Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Preskočiť navigáciu

Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu na ZŠ Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom

Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu na ZŠ Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry vo výške 183 798,63 €

Spolufinancovanie mesta: 9 673,61 €
Celkové náklady: 193 472,24 €

Cieľ projektu:

Projekt „Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu na ZŠ Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom“ sleduje hlavný cieľ - skvalitnenie vzdelávacieho procesu za účelom zvýšenia kompetencií žiakov v prírodovedných predmetoch a to vybudovaním zmodernizovaných učební fyziky, chémie a biológie. Zmodernizované, kvalitne vybavené učebne znamenajú investíciu do vzdelania našich žiakov. Zvýšenie ich kompetencií prispieva ku globálnemu cieľu IROP-u: Globálnym cieľom IROP je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Špecifické ciele projektu sú: 1. Zlepšiť stavebno-technický stav učební pre potreby vybavenia učební 2. Vybaviť učebne moderným a funkčným interiérovým a IKT vybavením a didaktickými pomôckami. Hlavnými aktivitami projektu sú: 1.Stavebno-technické úpravy pre potreby modernizácie učební fyziky, chémie a biológie 2. Modernizácia učební fyziky, chémie a biológie.