Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Preskočiť navigáciu

Intenzifikácia separovaného zberu

Logo OPŽP

Názov projektu: Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom

Operačný program: Operačný program životné prostredie
Celkové schválené náklady: 3.251.140,81 €
Nenávratný finančný príspevok: 3.088.583,77 €
Neoprávnené náklady: 41.687,94 €
Spolufinancovanie: 162.557,04 €
Termín ukončenia projektu: 30.06.2011

Aktuálny stav: projekt je ukončený

Cieľ projektu:

Projekt Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom prispeje k efektívnemu spôsobu nakladania s odpadmi a ich materiálovému a energetickému zhodnocovaniu. Množstvo zhodnoteného odpadu sa zvýši zo súčasných 210,598 ton ročne na 1576,129 ton ročne, čím sa vytvorí materiálová základňa pre realizáciu ďalších projektov v oblasti zhodnocovania odpadov. Mesto si v roku 2006 stanovilo priority v oblasti odpadového hospodárstva v Integrovanom systéme odpadového hospodárstva. Projekt rieši oblasť nakladania s odpadmi komplexne a po prvom kroku (separácia), logicky nasleduje ďalší (zhodnotenie). Žiar nad Hronom sa v najbližších rokoch zameria hlavne na oblasť mechanicko-biologickej úpravy biologicky rozložiteľných odpadov cestou produkcie bioplynu, ktorý budú okrem iného ako pohon využívať aj vozidlá na zvoz odpadu ako aj ďalšia komunálna technika. Samozrejmosťou je orientácia na najmodernejšie BAT technológie (best available tech. - najlepšie dostupné technológie) s jasnou environmentálnou a ekonomickou akceptáciou.