Mestská obývačka


V roku 2009 bola v priestoroch mestskej plavárne zriadená Metská obývačka - miesto, kde sa stretáva Mestský mládežnícky parlament, združujú sa mladí ľudia, organizujú workshopy a rôzne akcie.

Hlavným cieľom zriadenia Mestskej obývačky je podporiť participáciu mladých ľudí v meste. To predpokladá nasledujúce činnosti:

 • organizovať pravidelné stretnutia Mestského mládežníckeho parlamentu v Žiari nad Hronom,
 • zapájať mladých ľudí do aktivít realizovaných mestom,
 • poslať čo najväčší počet mladých ľudí na národné a medzinárodné školenia ohľadne mládežníckych projektov (dobrovoľníctvo, zahraničné výmeny, medzinárodná spolupráca a pod.),
 • poskytnúť mladým ľuďom dostatok informácii, aby sa mohli začať aktívne realizovať,
 • poskytnúť mladým ľuďom priestor na ich vlastné aktivity,
 • vytvoriť systematickú komunikáciu a spoluprácu medzi Mestským mládežníckym parlamentom a miestnou samosprávou,
 • zvýšenie záujmu mladých ľudí o odlišné kultúrne, sociálne a etnické kultúry,
 • poskytnúť organizáciám pracujúcim s mládežou priestor na rôzne aktivity a rozvoj aktívnej spolupráce s mestom.

Mestská obývačka  Mestská obývačka  Mestská obývačka

Mestská obývačka má v prvom rade pomáhať rozvinúť systematickú prácu s mládežou, pretože stále prevláda nedostatočná informovanosť mládeže, organizovanie aktivít pre mládež, a najmä aktívne zapojenie mládeže do života v meste napr. organizovaním vlastných aktivít. Aktívna participácia mladých ľudí v meste, otvorenie nových možností, ktoré im rôzne organizácie na Slovensku ponúkajú, ale aj granty z EÚ, ktoré sú určené pre aktivity mladých ľudí - to sú priority, ktoré sa samospráva snaží realizovať rôznymi formami i v Mestskej obývačke. Ďalším prínosom je poskytnutie priestorov na spoločné stretávanie, organizovanie rôznych školení a podujatí pre mladých.

Mestská obývačka slúži i pracovníkom s mládežou z rôznych organizácii, čím sa preklenie problém priestorov na stretávanie a spoluprácu s mladými ľuďmi a mestom. Týmto spúôsobom tiež budú vytvorené podmienky na systematickú prácu mládeže a inštitúcií prostredníctvom Mestského mládežníckeho parlamentu a neformálnych skupín.


Aktivity plánované v Mestskej obývačke:

 • Pravidelné stretnutia Mestského mládežníckeho parlamentu s koordinátorom práce s mládežou. Raz za mesiac sa bude Mestský mládežnícky parlament neformálne stretávať s koordinátorom práce s mládežou z mestského úradu, aby si pripravili aktivity a návrhy, ktoré bude prezentovať raz za dva mesiace mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta alebo jeho zástupcovi. Mladí ľudia sa tak začnú aktívne spolupodieľať na živote mesta a budú môcť priamo ovplyvňovať a rozhodovať o otázkach týkajúcich sa priamo mladých ľudí.
 • Pravidelné neformálne stretnutia Mestského mládežníckeho parlamentu a neformálnych skupín mladých, na ktorých sa budú riešiť aktuálne problémy mládeže v meste, prezentovať návrhy na zapojenie ostatných mladých ľudí v meste, viesť rôzne diskusie, pripravovať aktivity pre mládež a pod.
 • Projekt Živé knižnice je zameraný na zvýšenie záujmu mladých ľudí o odlišné kultúrne, sociálne a etnické kultúry a podporu európskej dobrovoľníckej služby s účasťou regionálnych organzácií, ako aj zahraničných dobrovoľníkov. Dobrovoľníctvo, zvlášť Európska dobrovoľná služba je u nás veľmi málo známa. Veľa mladých prichádza o príležitosť niečo nové zažiť a naučiť sa len kvôli tomu, že nie sú dostatočne informovaní. Prostredníctvom "Živých knižníc" budú môcť mladí ľudia získať informácie z každej strany.
  Do projektu by sa mali zapojiť 3 dobrovoľníci z EÚ (z Nemecka, Litvy a Francúzka), ktorí sa budú spolupodieľať na aktivitách projektu, a tak neformálnym spôsobom šíriť myšlienku interkultúrneho dialógu.
 • Realizovanie plánovaných školení pre mladých ľudí, ktoré budú prebiehať formou neformálneho vzdelávania. Ide konkrétne o školenie v rámci programu Mládež v akcii: ako písať a realizovať projekty v rámci Mládežníckej iniciatívy, mládežníckych výmen, zahraničnej spolupráce, dobrovoľníckych služieb a pod.
 • Realizovanie workshopov za účasti odborníkov v záujme poskytnúť poznatky poznatky a rady mládeži a mládežníckych pracovníkov pri príprave zahraničnej výmeny, hľadaní zahraničných partnerov a pod.
 • Usporadúvanie výstav žiakov Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej. Tému výstavy si žiadi navrhú sami, aby práce odrážali pohľad mladých ľudí na aktuálne problémy mládeže v meste, čo si predstavujú pod pojmom európske občianstvo, participáciu na živote v meste a pod.
 • Poskytovanie poradenstva pre mládež v spolupráci s Informačným centrom mladých a regionálnym konzultantom pre Banskobystrický kraj, ktoré bude prebiehať formou rôznych diskusii, letákov, plagátov a pod. Informácie sa budú týkať aktivít a projektov, do ktorých sa môžu zapojiť mladí, školení, ktoré sa organizujú na Slovensku a v EÚ, a pracovných možností.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png