Komunitná a terénna sociálna práca II

Fond sociálneho rozvoja - logo  Európsky sociálny fond - logo   OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - logo

Názov projektu: Komunitná a terénna sociálna práca v meste Žiar nad Hronom II
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Výška nenávratného finančného príspevku: 55 191,74 €
Spolufinancovanie mesta: 2759,59
Trvanie projektu: 01.11.2010 - 31.10.2012

Aktuálny stav: projekt je ukončený

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na vylúčené komunity. Sociálna pomoc je zameraná na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práva a právom chránených záujmov detí, zamedzenie nárastu sociálno patologických javov . Prostredníctvom terénnej sociálnej práce v prirodzenom otvorenom prostredí je nutné zvyšovať záujem o vlastné riešenie problémov a znížiť sociálnu depriváciu.

Terénna sociálna práca v obci je súčasťou starostlivosti o uspokojovanie potrieb obyvateľov vrátane špecifických potrieb vylúčenej komunity. Základným predpokladom terénnej sociálnej práce je prístup k človeku ako k ľudskej bytosti a záujem o jeho životný osud.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


Fotogaléria k projektu:

Karneval v Komunitno-integračnom centre Karneval v Komunitno-integračnom centre Karneval v Komunitno-integračnom centre Karneval v Komunitno-integračnom centre

Prednáška na tému Infekčné ochorenia Prednáška na tému Infekčné ochorenia Prednáška na tému Infekčné ochorenia Prednáška na tému Infekčné ochorenia

Prednáška na tému Infekčné ochorenia Prednáška na tému Infekčné ochorenia  Prednáška o antikoncepcii

Plánované rodičovstvo - prednáška Plánované rodičovstvo - prednáška Plánované rodičovstvo - prednáška Plánované rodičovstvo - prednáška

Návšteva v Domove sociálnych služieb - ukážka košíkarstva Návšteva v Domove sociálnych služieb - ukážka košíkarstva Návšteva v Domove sociálnych služieb - ukážka košíkarstva Návšteva v Domove sociálnych služieb - ukážka košíkarstva

Vianočná besiedka Vianočná besiedka - tanečné vystúpenie Vianočná besiedka - brušné tance Vianočná besiedka - rómske tance Vianočná besiedka

Právny tréning Právny tréning Právny tréning Právny tréning

Vianočné pečenie 2010 Vianočné pečenie 2010 Vianočné pečenie 2010 Vianočné pečenie 2010

Vianočné pečenie 2010 Vianočné pečenie 2010

Vianočná besiedka Vianočná besiedka - tanečné vystúpenie Vianočná besiedka - brušné tance Vianočná besiedka - rómske tance Vianočná besiedka

Súvisiace sekcie:

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png