Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad odpadom

Názov projektu: Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad odpado
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Dotácia zo zdrojov EÚ a ŠR: 28 686,37 eur
Spolufinancovanie mesta: 1 509,81 eur
Celkové náklady: 30 196,18 eur

Podstata projektu spočíva vo zvýšení miery primárneho vytriedenia (priamo od obyvateľov) zložiek triedeného odpadu, a následne zvýšení množstvá odpadov, ktoré môžu byť predmetom zhodnotenia, čím sa zároveň zníži množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov, čo má zásadný environmentálny ale aj ekonomický dopad na obyvateľov, samosprávu ako aj krajinu.

Predmetom projektu bola realizácia informačných aktivít obsahovo zacielených na predchádzanie vzniku odpadov ako na hierarchicky najdôležitejší krok v systéme odpadového hospodárstva, na podporu vykonávania triedeného zberu odpadov a následného zhodnocovania odpadov. Prostredníctvom realizovaných aktivít informačno-propagačného charakteru mesto Žiar nad Hronom zabezpečilo zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta v tejto oblasti.

Cieľom projektu je postupné a systémové zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku komunálnych odpadov v meste Žiar nad Hronom. Počet plánovaných informačných aktivít bol 15:

 • A1) letáky A4 (dodaných celkom 30 000 ks)
 • A1) plagát A3 (dodaných 160 ks), plagát A2 (dodaných 10 ks)
 • A2) roll up-y (dodaných 12 ks)
 • A3) prenosný výstavný panelový systém - putovný (dodané 3 sety)
 • A4) prezenčná stena zakrivená (Impact Pop Up stena, dodaný 1 ks)
 • A5) exteriérová tabuľa (dodaných 130 ks tabúľ
 • A6) exteriérová plachta pogumovaná (dodaných 7 ks)
 • A7) billboard (informačná reklamná plocha 2 ks)
 • A8) videospoty v počte 24 ks
 • A9) webb support a sociálna sieť
 • B1) Interaktívne hudobno-rozprávkové podujatie
 • C1) Deň otvorených dverí Technických služieb Žiar nad Hronom a.s., 2 podujatia
 • D1) Prednáška pre komplexnú bytovú výstavbu (KBV)
 • D2) Prednáška pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV)

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png