Kostolu v Horných Opatovciach hrozí deštrukcia zo zosuvu pôdy, mesto vyhlásilo havarijný stav 

27.06.2024 10:34:54
Kostolu v Horných Opatovciach hrozí deštrukcia zo zosuvu pôdy, mesto vyhlásilo havarijný stav 

Zem sa naďalej zosúva, problém robí aj spodná voda, situácia je podľa geológov vážna. Kostolu svätého Vavrinca v Horných Opatovciach, jedinej zachovalej spomienke na zaniknutú obec, hrozí deštrukcia kvôli zosuvu pôdy. Na podnet portálu aktuality.sk tam v júni geológovia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra vykonali geologický prieskum. Výsledky prieskumu ukázali, že situácia je vážna, poškodenie hrozí kostolu, aj neďalekej skládke odpadu. Odporúčajú preto zosuv pôdy na tomto mieste zaradiť do programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík. Mesto v súvislosti so stavom kostola vyhlásilo havarijný stav. 

Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca stojí v centre zaniknutej obce Horné Opatovce, ktorú štát v roku 1969 vysťahoval z dôvodu nevhodných podmienok pre život, ktoré spôsobovali exhaláty v tom čase novovybudovanej hlinikárne v Žiari nad Hronom. Spočiatku ľuďom, ktorí v tom čase v dedine žili, hynuli včely, chorľavel dobytok a zdravotné problémy sa napokon objavili aj u ľudí. O tom, že na tomto mieste niekedy existoval čulý obecný život, hovorí jediná zachovaná spomienka – kostol, ktorý je takmer zo všetkých strán obkolesený skládkami odpadov.

Kostolu v Horných Opatovciach hrozí deštrukcia zo zosuvu pôdy, mesto vyhlásilo havarijný stav 

Havarijný stav jedinej spomienky na rodnú obec trápi rodákov

Kostol sv. Vavrinca v Horných Opatovciach je miestom, kde sa roky schádzali rodáci, ktorí sa o historický objekt starali. V poslednom období je stav kostola značne poškodený, na opadávajúce kusy muriva, omietky, praskanie stien, aj zvlnenie terénu, už nejaký čas upozorňuje aj predsedníčka Občianskeho združenia Horné Opatovce, Mária Kadlecová, podľa ktorej veľké problémy robí i spodná voda, ktorá narušuje statiku kostola. Situáciu ohľadom stavu kostola vníma veľmi zle. „Mierne signály tu už boli, ale v takomto rozsahu to nebolo, ako je to teraz posledné dva - tri roky. Úplne to vidieť, murivo opadáva, škáry sa zväčšujú, je to čistá katastrofa,“ povedala Mária a dodala, že aktuálne všetci zúčastnení čakajú na hydrogeologický posudok, ktorý určí, ako ďalej. „Uvidíme, či sa otvorí zahataný potok, zatiaľ nikto nemôže robiť  niečo skôr, pokiaľ to nemajú podložené. Kostol je veľký, nádherný a bola by to obrovská škoda, keby sa ho nepodarilo zachrániť,“ dodala s tým, že kostol je pre verejnosť nedostupný už dávnejšie, momentálne nebude prístupné už ani jeho okolie. V septembri tam majú mať stretnutie rodákov, uskutočnia ho v areáli kostola, pod krytým stanom. 

K havarijnému stavu kostola sa vyjadril aj zástupca vlastníka kostola, ktorým je Spoločenstvo urbáru pozemkové spoločenstvo Horné Opatovce, Alojz Mokroš. Podľa jeho slov boli na mieste vykonané dva statické posudky, nezávislé od seba. „Statik sa tu bol po roku pozrieť a zistil, že je to oveľa horšie, ako to bolo. Vykonané statické posudky jednoznačne odporúčajú kostol ako rizikovú stavbu, ktorá sa musí uzatvoriť a zamedziť v nej prístup nepovolaným osobám, z toho dôvodu tu máme opatrenia,“ dodal Mokroš a podotkol, že Okresný úrad im poskytol zabezpečenie vo forme ohrady, ktorú by mali postaviť. „Sme radi, že sme v tom nezostali sami ako urbár. Čo bude ďalej, to nevieme povedať. Okolností je veľa a človek prírode nerozkáže, ale veríme, že sa nám kostol podarí zachrániť,“ dodal Mokroš.

Kostolu v Horných Opatovciach hrozí deštrukcia zo zosuvu pôdy, mesto vyhlásilo havarijný stav 

Geológovia odkazujú: situácia je vážna, treba konať

Ako sme už vyššie spomínali, na podnet Aktualít sa na mieste zosuvu boli nedávno pozrieť geológovia zo štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorí potvrdili vážnosť situácie. Zo správy, ktorú po vykonaní obhliadky mestu Žiar nad Hronom poslali, vyplýva, že zosuv pôdy sa na mieste výrazne zaktivizoval už od októbra roku 2020. „Posudzovaná bola svahová deformácia aktivizovaná výraznejšie v období posledných troch rokov a ktorej intenzita pohybu dosahuje extrémne vysoké hodnoty, pričom sa predpokladá, že pohyb v smere JJV – SSZ môže v skutočnosti predstavovať ešte vyššiu hodnotu posunu,“ uvádza sa v správe od geológov.   

Keďže je územie značne antropogénne pretvorené (skládky odpadu, režim odtoku povrchových vôd, hydrogeologické pomery) a vývoj zmien v území je relatívne rýchly, je potrebné zabezpečiť vykonanie inžinierskogeologického prieskumu v priestore poškodeného kostola a jeho bezprostredného okolia, ako i inžinierskogeologické prieskumy v priestore zmenenom antropogénnou činnosťou (skládky odpadu), kde môže dochádzať k aktivizácii svahových deformácií alebo zmenám v podloží objektov skládok,“ ďalej uvádzajú geológovia z ústavu Dionýza Štúra a zároveň odporúčajú zabezpečiť statické posúdenie za účelom návrhu vykonania okamžitých opatrení na možné dočasné zabezpečenie objektu, aby sa, ak bude možné, dalo objekt zabezpečiť tak, aby predišlo vzniku ďalších nenávratných škôd alebo deštrukcii objektu. 

Následne odporúčajú postupovať v činnostiach tak, aby boli vykonané inžinierskogeologické prieskumy smerujúce k návrhu sanácie územia a na základe statického posudku sanácia objektu kostola a objektov v jeho okolí. „Aktivizovaný zosuv zaraďujeme z hľadiska jeho spoločensko-ekonomickej závažnosti v zmysle hodnotenia vypracovaného pre EK (Marzocchi et al., 2009) do kategórie R4 – veľmi vysoká významnosť (očakávané škody, vrátane obetí a zranení, vážne poškodenie budov a infraštruktúry, zničenie existujúceho stavu životného prostredia).“ 

Zároveň tak, ako bolo konštatované v statickom posudku z novembra 2023, kostol musí byť uzavretý pre verejnosť a pohyb osôb musí byť povolený iba v rámci ďalších úkonov diagnostiky, monitorovania a prieskumu. „Aktívny zosuv odporúčame zaradiť do Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 – 2029), ktorý vypracúva a aktualizuje Ministerstvo životného prostredia SR, z uvedených dôvodov medzi lokality navrhnuté na IG prieskum, následnú sanáciu a prípadne na monitorovanie s prioritou (stupňom zosuvného rizika) R4 – veľmi vysoká významnosť. Bez bezodkladného vykonania uvedených opatrení hrozí veľmi veľké riziko poškodzovania Kostola sv. Vavrinca a objektov v jeho okolí a vzniku škôd, ktoré môžu mať nezvratný účinok alebo spôsobiť deštrukciu objektu," uvádza sa v správe od geológov.

Kostolu v Horných Opatovciach hrozí deštrukcia zo zosuvu pôdy, mesto vyhlásilo havarijný stav 

Odpadová firma sľubuje súčinnosť, pomôcť chce odvodnením územia

Ako sme už spomínali vyššie, kostol je zo všetkých strán obkolesený skládkami odpadu, pribudnúť má i ďalšia kazeta skládky pre uloženie odpadu v časti smetiska pri kostole. Ako informoval portál aktuality.sk: „V procese vplyvov rozširovania skládky na životné prostredie envirorezort zaviazal odpadovú spoločnosť T+T, ktorá skládky odpadov v Horných Opatovciach, a teda v blízkosti kostola, spravuje, aby vyhodnotila, čo plánovaná nová kazeta urobí s pamiatkovo chráneným kostolom aj s okolitým územím z hľadiska jeho stability.“ Pre portál aktuality.sk sa vyjadril predseda predstavenstva akciovej spoločnosti T + T, Miloš Ďurajka: „Uvidíme, aký ďalší postup navrhnú pri kostole pamiatkari a ako sa nás bude dotýkať. Celá oblasť je zavodnená a podložie nestabilné, aj nám to robilo pri budovaní skládok v minulosti problémy, ale dokázali sme sa s tým vysporiadať.“ Ako ďalej uviedli na svojom webe aktuality.sk, systém odvodnenia existujúcich kaziet sa podľa jeho slov lokality, kde kostol stojí, nijako nedotýka a spoločnosť už objednala inžinierskogeologický prieskum v území, kde chce budovať novú kazetu.“ Ako ďalej uviedli aktuality, „pri záchrane kostola vie byť spoločnosť súčinná tak, že odvodní územie, vrátane budúcej kazety, čo by mohlo pomôcť aj kostolu.“

Kostolu v Horných Opatovciach hrozí deštrukcia zo zosuvu pôdy, mesto vyhlásilo havarijný stav 

Do problému sa zapojili všetci zainteresovaní

Problémom s narušenou statikou kostola sa zaoberajú aj pamiatkari, keďže kostol je národnou kultúrnou pamiatkou. Na miesto si pamiatkari zavolali zástupcov vlastníka, zástupcov odpadovej firmy, zástupcov občianskeho združenia rodákov, i zástupcov mesta Žiar nad Hronom, ku ktorému kataster Horných Opatoviec patrí. 

Na stretnutí sme zástupcov spoločnosti, ktorá plánuje novú skládku, požiadali o súčinnosť a zaviazali k realizácii odvodnenia dotknutého územia výstavby, aby sa zamedzilo kumulácii vody a zhoršeniu hydrologických pomerov, ktoré majú s najväčšou pravdepodobnosťou negatívny vplyv na národnú kultúrnu pamiatku," povedala pre aktuality.sk riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Mária Flórová.

Predchádzajúcu obhliadku na mieste vykonali pamiatkari ešte vlani v novembri. Keď porovnali vtedajší stav kostola so súčasným, konštatovali, že statické poruchy sú aktívne. „Čakáme na aktuálny statický posudok kostola, na základe neho sa určí ďalší postup. V prípade, že voda v širšom okolí podmáča podložie, nebude postačovať len samotné statické zabezpečenie kostola. Momentálne sme preto zapojili do riešenia veci všetkých zainteresovaných," uviedla ďalej Flórová pre aktuality.sk.

Kostolu v Horných Opatovciach hrozí deštrukcia zo zosuvu pôdy, mesto vyhlásilo havarijný stav 

Mesto: Mimoriadnu situáciu zatiaľ vyhlasovať nebudeme

Správu z obhliadky lokality kostola od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra už obdržalo aj mesto Žiar nad Hronom, pod ktoré v súčasnosti spadá aj kataster zaniknutých Horných Opatoviec. Po dôkladnom naštudovaní správy a odporúčaní geológov sa mesto rozhodlo prijať opatrenia v podobe vyhlásenia havarijného stavu kostola, mimoriadnu situáciu mesto zatiaľ vyhlasovať nebude. Informoval o tom prednosta Mestského úradu v Žiari nad Hronom, Juraj Miškovič. 

Ohľadne Kostola svätého Vavrinca zasadol krízový štáb mesta. Aj s ohľadom na odporúčania Okresného úradu a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sme rozhodli, že sa zatiaľ nebude vyhlasovať mimoriadna situácia,“ povedal Miškovič. Mesto situáciu označilo za havarijný stav, v priebehu budúceho týždňa by sa v rámci opatrení malo okolo kostola zriadiť mobilné oplotenie. Materiál zabezpečí mesto, výstavbu urbár a Okresný úrad. 

Hliadka Mestskej polície bude minimálne raz denne kontrolovať výskyt neoprávnených osôb, odstráni sa tabuľa z hlavnej cesty, upozorňujúca na kostol, osloví sa Slovenská správa ciest,“ pokračoval prednosta Mestského úradu, Juraj Miškovič s tým, že sa na miesto vedúce ku kostolu osadí tabuľa zákaz vjazdu vozidiel mimo mesto a skládku. „Osloví sa Okresný dopravný inšpektorát, zvolá sa stretnutie: mesto, urbár, T+T a rozdelia sa úlohy. Osloví sa spracovateľ hydrogeologického prieskumu, aby predložil návrh rozsahu a cenu,“ dodal Miškovič.  

Zástupcovia mesta veria, že Kostol Sv. Vavrinca „bude možné zabezpečiť tak, aby nedošlo jeho trvalému poškodeniu alebo nutnej asanácii objektu".

Horné Opatovce nie sú len dôležitým bodom v novodobej histórii regiónu a samotného Žiaru nad Hronom, ktorý vyrástol v súvislosti s hlinikárňou znamenajúcou vymazanie obce z mapy.

Toto katastrálne územie s priemyselným parkom a sídlami viacerých spoločností je tiež významným prínosom pre mestskú kasu.

V katastri bývalej obce Horné Opatovce sídli niekoľko priemyselných spoločností, najznámejšou a najväčšou je Slovalco, a.s. Celkový úhrn daní z nehnuteľností, vrátane priemyselných stavieb predstavuje viac ako 1 529 000 eur ročne. To je daň, ktorú mesto celkovo vyrubilo," potvrdil vedúci kancelárie primátora, Martin Baláž.

(šov)
Foto: Peter Vörös

 

Ďalšie články - Naše mesto

Júl bez plastu: Problém plastového odpadu
03.07.2024 10:00:13

Júl bez plastu: Problém plastového odpadu

Júl bez plastu je významné celosvetové hnutie, ktoré vzniklo v roku 2011. Toto hnutie každoročne oslovuje a motivuje milióny ľudí po celom svete, aby sa zapojili do boja proti plastovému znečisteniu. Cieľom je dosiahnuť čistejšie ulice, oceány a...

Na SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom zrekonštruujú kuchyňu
03.07.2024 09:40:37

Na SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom zrekonštruujú kuchyňu

Odborné vzdelávanie v Strednej odbornej škole obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Žiari nad Hronom bude v budúcom školskom roku modernejšie. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) na škole vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške takmer 367 00 eur...

Odkrývame históriu mesta: Steny kaštieľa odkrývajú svoju minulosť
03.07.2024 08:00:51

Odkrývame históriu mesta: Steny kaštieľa odkrývajú svoju minulosť

Jedným z najdôležitejších prvkov stavebníctva v Európe pred modernou érou bola dlhovekosť a trvácnosť. Proces výstavby obytnej budovy akéhokoľvek druhu a rozmerov bol vždy náročný: vyžadoval veľké množstvo financií, stavebného materiálu, ktorý sa musel...

Lipa pri kostole v Horných Opatovciach v TOP 12-ke finalistov súťaže Strom roka 2024, zahlasovať za ňu môžete aj vy
02.07.2024 10:32:13

Lipa pri kostole v Horných Opatovciach v TOP 12-ke finalistov súťaže Strom roka 2024, zahlasovať za ňu môžete aj vy

V ankete Nadácie Ekopolis Strom roka 2024 sa Lipa malolistá, stojaca v blízkosti Kostola sv. Vavrinca v Horných Opatovciach, dostala spomedzi celkových 41 nominácií medzi dvanásť...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png