Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Mestská polícia varuje: Vysoká pokuta aj pre chvíľkovú nepozornosť

Zverejnené: 11.05.2021 12:26:39 |   | vytlačiť
obr: Mestská polícia varuje: Vysoká pokuta aj pre chvíľkovú nepozornosť

Od 1. mája tohto roku je v platnosti novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorá zavádza možnosť pre mestá a obce uplatňovať objektívnu zodpovednosť voči držiteľom vozidiel pri riešení priestupkov v statickej doprave. Čo to v praxi znamená? Hovorí náčelník Mestskej polície v Žiari nad Hronom Róbert Šiška.

Cieľom novely je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel, v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla tak, že obec môže vyhotovovať dôkazy a vydávať meritórne rozhodnutia vo veci správneho deliktu držiteľa vozidla, čo doposiaľ nebolo možné. Vo vzťahu k riešeniu priestupkov statickej dopravy sa tým zásadným spôsobom mení fungovanie mestských a obecných polícií na Slovensku,“ hovorí na úvod náčelník MsP a dopĺňa: „V praxi už nie je potrebné zisťovať totožnosť osoby, ktorá spáchala priestupok. Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla bolo často personálne i časovo náročné a tiež ekonomicky nákladné. Rovnako nie je potrebné zakladanie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla, ľudovo nazývaných papuče.

Zásadná zmena je aj v samotných sankciách. Kým pri subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla sa pri určovaní druhu sankcie a jej výšky prihliadalo na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, pri objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla je sankcia striktne pevne daná zákonom. 

V prípade nerešpektovania zákazu zastavenia alebo státia vyplývajúceho z dopravnej značky alebo z dopravného zariadenia, alebo vyplývajúceho z všeobecnej úpravy cestnej premávky (taxatívne vymenované v zákone) uloží obec pokutu 78 eur. Pri tzv. závažných dopravných priestupkoch zakazujúcich zastavenie a státie na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi, alebo ak bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím je táto pokuta až 198 eur,“ upozorňuje ďalej Róbert Šiška s tým, že obec vydá Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla. Podľa zákona, ak držiteľ vozidla uhradí do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozkazu dve tretiny z uloženej výšky pokuty (52 € alebo 132 € pri závažných deliktoch), pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. 

Po prekročení tejto lehoty je držiteľ vozidla povinný uhradiť pokutu v plnej výške. Držiteľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Podľa novej právnej úpravy možno takýto správny delikt prejednať aj vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia. Ide predovšetkým o prípady, kedy bolo neoprávnené zastavenia alebo státie vozidla zaznamenané bezpečnostnými kamerami obce, ale môže ísť aj o parkovacie senzory alebo kombináciu viacerých technických zariadení,“ vysvetľuje ďalej novinky náčelník MsP.

Výhodou uplatňovania objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla je predovšetkým rýchlosť a efektívnosť – zaplatením pokuty sa konanie končí a skutok sa neeviduje do karty vodiča, a teda nehrozia zaň žiadne ďalšie následky. „Za zmienku stojí aj fakt, že keďže nedochádza k osobnému kontaktu vodič – policajt, nevytvára sa tak priestor pre možné korupčné správanie alebo na uplatňovanie sťažností voči policajtom. Nevýhodou je pomerne vysoká sankcia, resp. nemožnosť zaplatenia nižšej pokuty, ako aj fakt, že v niektorých prípadoch môže dôjsť k potrestaniu „nevinnej“ osoby – držiteľa vozidla, ktorý v čase spáchania skutku vozidlo neriadil. Podotýkam, že pre zavinenie nie je rozhodujúce, či takéto protiprávne konanie trvalo len pár minút, alebo aj niekoľko hodín. Tak aj chvíľková nepozornosť, resp. krátkodobé vedomé porušenie dopravných predpisov môže viesť k vysokej sankcii. Ako príklad možno uviesť dve vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby na Ulici M. R. Štefánika na parkovisku pred základnou školou Dvojkou v našom meste, ktoré občas neoprávnene využijú aj rodičia, ktorí privážajú alebo odvážajú deti spred školy, a to i napriek tomu, že celé parkovisko je monitorované bezpečnostnou kamerou. Títo vodiči často argumentujú, že tam stáli len chvíľku, kým nevyložili dieťa a hneď potom odišli neuvedomujúc si, že sa dopustili závažného dopravného priestupku. Podľa nových pravidiel však môže byť držiteľ takéhoto vozidla veľmi nemilo prekvapený, keď si nájde v poštovej korešpondencii rozkaz na zaplatenie pokuty vo výške 198 eur,“ uzatvára náčelník Mestskej polície v Žiari nad Hronom Róbert Šiška.

 


Novinky

14.06.2021 10:33:46 Šport

Máme Majstrov sveta a Európy v štýle shitoryu

Najvýznamnejšími online súťažami pre karatistov z MŠK Žiar nad Hronom boli tohtoročné Majstrovstvá Európskej Shitoryu karate federácie a Majstrovstvá svetovej ...

10.06.2021 12:08:42 Naše mesto

Nemáte ešte zbernú nádobu na biologický rozložiteľný odpad? Vyzdvihnite si ju na zbernom dvore

Mesto Žiar nad Hronom zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Technické služby, a.s. rozvoz 240 l zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad pre ...

09.06.2021 12:23:35 Kultúra

Po stopách biskupov v kaštieli Žiar nad Hronom

Podujatie usporadúvajú Pohronská hradná cesta, Za horami, za dolami a Región GRON najbližšie už v nedeľu 20. júna o 15.00 ...

07.06.2021 10:50:36 Naše mesto

Teplo, slnko a búrky

Máj a studené počasie skončilo a začína sa otepľovať. Počas celej jari prevládal teplotne podpriemerný charakter počasia. Priaznivá zmena prišla ...

04.06.2021 09:08:37 Kultúra

Šášovský hrad cez leto ožije. Chystajú sa komentované aj nočné prehliadky

V sobotu 29. mája sa na Šášovskom hrade uskutočnila brigáda, ktorú organizovalo Združenie na záchranu hradu Šášov. A keďže minulý ...

03.06.2021 13:30:05 Naše mesto

Mesto zvažuje odstránenie kontajnerov na šatstvo 

Samozrejmosťou v našom meste sú kontajnery na šatstvo. Občania tak majú možnosť zbavovať sa starého oblečenia priamo pri svojich bydliskách. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne