Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.09.2023, meniny má Vladislav.   

Preskočiť navigáciu

Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad odpadom

Názov projektu: Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad odpadom 

Dotácia poskytnutá z Operačného programu Kvalita životného prostredia: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov vo výške 31 914,33 eur.

Spolufinancovanie mesta: 1 679,70 €

Celkové náklady: 33 594,03 €

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť mieru primárneho vytriedenia (priamo od obyvateľov) zložiek triedeného odpadu, tým zvýšiť množstvá odpadov, ktoré môžu byť predmetom zhodnotenia, čím sa zároveň zníži množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov, čo má zásadný environmentálny ale aj ekonomický dopad na obyvateľov, samosprávu ako aj krajinu. Predmetom projektu je realizácia informačných nástrojov obsahovo zacielených na predchádzanie vzniku odpadov ako na hierarchicky najdôležitejší krok v systéme odpadového hospodárstva, na podporu vykonávania triedeného zberu odpadov a následného zhodnocovania odpadov. Prostredníctvom realizovaných aktivít informačno-propagačného charakteru mesto Žiar nad Hronom zabezpečí zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta v tejto oblasti. Cieľom projektu je postupné a systémové zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku komunálnych odpadov v meste Žiar nad Hronom. Počet plánovaných informačných aktivít je 14.