Centrum zhodnocovania odpadov

Logo OPŽP

Názov projektu: Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom
Operačný program: Operačný program životné prostredie
Celkové schválené náklady: 19.999.840,75 €
Nenávratný finančný príspevok: 18.999.848,71 €
Neoprávnené náklady: 
Spolufinancovanie: 999.992,04 €
Doba realizácie projektu: 32 mesiacov

Cieľ projektu:

Realizácia Centra zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom prispeje k efektívnemu a komplexnému nakladaniu s odpadom v zmysle preferovanej hierarchie nakladania s odpadom, t.j. 1. minimalizácia tvorby odpadov, 2. materiálové zhodnotenie, 3. energetické zhodnotenie a až v poslednom rade zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Zakúpia sa 2 zariadenia na úpravu zložiek komunálnych odpadov, vďaka ktorým bude v roku 2012 upravených cca 546 ton komunálnych odpadov. Taktiež sa vybuduje regionálne zariadenie na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov, ktorým od roku 2012 prejde ročne min. 7 578 ton zmesového komunálneho odpadu.

Vďaka realizácii zariadenia na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (bioplynová stanica) a zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov (gasifikačná jednotka) bude v roku 2012 energeticky zhodnotených cca 4 972 ton biologicky rozložiteľných odpadov a cca 4 226 ton ostatných odpadov. Množstvo upravených komunálnych odpadov vychádza zo súčasného stavu produkcie komunálnych odpadov a jednotlivých zložiek komunálnych odpadov v danej oblasti, ktorý je presne zdokladovaný v Hlásení o vzniku odpadov za rok 2008, pričom do úvahy sa brala nábehová krivka pri separácii jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, najmä pri separácii kuchynských a reštauračných odpadov, s ktorou sa v meste Žiar nad Hronom začne od roku 2010. V porovnaní so súčasným stavom po realizácii projektu bude na skládke zneškodňované už len polovičné množstvo vyprodukovaných odpadov, a aj to budú odpady stabilizované, ktoré už netvoria metán, pretože všetky biologicky rozložiteľné odpady, ako aj bioaktívna zložka zmesového komunálneho odpadu, sa budú energeticky zhodnocovať. To prispeje k zmierneniu dôsledkov negatívnych vplyvov skládkovania na zvyšovanie skleníkového efektu a s tým súvisiacich klimatických zmien. Energie (elektrická energia, teplo a bioplyn) vyprodukované energetickým zhodnocovaním odpadu budú slúžiť ako energetické vstupy pre jednotlivé stavby, haly a zariadenia v rámci Centra zhodnocovania odpadov. To znamená, že celé centrum so všetkými štyrmi technologickými celkami (mechanická úprava odpadov, bioplynová stanica, gasifikačná jednotka, dotrieďovacie zariadenia), halami a administratívno-sociálnymi budovami bude zásobované energiami získanými z obnoviteľných zdrojov (v tomto prípade z odpadov). Na bioplyn (CNG) budú jazdiť zberové vozidlá, ktoré budú odpad do jednotlivých zariadení centra dovážať. Okrem prínosu projektu z hľadiska ochrany životného prostredia, budú jeho realizáciou vytvorené aj nové pracovné miesta, pričom 2 miesta budú vyhradené pre znevýhodnené skupiny a jedno miesto pre ženy.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png