Odbor vnútornej správy

Ing. Juraj Miškovič - prednosta MsÚ v Žiari nad Hronom

Vedúci odboru:

Ing. Juraj Miškovič - poverený vedením
Tel: 045/ 678 71 30
E-mail: prednosta@ziar.sk

 

 

Odbor vnútornej správy tvorí:

 • sekretariát prednostu mestského úradu
 • právne oddelenie
 • oddelenie verejného obstarávania
 • oddelenie verejnej vyhlášky a overovanie podpisov
 • oddelenie evidencie obyvateľstva
 • matričný úrad
 • kronika mesta
 • informácie

Sekretariát prednostu mestského úradu

Jana Janeková - 045/678 71 30, jana.janekova@ziar.sk

Oddelenie verejného obstarávania

Mgr. Martina Klacek - 045/ 678 71 36, martina.klacek@ziar.sk

Ing. Ľubomír Polák - 045/678 71 69, lubomir.polak@ziar.sk

Oddelenie verejnej vyhlášky a overovanie podpisov

Kristína Slašťanová - 045/ 678 71 41, kristina.slastanova@ziar.sk

Oddelenie evidencie obyvateľstva

Erika Rajčanová - 045/678 71 57, erika.rajcanova@ziar.sk

Matričný úrad

Mgr. Elena Rozenbergová - 045/ 678 71 54, elena.rozenbergova@ziar.sk

Darina Šályová - 045/678 71 54, darina.salyova@ziar.sk

Informácie

Ida Kováčová - 045/ 678 71 53, informator@ziar.sk

Kronika mesta

Miroslava Kravárová - 0905 171 261


Odbor vnútornej správy zabezpečuje tieto úlohy:

Sekretariát prednostu mestského úradu

 • organizuje pracovné stretnutia prednostu mestského úradu,
 • zabezpečuje sekretárske práce prednostu mestského úradu, vrátane uloženia spisov do registratúrneho strediska mestského úradu,
 • zabezpečuje zverejňovanie zmlúv pre mesto Žiar nad Hronom v Centrálnom registri zmlúv.

Právne oddelenie

 • zastupuje mesto v konaní pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní pred štátnymi orgánmi a organizáciami,
 • zabezpečuje prípravu, spracovanie a pripomienkovanie zmlúv,
 • vypracováva právne stanoviská,
 • vypracováva vzory rozhodnutí a ďalších právnych aktov vydávaných v rámci výkonu samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy,
 • vedie centrálnu evidenciu zmlúv, kde zmluvnou stranou je mesto Žiar nad Hronom,
 • sleduje právne predpisy a oboznamuje s nimi zamestnancov mesta,
 • vykonáva školenia a inštruktáže zamestnancov mesta k novoprijatým zákonom,
 • spolupracuje pri majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností, rieši spory v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta,
 • spolupracuje pri tvorbe VZN mesta,
 • vypracováva vnútroorganizačné predpisy,
 • na základe požiadaviek odborov vymáha pohľadávky mesta,
 • podáva návrhy na vydanie platobných rozkazov,
 • podáva návrhy na vykonanie exekúcie,
 • prihlasuje pohľadávky mesta do konkurzných a vyrovnávacích konaní,
 • zabezpečuje poradenskú a konzultačnú činnosť vedeniu mesta, zamestnancom jednotlivých odborov, mestskej polícií, školám a školským zariadeniam, ktorým zriaďovateľom je mesto,
 • vedie agendu obchodných spoločností – evidencia spoločenských zmlúv, zakladacích listín,
 • zabezpečuje bytovú agendu – vymáhanie pohľadávok na nájomnom a na úhradách spojených s užívaním bytov.

Oddelenie verejného obstarávania

 • zabezpečuje proces verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
 • spracúva dokumenty a korešpondenciu súvisiacu s realizáciou verejného obstarávania,
 • posudzuje požiadavky jednotlivých odborov na verejné obstarávanie,
 • spracúva obstarávateľský plán na základe požiadaviek,
 • určuje postup organizačných jednotiek úradu pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác,
 • zabezpečuje plnenie povinností verejného obstarávateľa voči Úradu pre verejné obstarávanie podľa platnej legislatívy,
 • vedie evidenciu verejného obstarávania na mestskom úrade,
 • spracúva prehľad zabezpečenia verejného obstarávania na mestskom úrade,
 • spolupracuje s jednotlivými odbormi pri zabezpečovaní verejného obstarávania.

Oddelenie verejnej vyhlášky a overovanie podpisov

 • osvedčuje odpisy listín a podpisy na listinách, vedie knihy na osvedčovanie odpisov a podpisov,
 • vykonáva dozor nad funkčnosťou výťahov v budove okresného úradu,
 • vykonáva činnosti definované v IS Zásady vedenia pokladnice.

Oddelenie evidencie obyvateľstva

 • eviduje údaje o obyvateľoch, ktorí majú a mali v Žiari nad Hronom trvalý alebo prechodný pobyt,
 • zabezpečuje úkony potrebné pri prihlasovaní obyvateľov mesta na trvalý, prechodný pobyt a pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu v systéme ISS, REGOP a v manuálnej evidencii vrátane vydávania potvrdení o vyššie uvedených skutočnostiach,
 • vedie register obyvateľov,
 • vedie stály zoznam voličov,
 • vypracováva posudky a správy o obyvateľoch pre úrady vyšetrovania policajného zboru, súdy, exekútorské úrady, notárske úrady, sociálnu poisťovňu a iné inštitúcie,
 • vydáva potvrdenia o stave a pobyte potrebné k uzatvoreniu manželstva,  o počte obyvateľov žijúcich v spoločnej domácnosti a  potvrdení o zmene pobytu,
 • zaznamenáva narodenia, sobáše, úmrtia, rozvody, zmeny mien a priezvisk podľa údajov prichádzajúcich z matrík,
 • vykonáva činnosti definované v IS Zásady vedenia pokladnice.

Matričný úrad

 • vedie jednotný informačný systém o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov,
 • plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo v zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sociálnej poisťovni a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,
 • osvedčuje listiny a podpisy na listinách.

Kronika

 • vedie kroniku mesta.

Informácie

 • zabezpečuje uvedenie klientov a návštev do priestorov mestského úradu,
 • sprístupňuje zasadačku vo vlastníctve mesta mimo pracovné dni a hodiny.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png