Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia (MZZO) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienok ustanovených v zákone.

Potrebné doklady:

  • vyplnené tlačivo Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia.

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
  • VZN č. 9/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Vybavuje: Ing. Marcela Gendiarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: marcela.gendiarova@ziar.sk 
Doba vybavenia: 30 dní


Na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png