky rozložiteľnými kuchynskými odpadmi v našom meste.

Čo je to bioodpad?

Vo všeobecnosti ide o všetky odpady organického pôvodu (organická biomasa), ktoré sú schopné sa rozložiť anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom. Jeho typickou vlastnosťou je biologická aktivita, počas ktorej sa jednotlivé časti odpadu za vhodných podmienok rozkladajú, ničia sa choroboplodné zárodky a biomasa sa mení na minerálnu hmotu obohatenú o humus – kompost (kvalitné prírodné hnojivo).

Medzi biologicky rozložiteľné komunálne odpady zaraďujeme:

 • Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – tzv. kuchynský odpad kam patria napríklad: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, potraviny po záručnej dobe a pod.
 • Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov – tzv. zelený odpad kam patria napr. kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka.
 • Použité jedlé oleje a tuky z domácností – patria sem všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.) po použití v kuchyni, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (olej z : ryby v konzerve, syry, sušené paradajky)

Prečo triediť bioodpad?

Povinnosť zabezpečiť zber a vykonávanie triedeného zberu bioodpadov má obec jednoznačne stanovenú zo zákona o odpadoch. Táto povinnosť má však svoj environmentálny ako aj ekonomický rozmer:

 1. Zásadným spôsobom znižujeme množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov. Zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje zákaz zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, cintorínov ako aj vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Podiel BRO na celkovom odpade predstavuje 30-40 %, pričom podiel obsahu BRO v samotnom zmesovom komunálnom odpade zistený vykonanou analýzou bol 52 % čo sa týka hmotnosti. Bioodpady sú váhovo najväčšou zložkou tvoriacou komunálny odpad. Ukladaním odpadu na skládku odpadov zaberáme priestor v krajine, ohrozujeme režim podzemných a povrchových vôd, pôdy, ukladaním biologicky aktívnych odpadov dochádza k ich prirodzenej degradácii s tvorbou skládkových plynov.
 2. Tvorba kompostu. V prípade, že biologické odpady (okrem mäsových a mliečnych produktov) kompostujeme, vraciame premenený materiál (živiny) späť do pôdy a teda prírody. Domáce kompostovanie (v domácich kompostéroch, či hrobliach) je ideálny spôsob ako si sami môžeme vyrobiť z biologického odpadu kvalitný kompost – organické hnojivo, ktoré môžeme využiť priamo na svojich nehnuteľnostiach v záhradkách, políčkach a pod. Jednak šetríme svoje peňaženky, keďže takýto kompost- produkt nepotrebujeme a zároveň vrátime do pôdy živiny, ktoré sme z nej predtým odobrali. Viacej informácií o kompostovaní nájdete na webovej stránke mesta alebo iných portáloch, ktoré sa venujú tejto téme.
 3. Tvorba bioplynu. Mesto Žiar nad Hronom ako jediné svojho druhu na Slovensku vybudovalo stredisko na komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi s názvom Centrum zhodnocovania odpadov. Súčasťou tohto strediska je aj bioplynová stanica a gasifikačná jednotka. Biologicky rozložiteľné odpady vyzbierané z domácností (zelený odpad a kuchynský odpad) sú zložkami vstupujúcimi do procesu suchej fermentácie,  ktorej produktom je bioplyn s obsahom metánu CH₄, oxidu uhličitého CO₂ a iných plynov. Bioplyn je zachytávaný do vakov a následne spaľovaný v kogeneračných jednotkách, ktoré produkujú elektrickú energiu a teplo. V zariadení gasifikačnej stanice je vstupom fermentačný zvyšok, ktorý prechádza procesom splyňovania, kde výsledkom je bioplyn.
 4. Predchádzame problému spaľovania a tvorby čiernych skládok. Zákon o odpadoch stanovuje zákaz zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad ako aj uložiť odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom.

Ako triediť bioodpad?

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady rozdeľujeme do troch základných skupín:

 1. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov – tzv. zelený odpad
 2. Použité jedlé (rastlinné a živočíšne) oleje a tuky z domácností
 3. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – tzv. kuchynský odpad

Každý tento druh má osobitný režim nakladania, podrobnosti ustanovuje všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom. 

Zber zeleného odpadu sa realizuje v časti KBV (bytové domy) uložením odpadu k stojisku, následným nahlásením na odbor odpadového hospodárstva MsÚ. V časti IBV sa prednostne vykonáva režim domáceho kompostovania, v prípade, že ide o množstvá, ktoré nie je pôvodca schopný skompostovať v domácom kompostovisku, môže takýto odpad vyložiť pred svoju nehnuteľnosť v termíne zvozu tohto druhu odpadu podľa kalendára vývozu triedených zložiek KO na príslušný rok.

Zber zeleného odpadu sa realizuje v časti IBV (rodinné domy) prostredníctvom hnedých zberných nádob, ktoré slúžia na spoločný zber zeleného odpadu a kuchynského odpadu rastlinného pôvodu. Zber sa vykonáva v mesiacoch december až február 2 x mesačne a marec až november každý týždeň, a to pravidelne vo štvrtky. Podrobnejšie informácie v samostatnej sekcii Bioodpad a vo VZN.

Zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností sa realizuje kontajnerovým zberom, a to tak, že sa ukladá v PET fľašiach do hnedých zberných nádob s označením POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ Z DOMÁCNOSTÍ. Olej sa nevylieva priamo do zbernej nádoby, ale umiestnený v PET fľašiach! V KBV sú zberné nádoby umiestnené v stojiskách zberných nádob (240 l), v časti IBV rozmiestnené na verejnom priestranstve (1100 l).

Kuchynský odpad sa zbiera v KBV samostatne do hnedých zberných nádob. Podrobný popis nižšie. Kuchynský odpad sa zbiera aj v IBV do spoločnej zbernej nádoby so zeleným odpadom. Podrobný popis nižšie.


Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v KBV

V súlade so zákonom o odpadoch Mesto Žiar nad Hronom zaviedlo v roku 2017 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v bytových domoch. 

Ako a do čoho zbierať kuchynský odpad? 3 jednoduché kroky:

 1. Zber do vedierka v domácnosti - každá domácnosť v časti KBV obdržala pre potreby prvotného zberu  v domácnosti hnedé 10 litrové zberné vedierko s vekom, do ktorého sa priamo pri vzniku môže ukladať kuchynský odpad (napr. pri šúpaní ovocia, zeleniny, zvyšky jedál a pod.). Nádobu vynášajte podľa individuálnej potreby.
 2. Zber do nádoby v stojisku – každé stojisko zberných nádob je vybavené hnedou 240 (120) litrovou zbernou nádobou s vekom vybaveným špeciálnym gumovým tesnením, na hermetické uzatvorenie nádoby. Odpad z vedierka bez plastového vrecúška z domácnosti sa vysype priamo do hnedej zbernej nádoby s označením: BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD.
 3. Uzatvorenie zbernej nádoby v stojisku ­– zberná nádoba je vybavená pákovým mechanizmom, ktorý zaisťuje maximálne utesnenie veka. Veko je potrebné poriadne uzatvoriť, aby sa nešíril zápach a nebol prístup kyslíka, ktorý urýchli proces rozkladu.

Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?

 • šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky,
 • pokazené, zhnité ovocie a zelenina,
 • kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku),
 • vaječné škrupiny,
 • starý chlieb a pečivo,
 • zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu),
 • mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky,
 • potraviny po záručnej dobe, 
 • trus malých domácich zvierat,
 • papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
 • potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,
 • použitá papierová vreckovka, utierka a servítok

Čo nepatrí do nádoby na kuchynský odpad?

 • sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované, materiály, guma, papier (plagátový, pergamenový, voskovaný),
 • nebezpečné odpady -lieky, farby, batérie a akumulátory, odpadové oleje, chemické prostriedky, žiarivky a iné,
 • cigaretový ohorok,
 • prach zo smetí a vysávania,
 • tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda),
 • biologicky znehodnotená hnedá lepenka, novinový papier a pod.,
 • uhynuté zvieratá,
 • vlasy a chlpy,
 • použitý jedlý olej a tuky z domácností,
 • zelený odpad zo záhrad (lístie, tráva, konáre),
 • objemný odpad a drobný stavebný odpad.

Kedy sa budú zberné nádoby na kuchynský odpad vyvážať?

Interval vývozu zberných nádob je minimálne 1 x 14 dní zo stojísk zberných nádob. Zber kuchynského odpadu zo stojísk sa vykonáva 2 x týždenne, pravidelne v utorky a piatky. 

Ako sa bude nakladať s vyzbieraným kuchynským odpadom?

Vyzbieraný kuchynský odpad sa odovzdáva do zariadenia na zhodnocovanie odpadov biplyn Budča spol. s r. o.

Čo ak bude nádoba preplnená, poškodená alebo znečistená?

V prípade akýchkoľvek problémov, ktoré vzniknú pri zbere kuchynského odpadu, alebo otázok týkajúcich sa zberu tohto druhu odpadu, je potrebné kontaktovať odbor odpadového hospodárstva (tel. 045/678 71 24, 045/678 71 25).


Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v IBV

V súlade so zákonom o odpadoch Mesto Žiar nad Hronom zaviedlo v roku 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v rodinných domoch. Mesto sa rozhodlo pre spoločný zber zeleného odpadu a rastlinného kuchynského odpadu.

Ako a do čoho zbierať kuchynský odpad?

 1. Zber do vedierka v domácnosti - každá domácnosť v časti KBV obdržala pre potreby prvotného zberu  v domácnosti hnedé 10 litrové zberné vedierko s vekom, do ktorého sa priamo pri vzniku môže ukladať kuchynský odpad (napr. pri šúpaní ovocia, zeleniny, zvyšky jedál a pod.). Nádobu vynášajte podľa individuálnej potreby.
 2. Prednostne odpad kompostujte v domácom kompostovisku. V prípade potreby sa obráťte na Mestský úrad v Žiari nad Hronom, OŽPaI a požiadajte o vydanie kompostéra.
 3. Zber do nádoby - každá domácnosť má nárok na hnedú zbernú nádobu. Tieto nádoby boli vydodané na jar 2021. Odpad z vedierka bez plastového vrecúška z domácnosti sa vysype priamo do hnedej zbernej nádoby s označením: BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD. V prípade potreby, ak nádobou nedisponujete, sa obráťte na Mestský úrad v Žiari nad Hronom, OŽPaI a požiadajte o vydanie zbernej nádoby.
 4. Zbernú nádobu v deň vývozu vyložiť pred svoju nehnuteľnosť, tak aby bola dostupná pre zberovú spoločnosť. Po zbere ju späť uložiť na súkromný pozemok.

Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?

 • šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky,
 • pokazené, zhnité ovocie a zelenina,
 • kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku),
 • vaječné škrupiny,
 • starý chlieb a pečivo,
 • zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného pôvodu!),
 • potraviny rastlinného pôvodu po záručnej dobe, alebo inak znehodnotené, 
 • trus malých bylinožravých domácich zvierat,
 • papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
 • potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,
 • použitá papierová vreckovka, utierka a servítok,
 • biologicky znehodnotená hnedá lepenka, novinový papier,
 • zelený odpad zo záhrad (lístie, tráva, podrvené konáre, seno, slama, a pod.)

Čo nepatrí do nádoby na kuchynský odpad?

 • tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda),
 • potraviny živočíšneho pôvodu (mäso, mäsové výrobky, mliečne produkty)
 • cigaretový ohorok,
 • prach zo smetí a vysávania, vlasy, chlpy,
 • uhynuté zvieratá,
 • použitý jedlý olej a tuky z domácností,

Kedy sa budú zberné nádoby na kuchynský odpad vyvážať?

Zber kuchynského odpadu zo stojísk sa vykonáva v mesiacoch december až február 2 x mesačne, pravidelne vo štvrtky a v mesiacoch marec až november 1 x týždenne, pravidelne vo štvrtok. Presný harmonogram vývozov je v Kalendári vývozov.

Ako sa bude nakladať s vyzbieraným kuchynským odpadom?

Vyzbieraný kuchynský odpad sa odovzdáva do zariadenia na zhodnocovanie odpadov Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom alebo iného zariadenia. 


Domáce kompostovanie

V časti IBV sa prednostne vykonáva režim domáceho kompostovania, v prípade, že ide o množstvá, ktoré nie je pôvodca schopný skompostovať v domácom kompostovisku, môže takýto odpad vyložiť pred svoju nehnuteľnosť v termíne zvozu tohto druhu odpadu podľa kalendára vývozu triedených zložiek KO na príslušný rok.

Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30-45 % z celkového množstva odpadu. Konečný produkt, kompost, sa môže používať pri pestovaní rastlín ako organicko-minerálne hnojivo.

Čo môžeme dať do kompostéra?

Ideálna je zmes najrozličnejších materiálov, nielen čo sa týka obsahu živín, ale aj štruktúry. Priebeh kompostovania závisí od správneho pomeru surovín, ktoré kompostujeme. V zásade existujú dva typy surovín:

„zelené" - vlhké, mäkké, zelené suroviny (bohaté na dusík),
„hnedé" - suché, tvrdšie, sajúce suroviny (bohaté na uhlík).

Ideálne je zmiešať jedno vedro zeleného materiálu s jedným alebo dvomi vedrami hnedého materiálu a dobre premiešať. Ak práve nemáme k dispozícii prírodný hnedý materiál, môžeme použiť stlačený papier, lepenku, škatuľu od vajíčok, piliny atď. Tým dosiahneme, že materiál na kompostovanie bude vlhký, a zároveň bude mať veľa vzduchových priestorov - tak ako zdravá pôda.

Život v kompostéri

Celým tajomstvom správneho kompostovania je vytvorenie ideálnych podmienok pre baktérie, huby a ďalšie tvory zodpovedné za proces rozkladania. A tým sa darí práve vo vlhkom prostredí s dostatkom vzduchu. Pri správnych podmienkach sa kolónie baktérií môžu každú hodinu zdvojnásobiť. Zvyšovanie teploty kompostu spôsobuje predovšetkým zvyšovanie počtu baktérií, ich dýchanie, trávenie a rozmnožovanie a premena energie uloženej v surovinách v hromade. Výborne sa darí najmä termofilným baktériám. Keď hromada ochladne, zostáva v nej veľa potravy pre larvy a menšie živočíchy. Kompost sa stane magnetom pre všetky možné živočíchy vrátane väčších druhov.

Štyri zásady správneho kopmpostovania

 1. Správna veľkosť kompostovaného materiálu. Hnedý, tvrdý materiál by mal merať približne 10 cm, šupky a iné zvyšky zeleniny a ovocia treba posekať na menšie časti, mäkké, šťavnaté materiály nie je potrebné zmenšovať.
 2. Správna skladba kompostu. Dôležité je suroviny navzájom miešať, nie ukladať vo vrstvách - uhlíkaté s dusíkatými, teda zelené s hnedými. Ak kompostujeme záhradný odpad so zvyškami z kuchyne, mali by sme sa priblížiť k správnej surovinovej skladbe.
 3. Dostatočný prístup vzduchu. Otvory na stenách kompostéra sú veľkou výhodou pri kompostovaní, pretože dochádza k prevzdušneniu celej kopy. Práve kvôli vzduchovým pórom v kope pridávame hnedý, tvrdší materiál v správnej veľkosti popísanej vyššie. Ak sa v kope nenachádza dostatok vzduchu, kompost zapácha.
 4. Dostatočná vlhkosť. Ak má kompost nedostatok vlhkosti, proces sa spomaľuje, až zastavuje. Ak vlhkosť prevyšuje, dochádza k hnilobnému procesu, niekedy až k skysnutiu kompostu, čo sa prejaví zápachom. Záleží preto opäť na priaznivom zložení materiálu, najmä čo sa týka štruktúry surovín. Pri nedostatku vlhkosti môžeme kompost kropiť vodou.

Prečo kompostovať?

Cieľom kompostovania je premeniť organický odpad pomocou prirodzeného rozkladu do formy, obmedzenej objemom i hmotnosťou, ktorá je neškodlivá, hygienicky a esteticky vyhovujúca. Ak odpad vhodný na kompostovanie končí na skládkach, prebieha v nich množstvo i nebezpečných reakcií, z ktorých mnohé dodnes nepoznáme. Triedením odpadu, vrátane toho organického, predchádzame tak ekologickým škodám (záber pôdy, znečisťovanie vody, pôdy a vzduchu, plytvanie neobnoviteľnými ako aj obnoviteľnými zdrojmi), ako aj ekonomickým (platíme zbytočne za likvidáciu odpadu, prichádzame o hodnotné suroviny, ktoré zväčša dovážame, atď.) a etickým škodám (ničenie prirodzených biotopov, ktoré sprevádza každá ťažba nových surovín, plytvanie prírodných zdrojov, o ktoré pripravujeme budúce generácie, atď.) Je na každom z nás, aby sme pomohli životnému prostrediu, generáciám, ktoré prídu po nás, a tiež vlastnej peňaženke.

Použitie kompostu

Kompost môžeme použiť v zeleninovej a okrasnej záhrade,na trávnik, k stromom a krom, ale aj do kvetináčov. Viac informácií o domácom kompostovaní môžete nájsť: www.priateliazeme.sk/spz.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

Na čítanie:

Súvisiace sekcie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png